แพทย์จุฬาฯ แชมป์คะแนนสอบเข้าสูงสุด

Post Today - - หน้าแรก -

นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง ประเทศไทย (กสพท.) เปด เผยวา ไดป ระกาศผลสอบคณะแพทยศาสตร จากมหาวทิ ยาลยั ทวั่ ประเทศ ซงึ่ มคี ะแนนสงู สดุ ตา่ํ สดุ และคา เฉลยี่ ปก าร ศกึ ษา 2561 โดยพบวา คณะแพทย จฬุ าลงกรณม หาวทิ ยาลยั มคี ะแนน สูงสุดคือ 83.5 ขณะที่คาคะแนนต่ําสุดคือ 72.5 คะแนน และคาเฉลี่ย คะแนนของผูสอบไดอยูที่ 76 คะแนน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.