ตร.ประสานสรรพากรสอบยอดขายลีน

Post Today - - หน้าแรก -

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบู ญั ชาการ ตํารวจแหงชาติ เปด เผยวา ไดประสานให กรมสรรพากรเขาตรวจ สอบรายไดจากยอดขาย ผลติ ภณั ฑล นี ซงึ่ เปน สนิ คา เครอl งสาํ อาง อาหารเสรมิ ที่ผิดกฎหมาย โดยพบวา ตงั้ แตป 2559 มยี อดขาย

รวม 1.8 ลานชิ้น และมีเม็ดเงินสะพัดสรางรายไดกวา 1,000 ลานบาท

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.