ทีวีดิจิทัลแห่พักหน้ี 20 ช่อง

Post Today - - หน้าแรก -

ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรคําสั่งหัวหนา คสช.ที่ 9/2561 ตามมาตรา 44 ที่เปดโอกาสใหผูประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถย่ืน ใชสิทธิขอพักชําระหนี้ไดไมเกิน 3 ป ตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะ กรรมการกจิ การกระจายเสยี ง กจิ การโทรทศั น และกจิ การโทรคมนาคม แหงชาติ (กสทช.) กําหนด อีกทั้ง กสทช.จะชวยชําระคา เชา โครงขา ย โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ใหผูประกอบการในอัตรา 50% ของคา เชา ทงั้ หมดทกุ ราย เปน เวลา 24 เดอื น อยา งไรกต็ ามภาย หลงั มคี าํ สงั่ หวั หนา คสช. ผปู ระกอบการทวี ดี จิ ทิ ลั จาํ นวน 20 ชอ ง ได แสดงความประสงคข อพกั ชาํ ระหนี้ สาํ หรบั คาํ สงั่ หวั หนา คสช.ฉบบั นี้ ยงั อนญุ าตใหช อ งเอน็ บที ซี งึ่ เปน ของรฐั สามารถหาโฆษณาได

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.