ไฟเขยี วตา่ งดา้ วเปน็ กรรมกร

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตทูเดย - แรงงานชงปลดล็อก ใหตางดาวทํางานกรรมกรไดแตยังคง หา มตดั ผมทาํ เสรมิ สวย เตรยี มประกาศ 1 ก.ค.

นายอนรุ กั ษ ทศรตั น อธบิ ดกี รมการ จัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปดเผย วา กระทรวงแรงงานไดเปดเวทีรับฟง ความเห็นจากผูที่เกี่ยวของถึงการปลด ล็อกอาชีพสงวนบางอาชีพใหตางดาว ทําได ซึ่งไดผลสรุปแยกเปน 3 กลุม คือ กลุม 1 ไมเปนงานหามอีกตอไป 2 งาน ไดแ กง านกรรมกร และงานกอ อฐิ ชา งไม ชา งกอ สรา ง เนอl งจากขาดแคลนแรงงาน

ขณะที่กลุมที่ 2 เปนงานที่อนุญาต ใหต า งดา วทาํ 10 งาน คอื 1.งานกสกิ รรม เลี้ยงสัตว งานปาไม ประมง 2.บริการ วิชาชีพทางบัญชี 3.ทําที่นอน 4.ทํามีด 5.ทํารองเทา 6.ทําหมวก 7.งานใน วิชาชีพวิศวกรรมโยธา 8.งานในวิชาชีพ สถาปต ยกรรม 9.งานประดษิ ฐเ ครอื่ งแตง กาย 10.งานปนหรือทําเครื่องดินเผา

สําหรับกลุมที่ 3 เปนกลุมงานหาม เด็ดขาดมี 28 งาน อาทิ งานแกะสลักไม ขบั ขยี่ านยนต ขายของหนา รา น เจยี ระไน หรือขัดเพชรพลอย ตัดผม เสริมสวย มคั คเุ ทศก เรข ายสนิ คา โดยเพมิ่ งานนวด ไทย เปนงานหามใหม 1 อาชีพ โดยจะ เสนอให รมว.แรงงาน พจิ ารณาในวนั ที่ 28 พ.ค. กอนออกประกาศเปนกฎกระทรวง ใหมีผลบังคับใชวันที่ 1 ก.ค. ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.