ปรับทัพสู้สุเทพ มนั่นั่นใจพื้นที่ภาคใต้เป็นของ ปชป.

Post Today - - หน้าแรก - Aธนพล บางยี่ขัน

นบั เปน ความทา ทายครงั้ ใหมข อง “ประชาธปิ ต ย” กบั การยนื หยดั รกั ษาฐานทมี่ นั่ ในพน้ื ทภ่ี าคใต ซงึ่ กาํ ลงั สนั่ คลอนจาก “คแู ขง ” อยา ง กปปส. ถงึ ขนั้ ทาํ ใหแ กนนาํ ออกมายอมรบั วา “หนกั ใจ” กบั การ ตองถูกแบงฐานคะแนนอยางไมอาจหลีกเล่ยี ง

อีกฝงหนึ่งปรากฏการณ “กลุมวาดะห” กาวออกจากพรรคเพlอไทย มาฟอรมทีมพรรค ประชาชาติ ภายใตการนําของ วันมูหะหมัดนอร มะทา ยอมทาํ ใหประชาธิปตยไมอาจประมาท

ในฐานะดแู ลรบั ผดิ ชอบพนื้ ทภี่ าคใต นพิ ฏิ ฐ อินทรสมบัติ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ประเมินสถานการณวา เปนเรlองธรรมดา และ เหมอื นกบั การเลอื กตงั้ ทกุ ครงั้ ทผี่ า นมา ซงึ่ ประชา ธิปตยมีคูแขงทุกครั้งเพียงแตเปลี่ยนหนากันไป สมัยกอนก็พรรคพลังธรรม ความหวังใหม ชาติ ไทย ไทยรักไทย พลังประชาชน เพlอไทย

ทงั้ นี้ หลายคนวติ กตรงทปี่ ระชาชนสว นหนงึ่ จะไปสนับสนุุนพรรคที่แกนนาํ กปปส.สนับสนุุน เพราะเขากป็ ฏเิ สธวา ไมไ ดต งั้ พรรค แตเ ปน สทิ ธิ ที่จะไปสนับสนุนพรรคการเมือง ดังน้ัน ตอง ยอมรับวาคนที่หนุนประชาธิปตย สวนหนึ่งก็ คือ กปปส. พอเขามีพรรคหลักหรือพรรคที่จะ สนับสนุนพรรคใดพรรคหน่งึ

“เรากอ็ าจเสยี มวลชนไดบ้ างสว่ น แตป่ ระเมนิ วา่ ไมถ่ งึ ขนั้ ทาำ ใหเ้ ราตอ้ งพา่ ยแพ้ เวน้ แตแ่ พก้ เ็ ปน็ เพราะบคุ ลกิ สว่ นตวั ของ สส.ในพน้ื ทนี่ น้ั เปน็ เรอื่ ง ของบางคนที่ไมต่ ดิ พนื้ ที่ ไมเ่ ยย่ี มเยยี นประชาชน เลือกต้งั เสร็จแล้วหายหน้าอ​ ย่างนี้ก็อาจแพ้ได้”

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ประเมินวา คะแนนทจ่ี ะเสยี ไปอาจจะอยทู เ่ี ขตละ 4,000-5,000 หรือเต็มที่ก็ไมเกิน 1 หมlน ซ่ึงไมใชคะแนนที่ เยอะถึงขั้นจะทําให กปปส.ไดรับเลือกตั้ง แต เขาก็อาจจะสะสมคะแนนเหลานี้เพlอหวังจะได เปน สส.ระบบบญั ชีรายชlอ แต สส.เขตก็ไมได หวังขนาดนั้น

สาํ หรับประเด็น สส.ที่อาจไมล งพื้นที่ตรงนี้ ทาง อภสิ ทิ ธ์ิ เวชชาชวี ะ หวั หนา พรรค และชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษา ไดกาํ ชับมาตลอดวา ตอ งดแู ลพน้ื ที่ โดยให สส.สาํ นกึ วา เราชนะเลอื ก ตั้งมาโดยไมตองซื้อเสียง ดังนั้นบุุญคุุณตอง ตอบแทนตลอดชีวิต ตองลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน เขา มีการมีงานตองไปตลอด สวนใครทาํ ไดมาก นอยก็ขึ้นอยูกับแตละบุคคล

ทุุกวันนี้คาํ เปรียบเปรยที่วา “ประชาธิปัตย์ ส่งเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งก็ชนะ” อาจไมไดเปน อยา งนน้ั แลว หรอื ไม นพิ ฏิ ฐ มองวา ประชาธปิ ต ย ตระหนักเรlองนี้มาตลอด สส.ถึงตองใหเกียรติ เขาถึงประชาชน เขาถึงพ้ืนที่ สส.ตองอยูพ้ืนที่ ตลอด

อยางไรก็ตาม อาจมี สส.บางคนท่ถี นัดอยู ในระบบบัญชีรายชlอ แตเมlอมาลง สส.เขตแลว ไมถนัด ดังนั้น เวลาที่ตองมีการแขงขันเขมขน ในพนื้ ทกี่ จ็ ะกลายเปน ปญ หา ดงั นนั้ หากมปี ญ หา มากก็อาจตองปรับแผนขยับคนเหลานี้ไปอยูใน บญั ชีรายชlอ และเอาคนที่ขยัน เปนที่รักในพื้นที่ มาลงระบบเขตแทน

“ทานก็ตองเลือกเอาวา ลง สส.เขตแลว เสี่ยงสอบตก กับการไปข้นึ บัญชีรายชSอแลวมี โอกาสได จะเลือกแบบไหน ทานจะตองเลือก ตองตัดสินใจเอง เรSองประเด็นการลงบัญชี รายชSอ ลงเขต นี้ไมนTาจะเปนประเด็นใหเกิด ปญหาเกิดรอยราวในพรรคแตอยางไร”

ยิ่งระบบเลือกต้ังใหมมีการกําหนดใหทํา

พื้นที่สุราษฎร์ฯ อาจดูมี ปัญหาและสุ่มเสี่ยงมากกว่า จังหวัดอื่นๆ ก็ตาม ก็มีสองพื้นที่ของสุเทพ และธานี เทือกสุบรรณ สองเขตที่คิดว่าเราจะต้อง ไปจัดระบบอะไรกันใหม่

“ไพรมารีโหวต” ก็จะตองใหสมาชิกพรรคเลือก กันรอบแรกกอน ซึ่งตรงนี้จะมีผลกับ สส.ที่ไม ลงพื้นที่ แลวมีคนอlนที่เปนสมาชิกแตลงพ้ืนที่ มากกวา ก็ตองมาลงแขงกัน หากคนที่ลงพ้นื ที่ ตอ เนอl งก็ไมน าm จะเปน หว ง ซง่ึ กฎหมายเปน อยา ง น้นั และถือเปนขอดี

นิพิฏฐ มองวา สําหรับระบบเลือกต้งั ใหมี เขตเดียว สส.เขตเป น ห ลัก ไมสามารถเลือก เฉพาะบญั ชรี ายชอื่ ได อกี ดา นหนงึ่ จงึ ทาํ ใหพ รรค ประชาธปิ ต ยไดเ ปรยี บ เพราะบางพรรคทต่ี อ งการ สงผูสมัครเพราะหวังวาจะไดเสียงไมก่ีพันใน พ้ืนที่เพื่อรวมแลวไปไดที่นั่งจากบัญชีรายชื่อก็ ไมงาย

ทั้งนี้ การจะไปบอกชาวบานวาไมไดหวัง เปน สส.เขต แตขอเสียงสัก 2,000-3,000 เพอS หวงั รวมใหไดบ ญั ชรี ายชอS นนั้ อกี ดา นหนงึ่ ชาวบา นกบ็ อกวา จะไปเลอื กทาํ ไม เพราะเลอื ก ไปก็ไมไ ดเ ปน สส.เสยี ดายคะแนนเปลา ๆ แถม คะแนนทล่ี งไปเปน บญั ชรี ายชอS ไปรวมแลว ได สส.ทอี่ ยภูู าคอสี าน ภาคกลาง กทม.บางคนยงั ไมรูจักดวยซา้ํ

ถามถงึ พน้ื ท่ี “สรุ าษฎรธ าน”ี ฐานของ สเุ ทพ เทือกสุบรรณ แกนนํา กปปส. ที่ยายออกจาก พรรคประชาธปิ ต ยไปแลว นพิ ฏิ ฐ กลา ววา ความ เปนพรรคประชาธิปตยในสุราษฎรฯ คอนขาง แนmน เพราะทานสุเทพทําพรรคไวแนmนมาก ที่ ผา นมากบ็ อกวา ออกจากพรรคไปแลว ประชาชน ก็ไมตองตามทานไป

ดงั นน้ั ทสี่ ดุุ แลว คนสรุุ าษฎรธ านกี ย็ งั ยดึ ตดิ กบั พรรค ทาํ ใหป ระชาธปิ ต ยไมน าm จะแพเ ลอื กตงั้ และหากดคู ะแนนการเลอื กตง้ั ทผี่ า นมาจะเหน็ วา พื้นที่ภาคใต ในสวนของคะแนนในระบบบัญชี รายชlอของพรรคจะสูงกวาคะแนนของผูสมัคร

อยา งไรกต็ าม พน้ื ทสี่ รุ าษฎรฯ อาจดมู ปี ญ หา และสมุุ เสย่ี งมากกวา จงั หวดั อนl ๆ กต็ าม กม็ สี อง พนื้ ทขี่ องสเุ ทพและธานี เทอื กสบุ รรณ สองเขตที่ คิดวาเราจะตองไปจัดระบบอะไรกันใหม

สวนเร่ื องการหาตั ว ผูสมัครมาลงในพื้นที่ แขงนั้น นิพิฏฐ กลาววา ประชาธิปตยมีคนเขา แถวตอ ควิ ยาวรออยแู ลว ไมใชป ญ หา จากนก้ี จ็ ะ เลือกผูที่เหมาะสมและมีโอกาสชนะมากที่สุุด

ถามถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นิพิฏฐ กลาววา ไดไปพบกับอดีต สส.มาหมด แลว ไมมีทานใดประกาศจะไปอยูกับพรรคอlนๆ สวนที่เปนกระแสขาววาจะมีการยายพรรคตาม ที่ปรากฏในสlอก็เปนเพียงการคาดการณ โดย ไมม กี ารยนื ยนั วา จะมีใครไปอยพู รรคอนl ซงึ่ เวลา นี้เหลือเพียงแค เจะอามิง โตะตาหยง ที่ยังไม ยืนยันการเปนสมาชิก แตก็ยังไมไดสอบถาม ถึงเหตุุผล

ขณะที่กลุุมวาดะหนั้น ที่ผานมาเลือกตั้ง แตละครั้งก็แขงกับประชาธิปตยมาตลอดไมนmา มีปญ หาอะไร ในสว นของ 3 จงั หวดั ภาคใต 11 ทน่ี ง่ั เลอื กตง้ั ทผ่ี า นมาประชาธปิ ต ยไดม า 9 ทน่ี ง่ั เสียเพียงแค 2 ที่นั่งใหกับพรรคมาตุภูมิและ ภูมิใจไทยเทานั้น

“เรากังวลแนวร่วม กปปส.มากกว่าเพราะ มีฐานเสียงในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ไม่น้อย อีก ทั้งพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษ ที่ประชา ธิปัตย์ชน ะ เ ลือกตั้งไมเ่ ยอะ เพียงแค่ หลกั พนั หรอื หลกั หมน่ื แตจ่ งั หวดั อน่ื เราชนะ 5-6 หมื่น ​ถึงจะหายไปเป็นหมื่นไมท่ทำาให้เราเสียพื้นท่ี แต่ 3 จังหวัดเราชนะหลักพันหรือไม่ก่พี ัน ถ้า แนวร่วมส่วนหนึ่งหันหลังไปอยู่พรรคอื่นจึงเป็น เรื่องน่ากังวลมากกว่า”

นิพิฏฐ อธิบายวา ในสวนของพื้นที่ จ.สตูล ที่เคยเสียที่นั่งในการเลือกตั้งที่ผานมา ขณะนี้ มีการพูดคุยกับคนที่ชนะเดิมซึ่งตองการยาย มาประชาธิปตย เพราะจะทําใหการเปนผูแทน งายข้ึนหากมาอยูกับประชาธิปตย ซึ่งไมไดใช วิธีการดูดู เพราะเดิมเขาอยากอยูปู ระชาธิปตย ไมมีที่วาง คราวนี้ก็นmาจะคุยกันไดระดับหนึ่ง แต คงตองใชเวลา

ในแงน โยบายทผี่ า นมาอาจถกู โจมตวี า ประชา ธิปตยสมัยเปนรัฐบาลไมไดดูแลพื้นที่ภาคใต เทา ไหรน กั นพิ ฏิ ฐ กลา ววา ทผี่ า นมาประชาธปิ ต ย ทาํ หนา ทเี่ ปน ฝา ยคา นมากกวา ซงึ่ กท็ าํ งานตรวจ สอบถวงดุลเสียงขางมาก ปกปองผลประโยชน ใหคนใตมาตลอด

อยา งไรกต็ าม การเปน รฐั บาลชว งเวลาสนั้ ๆ แมจ ะไมย าวเหมอื นพรรคอนl แตก ท็ าํ ใหเ ศรษฐกจิ ดี สมยั ประชาธปิ ต ยเ ปน รฐั บาล สนิ คา ราคาเกษตร สูงสุด ซึ่งไมมีใครทําได ทั้ง ยาง ปาลม สวนที่ หลายคนบอกวาดวงดีก็วากันไป แตสวนเรlอง อlนๆ ที่ทาํ ไดไมเยอะเพราะเปนรัฐบาลไดไมนาน

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย เลาใหฟง วา ไดใหการบานอดีต สส.ทุกคนไปทาํ นโยบาย สวนจังหวัดของตัวเอง วาจะทําอะไร สตูล นครศรธี รรมราช กระบ่ี พงั งา พทั ลงุ ฯลฯ แตล ะ จังหวัดจะมีนโยบายอะไรบาง เพlอตอบสนอง ความตองการของประชาชนในพื้นที่

ยกตัวอยางเชน บางจังหวัดมีน้ําทวมทุกป ชายทะเลมีปญหา ตองแกปญหานา้ํ ทวมซ้ําซาก ทําถนน แหลงทองเที่ยว เลนจักรยาน รถไฟ จากสุราษฎรฯ ไปภูเก็ต ผานพังงา ตองเกิด หรือระบบโมโนเรลที่หาดใหญ รถไฟฟา ทาง ยกระดับแกปญหาจราจรที่ภูเก็ต ศูนยประชุม แหง ชาตริ องรบั การสมั มนา ผลกั ดนั การใชป าลม ไปเปน เชอื้ เพลงิ ผลติ ไฟฟา นโยบายแตล ะจงั หวดั เหลานี้ก็จะไปใชสําหรับบอกรัฐบาลวาหากเปน รัฐบาล หรือเปน สส.ในสภาจะทําอะไรบางให เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น

ถามวาประชาธิปตยคาดหวังแคไหนกับ การเลือกต้ังที่จะเกิดข้ึนในสวนของพ้ืนที่ภาคใต นิพิฏฐ กลาววา ถา สส.ไมแตกแถวไปอยูพู รรค อนl เลอื กตงั้ ครงั้ นเี้ รานาm จะไดม ากกวา ครงั้ ทแี่ ลว ซึ่งครั้งที่แลวภาพรวม 52 ที่นั่ง ไดมา 49 ที่นั่ง เสยี ไป 3 ทนี่ งั่ เผลอๆ ครงั้ หนา เราอาจไดห มด ▪

นิพิพิิพิฏิฏิฏิฏฐ อินินินทรสมบัตัตัตัติิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.