ในวงการพระ

Post Today - - หน้าแรก - Aดาบบุญ

เหตกุ ารณท สี่ ะเทอื นวงการผา เหลอื งของเมอื งไทยในคราลา สดุ ทอี่ าจ จาํ ตอ งบนั ทกึ ไวในประวตั ศิ าสตร เพราะกาํ ลงั ของตาํ รวจกองปราบปราม ใจถึงบุกเขาวัดพรอมหมายจับ เพlอเขาไป “นิมนต” พระสงฆระดับชั้น พระพรหมรวม 3 รูป คือ พระพรหมดิลก เจาอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจาคณะกรุงเทพมหานคร พระเมธี สุทธิกร และพระวิจิตรธรรมาภรณ สองพระผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่ทั้งหมดเปนถึงกรรมการมหาเถรสมาคม และเขาไป พัวพันคดีฟอกเงิน และการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

อีกดานกําลังตํารวจก็เขาไปถึงวัดออนอย อันเปนวัดท่ีพระพุทธะ อิสระจําวัด พรอมเขาจับกุมดวยเชนกันดวยขอหาระดับไมธรรมดา คือ อั้งยี่ ซองโจร และปลอมพระปรมาภิไธย

และยังมีพระระดับเจาอาวาสและพระผู ใหญอีกจํานวนหนึ่งที่ถูก ออกหมายจับและหลบหนี โดยเฉพาะกับ พระพรหมสิทธิ เจาอาวาสวัด สระเกศฯ ที่หายตัวไปกอนกําลังตํารวจจะถึงตัว

แตที่นmาตกใจคือ บัญชีธนาคารของพระพรหมสิทธิ ที่มีมูลคาเงิน ถึง 132 ลานบาท เมlอหลักฐานที่ตํารวจตรวจพบถูกตีแผใหสังคมไดเห็น คาํ ถามทต่ี ามมาคอื เปน พระทาํ ไมถงึ รวยระดบั เศรษฐขี องเมอื งไทยไดป านน้ี

หรอื ในวดั หรอื วงการพระสงฆ เปน แหลง บม เพาะเมด็ เงนิ เพอl สรา ง ความยิ่งใหญร่ํารวย เปนสถานที่ที่มีชองโหวใหคนทุจริตทั้งในคราบผา เหลอื งหรอื ชดุ ไปรเวททวั่ ไปสามารถเขา มากอบโกยผลประโยชนเ ขา ตวั เอง

ดาบบญุ ไมอ าจปฏเิ สธวา สงั คมจาํ ตอ งชนl ชมตาํ รวจในยคุ นี้ แมก ระแส ถาโถมถงึ การปฏริ ปู การทจุ รติ คอรร ปั ชน่ั การแกไขปญ หาในอนาคตจะทาํ ให ตํารวจเขารูปเขารอยทํางานเพlอประชาชนจริงๆ ไดอยางไรก็ตาม แตการ ทาํ งานในการปราบปรามปอ งกนั หรอื การตามลา คนทาํ ผดิ มาดาํ เนนิ คดี มาเขา สกู ระบวนการยตุ ธิ รรม ตาํ รวจชวั่ ยามนที้ าํ งานไดอ ยา งมปี ระสทิ ธภิ าพแทจ รงิ

อยางที่นายใหญอยาง พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการ ตํารวจแหงชาติ ประกาศกองไวใหสังคมทั่วประเทศรับรูวา ไมวาใคร เมlอทําผิดจะตองถูกดําเนินคดี

และพระสงฆก็ไมตางกัน เราจึงไดเห็นภาพการบุกเขา “นิมนต” พระระดับชั้นผู ใหญ กระทั่งพนักงานสอบสวนกลาถึงขนาดคัดคานการ ประกันตัว และพระสงฆที่อยูในคราบผาเหลืองมานาน ก็ตองถูกถอด ออกและเดินเขาหองขังอยางเลี่ยงไมได

ผดิ ถกู อยา งไรอยทู กี่ ระบวนการยตุ ธิ รรม แตต อ งยอมรบั กนั วา ทกุ วนั นี้พระสงฆที่ไมใชพระแทตางมีในทุกระดับชั้น แมภายนอกจะเปนพระที่ สงา งาม เปน ทนี่ าm ชนl ชมกราบไหว แตภ ายในจติ ใจไมอ าจรูไดว า เขา มาหา ผลประโยชนอยางไร

ขณะที่พระเล็กพระนอยบางสวนก็จองจะหาประโยชนเชนกัน ดั่ง ที่เราจะเห็นขาวคราวอยูบอยครั้งในทุกป ทั้งเสพยาเสพติด เสพเมถุน ทุจริต นั่นอาจเปนเพราะสวนหนึ่งพระก็คือมนุษยที่ยังมีโลภโกรธหลง มี ความกระหายมีความตองการ

แตที่เหนือกวาคือเมื่ออยูในผาเหลืองแลว หากคุมจิตใจไมได ไมสามารถประพฤติตนใหสมกับวนิ ัยสงฆ ก็ตองสึกมาใชชีวิตปกติจะได ไรซึ่งขอครหา ไมทําใหพุทธศาสนาของประเทศตองมัวหมอง

ทายสุดคือพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จะพุงไปในทิศทางใด หลังเกิดเหตุการณนี้

แตก็เชื่อไดสนิทใจวา ชาวพุทธคงแยกแยะระหวางพระดีและ พระแทแตไมดีไดแนนอน ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.