จีนเล็งเลิกคุมบุตร

Post Today - - หน้าแรก -

บลูมเบิรกรายงานอางแหลงขาวเปดเผยวา สภาแหงรัฐจีน วางแผนยกเลิกนโยบายคุมจํานวนบุตรอยางเร็วที่สุดภายในป 2018 หลังใชมานานกวา 4 ทศวรรษ โดยจะปลอยใหประชาชน มีบุตรไดตามตองการ หลังนโยบายควบคุมประชากรเริ่ม สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน ทามกลางอัตรา การเกิดลดและประชากรสูงอายุุเพิ่มขึ้นตอเนlอง โดยความเคลlอนไหวลาสุุดบงชี้วาฝายกําหนด นโยบายของจีนกังวลปญหานี้มากขึ้น ภาย หลังปรับใหครอบครัวมีบุตรได 2 คน จาก 1 คน ในป 2015

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.