สื่อสิงคโปร์ยก 5 รุ่นใหม่ไทย ไรซิ่งสตาร์

Post Today - - หน้าแรก -

หนังสือพิมพสเตรทไทมส จัดอันดับ 50 คนรุุนใหมในเอเชียที่นmาจับตา มองและอาจเปลี่ยนแปลงอนาคต ในจํานวนนี้เปนคนไทย 5 คน ในสาย การเมืองและสังคม ไดแก ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ผูกอต้งั พรรคอนาคตใหม พริษฐ วัชรสินธุ นักการเมืองเลือดใหมในพรรคประชาธิปตย และเนติวิทย โชติภัทรไพศาล นักเคลlอนไหวทางสังคม สําหรับอีก 2 คน คือ เทาพิภพ ลิ้มจิตรกร ผูผลักดันคราฟตเบียรไทย ขณะที่อีกคนคือ รัสมี เวระนะ นักรอง นักแตงเพลงที่พลิกโฉมวงการหมอลาํ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.