ยึดทรัพย์ “นาจิบ” พันล้าน

Post Today - - หน้าแรก -

หนmวยสอบสวนอาชญากรรมพาณิชยของมาเลเซีย (ซีซีไอดี) ระบุวา เจาหนา ทเ่ี สรจ็ ภารกจิ นบั เงนิ สดทย่ี ดึ ไดจ ากทพ่ี กั ของนาจบิ ราซคั อดตี นายก รัฐมนตรี เมlอสัปดาหที่แลว โดยยอดเงินสดท้งั หมดอยูที่ประมาณ 120 ลาน ริงกิต (ราว 966 ลานบาท) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนเรlอง การทจุุ รติ เงนิ จากกองทนุุ พฒั นาเศรษฐกจิ แหง ชาติ (วนั เอม็ ดบี )ี

ทั้งนี้ การทุจุ ริตเงินกองทุนุ วันเอ็มดีบีของรัฐบาลนาจิบ

เปน ตวั การทาํ ใหม าเลเซยี ตอ งแบกรบั ภาระหนสี้ นิ เพมิ่ ขน้ึ ซึ่งนายกรัฐมนตรี มหาเธร โมฮัดหมัด แหงมาเลเซีย เปดเผยวา ยอดหนี้สาธารณะของประเทศสูงถึงหลัก

1 ลานลานริงกิต (ราว 8.11 ลานลานบาท) สูงที่สุด เปนประวัติการณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.