กระทรวงใหมตองชัด

Post Today - - หน้าแรก -

เปน เรอS งทน่ี าT ยนิ ดอี ยา งยง่ิ หากการประกาศตง้ั กระทรวงใหม ซง่ึ ในตอนน้ี เรียกวา กระทรวงวิทยาศาสตร นวัตกรรมและการอุดมศึกษา หรือจะ ปรับเปนชlออะไรในภายภาคหนาก็สุดแทแต เปนไปตามจุดประสงค ที่วางไว คือ เนนความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เพlอสรางเศรษฐกิจ สังคม เชิงนวัตกรรม โครงสรางกระทรวงใหม โดยจะมีการตั้งกองทุน วิจัย 3 กอง ประกอบดวย 1.กองทุุนพัฒนาการอุุดมศึกษาและการวิจัย 2.กองทุนวิจัยเพlอพัฒนาสังคมและพ้ืนที่ และ 3.กองทุนวิจัยเพlอเพิ่ม ขีดความสามารถการแขงขันในอนาคต

หากทําตามเปาหมายที่วางไวได ยอมเปนผลดีตออนาคตของ ประเทศอยางยิ่ง

เรlองนี้นับเปนความพยายามในการแกปญหาเรlองการสรางทุุน มนุุษยของประเทศ เพราะปฏิเสธไมไดวา ประเทศที่ใชเรlองนี้เปนธง นาํ นั้น สามารถกาวไปเปนประเทศนวัตกรรมได ที่ผานมา มหาวิทยาลัย ของไทยโดยภาพรวมยังมีจุดออนเรlองการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งจะสังเกตไดวามหาวิทยาลัยที่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาํ ของโลกลวนเปนมหาวิทยาลัยวิจัยท้งั สิ้น

นอกจากนี้ หนmวยงานดูแลที่เกี่ยวของกับเรlองนี้ตกอยูในสภาพ กระจัดกระจาย อยูในหลายกระทรวง ทาํ งานแบบตางคนตางทาํ ผลติ คนไมสอดรับกับทิศทางของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหมๆ กลาย เปนกับดักและเหตุผลที่ทาํ ใหเศรษฐกิจไทยยา่ํ อยูกับที่ หรือพัฒนาแบบ กาวกระโดดไมไ ด

ตองยอมรับวา ท่ีผานมามหาวิทยาลัยของไทยมีผลงานการวิจัย แพหลายประเทศ วากันวาแพกระทั่งมาเลเซียซึ่งเคยมาดูงานดานการ พฒั นาสถาบนั อดุ มศกึ ษาอยา งราบคาบ ปจ จบุ นั งบประมาณการวจิ ยั ของ ประเทศไทยตา่ํ กวา 1% ของคา ผลติ ภณั ฑม วลรวม (จดี พี )ี ประเทศ เมอl เทยี บกบั ประเทศอนl ถอื วา นอ ยมาก หรอื มงี านวจิ ยั 100 ชน้ิ แตใชไดไมถ งึ 10 ช้นิ งบประมาณวิจัยของประเทศจึงนอยตามไปดวยเปนเงาตามตวั

มหาวทิ ยาลยั ชนั้ นาํ ของโลกเกอื บทกุ แหง สง เสรมิ ใหอ าจารยน าํ งาน วิจัยที่ทํามาสอนนักศึกษาเพราะทราบดีวา เปนวิธีเดียวท่ีจะสงผลใหผู เรยี นสามารถทตี่ อ ยอดองคค วามรทู ม่ี กี ารอพั เดทอยตู ลอดเวลา สามารถ รบั มอื กบั ความรู ในหลายเรอl ง ทมี่ พี ลวตั การเปลยี่ นแปลงเนอื้ หาทเี่ รว็ มาก

ขณะเดียวกัน ตองยอมรับอีกดวยวา สถาบันอุดมศึกษาของไทย จํานวนมากปรับตัวไมทันตอการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเรlองการ สรางและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย เปด หลกั สตู รตามความพอใจ โดยไมค าํ นงึ ถงึ คณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา ขาดการวางแผนพัฒนาสถาบันในระยะยาว

ท้ังสถาบันในกํากับรัฐและเอกชนหลายแหงไมใหความสําคัญ ในเรlองนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจํานวนหนึ่งจึงมีปญหาเรlองคุณภาพ วิกฤตอุดมศึกษาไทยชวงหลายปที่ผานมาบางแหงยังคงติดอยูกับภาพ ใชกลยุุทธดึงดููดคนเขามาเรียนในเชิงปริมาณ ทํานองจบงาย ผูเรียน เขา มาเรยี นเพอl หวงั ใบปรญิ ญาเรอl งนเี้ ปน ปญ หาเรอื้ รงั ทที่ าํ ลายคณุ ภาพ อุดมศึกษาไทยมานาน และรัฐบาลเองก็ไมมีอํานาจในการควบคุมการ เปดสาขาวิชาใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ทําไดเพียง ขอความรวมมือเทานั้น

อยา งไรกต็ าม เรอl งนกี้ ็ไมใชเ รอl งงา ย เพราะปจ จบุ นั แมห ลายสถาบนั ทาํ งานวจิ ยั อยบู า ง แตห ลายชน้ิ กย็ งั ไมส ามารถนาํ ไปใชป ระโยชนได งาน วจิ ยั จาํ นวนมากไดช อl วา ทาํ แลว เอาขน้ึ หง้ิ ตามคา นยิ มสว นหนงึ่ ของแวดวง วชิ าการทเี่ นน อสิ ระของตวั เองเปน หลกั ทผี่ า นมามหาวทิ ยาลยั ชนั้ นาํ ของ ไทยพยายามแกปญหานี้ แตก็ไมสาํ เร็จ

ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงใหม่ที่จะจัดต้ังขึ้นมีประสิทธิภาพและ ประสทิ ธผิ ล ทาํ งานไดต ามเปา หมาย รฐั บาลและผทู เ่ี กย่ี วขอ งตอ งรบั ฟง ขอ เสนอจากทกุ ฝา ยเพอl หาขอ สรปุ ทเ่ี ปน ผลโยชนต อ ประเทศชาตใิ หม าก ทสี่ ดุ เพราะเปน การเดมิ พนั ดว ยอนาคตของประเทศ จงึ ลม เหลวไมไ ด ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.