ปชป.เมินพรรคสุเทพ

บญั ญตั ยิ นั กระทบพนื้ ทภี่ าคใตน้ อ้ ย จาตรุ นตช์ ปี้ ระสบความสาํ เรจ็ ยาก

Post Today - - หน้าแรก -

“อยา งไรกต็ าม เขา ใจถงึ เจตนาดขี อง ทกุ ฝา ย ทงั้ ตาํ รวจทตี่ อ งปฏบิ ตั หิ นา ทดี่ ว ย ความรัดกุมรอบคอบ แตทั้งนี้ก็ตองปรับ วิธีการใหเหมาะสม รวมถึงตองเขาใจ ความรสู กึ ของประชาชนดว ย และยนื ยนั โพสตทูเดย - “บัญญัติ” เชSอ “สุเทพ” ตง้ั พรรคกระทบฐานเสยี งประชาธปิ ต ย ในภาคใตบ า ง แนะรฐั บาลใชม าตรา 44 จัดการเลือกตั้ง

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหนา พรรคประชาธิปตย เปดเผยวา การที่นาย ทวีศักดิ์ ณ ตะก่ัวทุง ทนายความนาย สเุ ทพ เทอื กสบุ รรณ ประธานมลู นธิ มิ วลมหา ประชาชนเพอื่ การปฏริ ปู ประเทศไทย ไดจ ด แจงตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้น เปน เรอื่ งธรรมดา ซง่ึ อาจจะกระทบฐานเสยี ง ในพื้นที่ภาคใตของพรรคประชาธิปตยบาง และพรรคก็เคยชินกับเรื่องนี้แลว

โฆษกกลาโหม ระบุ

ดา น ผชู ว ยเจา อาวาส วัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. ในฐานะ เลขานกุ ารสมเดจ็ พระสงั ฆราช สกลมหา สังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) กลาววา สมเดจ็ พระสงั ฆราชฯ ทรงหว งใยสถานการณ หลงั ไดร บั การถวายรายงานพระสงฆท ถี่ กู ดําเนินคดี ซึ่งตองใหทุกหนmวยงานชวย

สําหรับที่พรรครวมพลังประชาชาติ ไทย จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เปนนายกรัฐมนตรีตอไปนั้น เห็น วาชวงแรกมีทาทีที่ชัดเจน แตชวงหลัง พูดเรlองนี้นอยลง เพราะอาจจะหนักอก หนักใจแทน พล.อ.ประยุทธ เนlองจาก ในชวงหลังหลายสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ ทําอาจไมเขาตาประชาชนมากขึ้น

นายบัญญัติ กลาวอีกวา การ เลอื กตงั้ ควรเปน ไปตามโรดแมปในเดอื น ก.พ. 2562 เพราะหากไมเ ลอื กตงั้ คราวนี้ จะลําบาก และตองพูดใหชัดเจนวา การ เลือกตั้งจะเกิดในเดือน ก.พ.แนmนอน สรางความเขาใจตอประชาชน

“สวนการประชุม มส.ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ ก็ยังประชุมตามปกติเทาที่องค ประชุมเหลืออยู โดยตําแหนmงกรรมการ มส.ที่วางลงเปนพระอํานาจสมเด็จ พระสงั ฆราชทจ่ี ะทรงพจิ ารณา สว นตาํ แหนงm ทางการปกครองทงั้ เจา อาวาสพระอาราม หลวง คณะภาค ขนึ้ อยกู บั การพจิ ารณาของ คณะสงฆระดับสูง” พระพรหมมุนี กลาว

ขณะที่ สปิ ปบ วร แกว งาม ผอู าํ นวย การเลขาธกิ าร มส. และรองโฆษกสาํ นกั งาน พระพทุ ธศาสนาแหง ชาติ (พศ.) กลา ววา วนั ที่ 28 พ.ค.น้ี จะสรปุ เหตกุ ารณท งั้ หมด ทเี่ กยี่ วขอ งกบั การดาํ เนนิ คดพี ระชนั้ ผูใหญ เสนอไปยังผูบังคับบัญชา เพlอพิจารณา ขอสั่งการตอไป สวนตําแหนmงตางๆ ทางการปกครองสงฆของพระที่ตกเปน ผตู อ งหาในคดี จะมคี วามชดั เจนภายหลงั การประชุม มส.ในวันที่ 30 พ.ค.นี้

ด้านความเคลื่อนไหวในทางคดีที่ พระสงฆร ะดบั ชนั้ ผูใหญต กเปน ผตู อ งหา นนั้ สาํ นวนคดอี ยูในความรบั ผดิ ชอบของ พนักงานสอบสวนกองปราบปราม และ ยังมีประเด็นสําคัญคือการติดตามอีก 2 พระชั้นผูใหญที่อยูระหวางหลบหนี โดย เฉพาะ พระพรหมสิทธิ เจาอาวาสวัด ไมเ ปลย่ี นแปลง และหากกระบวนการทาง กฎหมายมอี ปุ สรรคจนอาจกระทบตอ การ เลือกตั้ง ก็ควรใชคําสั่ง คสช.มาตรา 44 จัดการเลือกตั้ง เชlอสังคมจะรับได และ การเมืองจะนิ่ง

ดาน นายจาตุรนต ฉายแสง แกน นําพรรคเพlอไทย (พท.) กลาววา การตั้ง พรรคการเมืองของอดีตแกนนํา กปปส. คือ บทสรุปของ 4 ปรัฐประหาร ดังจะ เหน็ วา กอ นหนา นมี้ คี วามพยายามรว มมอื กนั เพอl ใหเ กดิ รฐั ประหารจนประสบความ สําเร็จ กอนจะวางระบบเพlอปูทางสูการ สบื ทอดอาํ นาจ และวนั นมี้ คี วามพยายาม สระเกศ ซงึ่ มีการตรวจคนพบมีบัญชีเงิน ฝากกวา 132 ลา นบาท และมกี ระแสขา ว วาถูกจับกุมตัวไดแลวนั้น พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผูบังคับการกองปราบปราม (ผบก.ป.) ยืนยันวา ตํารวจยังไมสามารถ ติดตามจับกุมตัวพระพรหมสิทธิได

ดาน พ.ต.ท.กิตติเมศร โชติปติ เจริญรัฐ สารวัตรกองกํากับการ 1 กอง ปราบปราม กลาวถึงกรณีมีพระเถระชั้น ผูใหญซึ่งถูกออกหมายจับ มีพฤติกรรม ลักลอบเสพเมถุนวา ยังไมไดรับรายงาน เรอl งดงั กลา ว อกี ทงั้ ยงั รบั ผดิ ชอบในสว น คดีอาญาเทานั้น สวนพฤติกรรมตางๆ ถือเปนเรlองสวนตัวของพระเถระรูปนั้น ไมขอกาวลวงเพราะไมสามารถขยายผล ทางคดีได

แหลงขาวจากกองบังคับการปราบ ปราม กลาววา เจาหนาที่ไดพบเบาะแส บางอยา งทเี่ ชอl วา พระพรหมสทิ ธิ ยงั อยู ภายในกฏุ จงึ ไดท าํ การเขา คน อกี ครงั้ เมอl วนั ที่ 25 พ.ค.ที่ผานมา แตยังไมพบ และ ยงั เชอl วา มภี ายในวดั มกี ฏุ ลิ บั ซงึ่ อยรู ะหวา ง คนหากุฏิดังกลาว สวน พระพรหมเมธี (จํานงค ธมฺมจารี) ผูชวยเจาอาวาสวัด สัมพันธวงศาราม นั้น เชlอวายังหลบหนี อยูในตา งจงั หวดั ไมอ อกไปนอกประเทศ ▪ ทาํ ทกุ อยา งเพอl ให พล.อ.ประยทุ ธ สบื ทอด อํานาจตอไป ทําใหเห็นวาการพูดถึงการ ปฏิรูปกอนเลือกตั้ง เรียกหาการเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น ลวนเปนขออางที่ ไมมีความตั้งใจจริง

“นักการเมืองท่ีเลือกเดินออกจาก พรรคการเมอื ง แลว ประสบความสาํ เรจ็ กบั การนาํ มวลชน ไมใชเ รอl งงา ยทเ่ี ขาจะประสบ ความสําเร็จในการเลือกตั้ง เพราะเปนการ ทําอะไรที่ยอนแยงกับสิ่งที่เคยพูดทั้งหมด และการตงั้ พรรคการเมอื งครงั้ นี้ ก็ไมส ามารถ อธิบายไดวาคือสิ่งที่ดี จึงมีโอกาสประสบ ความสําเร็จยาก” นายจาตุรนต กลาว ▪

- ภาพ : ชนัสถ กตัญู

แมลงแปลก : เด็กๆ และผูปกครองกําลังเดินชมพิพิธภัณฑแมลง โดยภายในพื้นที่ จดั แสดงมแี มลงหลากหลายชนดิ ทถี่ กู นาํ มาแสดง พรอ มทงั้ ใหค วามรเู กยี่ วกบั แตล ะชนดิ พนั ธุ ผูสนใจสามารถเขารวมงาน “เปดบานงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561”...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.