ศึกค้าโลกเดือดยังไม่จบ

Post Today - - หน้าแรก -

บรรยากาศการคาโลกกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยลาสุด กระทรวงพาณชิ ยส หรฐั แถลงวา จะใชม าตรา 232 ภายใตก ฎหมาย การคาสหรัฐ (เซฟการด) เปดการสอบสวนวารถยนตและช้นิ สวน รถยนตนาํ เขาจากตางประเทศน้นั สงผลกระทบตอความมั่นคง ของสหรฐั หรอื ไม ซงึ่ เปน มาตราเดยี วกนั กบั ทปี่ ระกาศขน้ึ ภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมไปแลวเมlอเดือน มี.ค.ที่ ผานมา ขณะที่แหลงขาวระบุวา สหรัฐอาจต้ัง กําแพงภาษีเพิ่มกับรถยนตนําเขาในอัตรา สูงสุดเพิ่มอีก 25%

ความเคลอl นไหวดงั กลา วสรา งความวติ ก ใหกับบรรดาคายรถท่วั โลกวาอาจตองแบก รับตนทุนเพิ่มจากภาษี โดยโตโยตา คายรถ รายใหญจ ากญปี่ นุ ออกมาคดั คา นการกระทาํ ดังกลาวของสหรัฐอยางหนัก การประกาศสอบรถยนตและช้ินสวนรถ นําเขายังสวนทางกับทาทีของสหรัฐกอนหนานี้ โดย สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ แถลงวา สหรัฐและจีนบรรลุุขอตกลงที่จะพักยกสงครามการคา ระหวา งกนั โดยจะไมม กี ารขนึ้ ภาษสี นิ คา นาํ เขา ระหวา งกนั เพมิ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.