“ณัฐวุฒิ” ยันอาวุธสงครามไม่เกี่ยวกับ นปช.

Post Today - - หน้าแรก -

นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ แกนนํากลุม นปช. เปดเผยวา กลุม นปช. ไมไดเกี่ยวของกับการที่เจาหนาที่ตํารวจจับกุมอาวุธสงครามจํานวนมาก ในพื้นที่ จ.เชียงราย และขอใหตํารวจดูที่หลักฐาน หากยังไมมีความ ชัดเจนอยากลาวหากันเพราะเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ เชlอวาอาวุธ สงครามที่ตํารวจยึดไดนmาจะเปนของกลุมซื้อขายอาวุธที่เปนขบวนการ และไมนmาจะเกี่ยวของกับการชุมนุมของกลุมคนอยากเลือกตั้งดวย ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.