นายกฯ สั่งคุมเข้มวินัยการเงินการคลัง

Post Today - - หน้าแรก -

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนัดแรก หลัง กฎหมาย พ.ร.บ.วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีผลบังคับใช ทั้งนี้ ไดเนนย้ําเรlองการรักษาวินัยการเงินการคลัง เพlอใหฐานะการเงิน การคลังของประเทศมีเสถียรภาพ โดยไดกําหนดใหสัดสวนหน้สี าธารณะ ตอ จดี พี ตี อ งไมเ กนิ 60% ภาระหนข้ี องรฐั บาลตอ ประมาณการรายไดป ระจาํ ปง บประมาณตอ งไมเ กนิ 35% หนส้ี าธารณะทเ่ี ปน เงนิ ตราตา งประเทศตอ หนี้สาธารณะท้งั หมดตองไมเกิน 10% และหน้สี าธารณะที่เปนเงินตรา ตา งประเทศตอ รายไดจ ากการสง ออกสนิ คา และบรกิ ารตอ งไมเ กนิ 5%

พรอ มทาํ แผนการคลงั ระยะปานกลาง คอื การจดั ทาํ งบประมาณ แบบสมดุล เพlอกําหนดแผนจัดทํางบประมาณตอไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.