“โกเจ็ก” ทุ่มหมื่นล้าน บุก 2 ล้อไทย-อาเซียียน

Post Today - - หน้าแรก -

โกเจก็ ซง่ึ เปน แอพพลเิ คชน่ั เรยี กรถมอเตอรไซคร บั จา งเบอร 1 จากอินโดนีเซีย ประกาศขยายการลงทุนใน 4 ชาติอาเซียน ไดแก ไทย เวียดนาม สิงคโปร และฟลิปปนส วงเงิน 500 ลานดอลลาร สหรัฐ (ราว 1.6 หมlนลานบาท) ภายในไมกี่เดือนขางหนานี้ ทามกลางบรรยากาศการแขงขันของแอพพลิเคช่ัน เรียกรถที่ผอนคลายลงเล็กนอย หลังจากอูเบอร อิงค ขายกิจการใหกับแกร็บ โดยโกเจ็กระบุุวา การลงทุนนอกบานครั้งแรกนี้ เบื้องตนจะมงุ ไปที่บริการเรียกรถเพียงอยางเดียว กอนจะ ทยอยขยายไปสูบริการอlนๆ ภายหลัง อาทิ บริการสงอาหาร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.