‘บิ๊กตู่-ป้อม’ ขอโทษ บุกจับพุทธะอิสระรุนแรง

Post Today - - หน้าแรก - ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์

aปฏิบัติการชวงฟาสางของเชาวันที่ 23 พ.ค.ที่ผานมา เมlอตํารวจบุกเขารวบพระ ชั้นผูใหญ 5 รูป คือ พระศรีคุณาภรณ พระครสู ริ วิ หิ ารการสมจติ ร จนั ทรศ รี พระ วจิ ติ รธรรมาภรณ หรอื เจา คณุ เทอด ผชู ว ย เจาอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจา อาวาสวดั สามพระยา กรรมการมหาเถร สมาคม (มส.) และเจา คณะกรงุ เทพมหานคร และพระอรรถกิจโสภณ เลขาเจาคณะ กรุงเทพ วัดสามพระยา ที่พัวพันความ ผดิ ทจุ รติ เงนิ อดุ หนนุ โรงเรยี นปรยิ ตั ธิ รรม

แตประเด็นที่นmาสนใจไมแพการ ทุจริตในวงการพระสงฆ คือ ในชวงเวลา เดยี วกนั กาํ ลงั ตาํ รวจพรอ มอาวธุ ครบมอื เขา จบั กมุ อดตี พระพทุ ธะอสิ ระ เจา อาวาส วัดออนอย จ.นครปฐม ผูตองหาตาม หมายจบั คดี องั้ ยี่ ซอ งโจร และคดปี ลอม พระปรมาภไิ ธย ซงึ่ ประเดน็ นเี้ องทปี่ รากฏ ภาพการปฏบิ ตั งิ านของตาํ รวจในลกั ษณะ ดุดันแข็งขันพรอมอาวุธครบมือ ทุบพัง ประตูกุฏิอดีตพระพุทธะอิสระเพlอไปเอา ตวั รวมถงึ การบงั คบั ใหห มอบกม หนา ขณะ ที่อดีตพระดังจําวัดอยูบนที่นอน

ลาสุดเสียงจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา คณะรักษาความสงบแหงชาติ ระบุถึง เหตุการณที่ตํารวจบุกจับอดีตพระพุทธะ อสิ ระ หรอื ปจ จบุ นั คอื สวุ ทิ ย ทองประเสรฐิ ในขณะทยี่ งั เปน พระภายในกฏุ วิ ดั โดยกลา ว วา ขอโทษแทนตาํ รวจทที่ าํ ใหป ระชาชน สว นหนงึ่ เสยี ความรสู กึ และไดว า กลา ว ตกั เตอื นและกาํ ชบั ไปยงั ตาํ รวจแลว วา ตอ งไมม เี หตกุ ารณในลกั ษณะนเี้ กดิ ขนึ้ อกี อกี ทงั้ ยงั ตอ งขอโทษสวุ ทิ ย ทอี่ าจได รับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ของ ตํารวจดวย วา รฐั บาลจะยดึ หลกั กฎหมายและใหค วาม เปนธรรมกับทุกฝาย”

สอดรับกับความเห็นของ พล.อ. ประวติ ร วงษส วุ รรณ รองนายกรฐั มนตรี และ รมว.กลาโหม ซึ่ง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกกลาโหม ระบุวา พล.อ.ประวิตร ไมไดนิ่งนอนใจ ไดเรียก ตาํ รวจมาตกั เตอื นการกระทาํ ทรี่ นุ แรงเกนิ กวา เหตุในเขตวัด และรูสึกวาการปฏิบัติ หนา ทขี่ องตาํ รวจอาจจะไปกระทบกบั ความ รสู กึ ของศษิ ยานศุ ษิ ยแ ละประชาชนทวั่ ไป

“พล.อ.ประวิตร อยากขอโทษ ประชาชนแทนตํารวจตอการกระทําที่ ไมเ หมาะสมภายในเขตวดั และไดเ นน ยา้ํ ไปแลว วา จะไมใหม เี หตกุ ารณแ บบนี้ เกิดขึ้นอีก และฝายความมั่นคงพรอม ใหความเปนธรรมกับอดีตพระพุทธะ อิสระ หรือสุวิทย ตามกระบวนการ ยุติธรรม”

พระพรหมมนุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.