Japan Origin 9

Post Today - - หน้าแรก -

หมายเหตบุ รรณาธกิ าร : พฒั นวรี เปน็ นามปากกา ของนกั เขยี นคทู่ คี่ ลกุ คลกี บั ญปี่ นุ่ มานาน หนงึ่ ในนนั้ เคยศกึ ษาทญี่ ปี่ นุ่ จบมากท็ าำ งานกบั ญปี่ นุ่ สุดท้ายได้มาเปิดบริษัท เจแพลน ฮอลิเดย์ เปน็ ผเู้ ชยี่ วชาญดา้ นการทอ่ งเทยี่ วแดนซากรุ ะ

วนั นขี้ อถอื โอกาสเลา เรอื่ ง รายการ Japan Origin ใหท า นผอู า นทราบพอสงั เขปครบั แต เดิมเราผลิตรายการทีวีในชื่อ มาจิเดะ! เจแปนเพอื่ สง เสรมิ การเทยี่ วญปี่ นุ ดว ยตวั เอง มาตั้งแตป 2012 (ในปแรกใชชื่อรายการวา JapanX) ในตอนนั้นรายการทีวีสวนใหญจะ พูดเรื่องสถานที่เที่ยว หรือ Where แตไมมี ใครพดู ถงึ วธิ กี ารเดนิ ทาง หรอื How กนั เลย จงึ เกดิ ไอเดยี เทย่ี วแลว บอกตอ ดแู ลว ไปตาม ไมม หี ลง แรกๆ ทางญปี่ นุ ก็ไมเ ชอื่ วา มนั Work เวลาถายรายละเอียดตามสถานีรถไฟก็เกร็ง ไปหมด จนในทสี่ ดุ ญปี่ นุ สว นใหญก เ็ ขา ใจเพราะ มนั Work จรงิ ๆ ตอนนคี้ นไทยไปเทยี่ วญปี่ นุ เองเยอะมาก ตัวเลขประมาณการคือ 75% ของคนไทยที่ไปญปี่ นุ คอื ไปเองครบั และแลว ก็มาถึงยุคทองของสื่อออนไลนที่บันดาลให ใครก็ผลิตคอนเทนตได จึงทําใหเกิดภาวะ คอนเทนตลนตลาด จนไมรูวาจะเลือกอาน ของใครดเี พราะดกี นั แทบทกุ คน (ยกเวน บลอ็ ก เกอรสายทําเงินที่จะเขียนก็ตอเม่ือเขาจาย ตังค) เราก็เลยตองมองหาพื้นที่ใหมที่ไมทับ ซอ นกบั ตลาดสว นใหญ คดิ ไปคดิ มา กเ็ ลยขอ ลงไปทางแนวลกึ เพราะคนทาํ คอนเทนตท อ ง เทยี่ วสว นใหญจ ะไปในทางกวา ง การเจาะลกึ บางทตี อ งอาศยั คนทอ งถนิ่ จงึ จะไดข อ มลู ซงึ่ เรามีคอนเนกชั่นตรงนั้นอยู ก็เลยกลายราง มาเปนรายการ Japan Origin และอยาก จะขยายความรูที่ไดมาแบงปนใหทานผูอาน เผื่อไปเที่ยวจะไดอรรถรสมากขึ้นครับ

เราไปมาแลวหลายจังหวัดเริ่มตั้งแต Kochi, Ishilawa, Tokyo, Wakayama และ Saga ซึ่งใครที่เคยติดตามรายการ หรือคอลัมนนี้มาหลายป ก็คงจะสังเกตเห็น วา เปนจังหวัดที่เราเคยไปและเขียนมาแลว แทบทั้งสิ้น หลายจังหวัดหลายเมือง สงสัย ทาํ ไมไมพ ดู เรอl งเทยี่ วเยอะๆ เหมอื นเมอl กอ น เรากบ็ อกวา คนอนl พดู เยอะแลว คณุ ตกิ๊ กพ็ ดู คุณฮีโระก็พูด ลุงนั่นนองนี่เซนเซยโนmน พูด เรอl งเทยี่ วกนั หมด เราขอพดู เรอl งอนl บา งเถอะ หลายจงั หวดั งอแง แตในขณะทเี่ พอl นๆ หลาย คนสนับสนุน ก็เปนการทาทายอีกครั้งวา สิ่ง ทเี่ ราคดิ จะผดิ หรอื ถกู แตเ ราเชอl วา หากไมม ใครแผว ถางบกุ เบกิ เสน ทางใหม ทกุ คนกจ็ ะไป ตามรองรอยเดิม แลวเมlอไหร เราถึงจะได พบสิ่งใหมๆ กันเลา รายการ Japan Origin จงึ ไดถ อื กาํ เนดิ ขน้ึ ทา มกลางความสงสยั จาก บางทา น และไดร บั การสนบั สนนุ จากหลายคน สว นผลจะออกมาเปน อยา งไร ตอ งรอใหเ วลา และทานผูชมผูอานเปนคนพิสูจนครับ

สปั ดาหน พี้ าทา นผอู า นบกุ เขา ปา กนั บา ง ผมไดแรงบันดาลใจของรายการตอนนี้จาก ภาพยนตรเรlอง Wood Job เรlองของเด็ก หนุมที่เขาไปฝกงานกับชุมชนนึงที่มีอาชีพ ตดั ไมแ ละดแู ลปา ไปพรอ มๆ กนั เอาจรงิ ๆ คอื ผมดหู นงั เรอl งนแี้ ลว อยากชวนคนในรฐั บาล ใน กระทรวง ในจงั หวดั อาํ เภอ หรอื ตาํ บล ใหล อง ดวู ธิ กี ารจดั การเรอl งปา จากหนงั เรอl งนี้ ถา คดิ วา ดนี าm ทาํ ตาม แลว คอ ยไปดขู องจรงิ กนั หลาย กจิ กรรมทเี่ กดิ ขนึ้ หรอื ทเี่ หน็ ในหนงั ญปี่ นุ มนั มี จรงิ ๆ ครบั อยา งอาชพี คนตดั ไมแ ละดแู ลรกั ษา ปา (Forester) นั้นมีอยูจริง และบังเอิญวา เพอl นสนทิ ของผมคนหนงึ่ ไดอ อกแบบกจิ กรรม ที่เรียกวา Inaka Tourism เพlอสงเสริมการ ทองเที่ยวตางจังหวัดหรือบานนอกขึ้น โดยมี วตั ถปุ ระสงคอ ยากใหน กั ทอ งเทยี่ วไดซ มึ ซบั วถิ ทอ งถน่ิ และในกจิ กรรมหนงึ่ ของทวั รน กี้ ม็ กี าร ตดั ไมร วมอยดู ว ย พอผมทราบขา วจงึ รบี ตดิ ตอ ขอไปทํารายการ เพราะเวลาคนไทยเราเวลา พดู ถงึ คาํ วา ตดั ไม กจ็ ะมคี าํ วา ทาํ ลายปา พว ง ทา ยมาดว ยเสมอ แตท เี่ ราจะไปดกู นั นคี่ อื การ ตัดไม แตไมทําลายปา มันถึงนmาสนใจ อยาก ใหลุงตูพาคนในรัฐบาลมาดูไงครับ

เมอื ง Misugi เปน เมอื งเลก็ ๆ ในหบุ เขา หา ง จากอาํ เภอ Tsu เมอื งเอกของจงั หวดั Mie อยู พอสมควร ในเมืองเล็กๆ แหงนี้มีรีสอรทชlอ เดียวกับเมืองตั้งอยู เพlอนผมเปนเจาของ รีสอรทแหงนี้ และสนับสนุนกิจกรรมของเรา มาตลอด ตงั้ แตก ารขอไปถา ยมวิ สคิ วดิ โี อของ คุณไอซ ศรัณยู และรายการของเราอีก 2-3 ครั้ง ทุกคร้ังจะไดรับการตอนรับเปนอยางดี จากคณุ รอยทเี่ ปน เจา ของ มารอบนคี้ ณุ รอยก็ เปน ธรุ ะจดั การใหไปถา ยทาํ กจิ กรรมตดั ไมแ ละ อนl ๆ อกี หลายอยา งทเี่ ปน กจิ กรรมในโครงการ Inaka Tourism อนั ประกอบดว ย การเดนิ ชม ถนนสายเกา ขี่จักรยานรอบหมูบาน นอรดิค วอรกกิ้ง ฟอรเรสเทอราป นั่งรถไฟชมวิว ดูดาวยามค่ําคืน นั่งสมาธิ เก็บผักออรแกนิก รวมถึงการตัดตนไมที่เปนพระเอกของเราใน ครั้งนี้ดวย ForestryExperience ไมใชแค การพานักทองเที่ยวไปตัดตนไมเทานั้น หาก แตเ ปน การใหค วามรคู วามเขา ใจเกยี่ วกบั การ บริหารจัดการตนไมและปาไม ผมเคยไดยิน เจาหนาที่เลาใหฟงวา ไมสนเปนไมที่นิยมใน การปลูก เพราะลําตนตรงสูง ไมระเกะระกะ และแปรรูปงาย ในการตัดก็มีสูตรคํานวณ งา ยๆ ในการปลกู ทดแทนคอื ตดั หนงึ่ ปลกู สอง ดงั นนั้ ปา (ปลกู ) กจ็ ะอดุ มสมบรู ณเ สมอ (ตาม สูตรคณิตศาสตร)

แตเอาเขาจริงๆ บอยครั้งที่ปามันแนน ไป จนบดบังแสงที่จะสองลงมายังพื้นดิน ทําใหพืชขนาดเล็กรวมถึงวัชพืชตางๆ ไม สามารถงอกเงย สงผลใหสัตวปาที่กินพืช เรี่ยดินอยางกวางหรือหมูปา ไมสามารถหา อาหารในถนิ่ อาศยั ได จงึ ตอ งมกี ารขา มถนิ่ มา หากินในเขตพืชไรของมนุษยจนสรางความ เสียหายนับหมื่นลานเยน ทางภาครัฐถึงกับ ยอมแกก ฎหมายใหล า กวางและหมปู า มาเปน อาหารได แตก็มีความยุงยากวุนวายเพราะ กฎหมายทเี่ กยี่ วขอ งอยา งใบอนญุ าตใหล า สตั ว ทจี่ ะไปพนั กบั เรอื่ งอาวธุ ปน ซงึ่ เปน เรอื่ งทยี่ าก มาก ทดสอบแมกระทั่งกระบวนการทาง จิตวิทยา แตทุกปญหามีทางออกเสมอ เมื่อ มองใหด จี ะพบวา สตั วป า ไมใชต น เหตุ แตค อื แสงแดดทสี่ อ งลงมาไมถ งึ จงึ มคี วามคดิ เรอื่ ง การออกแบบปาขึ้น โดยให Forester เปน ผูบริหารจัดการ และดวยแนวคิดนี้ การตัด ตน ไมจ งึ ไมใชก ารทาํ ลาย แตเ ปน การคนื ความ สมดลุ ใหก บั ปา ในหนงึ่ วนั เหลา Forester จะ ตดั ตน ไมร าว 80 ตน โดยจะคดั เลอื กตน ทเี่ สยี หายเกินเยียวยา หรือตนที่บังแสงแดดเปน บริเวณกวาง ไมใชสักแตวาตัดๆ มันไป ใน สมองตอ งมองภาพรวมของปา ในอนาคตดว ย สวนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวจะไดทําคือการ ตดั ตน ไมภ ายใตก ารดแู ลของ Forester อยา ง ใกลชิด ตั้งแตเริ่มตนจนถึงไมลม

นอกจากการตัดไมยังมีอีกกิจกรรมที่นา สนใจคือ ฟอรเรสเทอราป (Forest Theraphy) กอนทํากิจกรรมตองทําแบบสอบถาม เรอื่ งความเครยี ดกอ น เพราะหลงั จบกจิ กรรม จะมกี ารวดั ผลวา ความเครยี ดหายไปมากนอ ย แคไหน กิจกรรมนี้เริ่มจากการกอดตนไม หลับตาสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ละทิ้งโลก แหงความเปนจริงไวชั่วครู แลวจดจออยูกับ ปจ จบุ นั ตอ ดว ยการยดื เสน ยดื สายแลว ปเู สอื่ นอนเพอื่ ผอ นคลาย จากนน้ั จงึ เรมิ่ เดนิ เขา ปา ที่ลึกข้ึนเพื่อไปยังจุดชมวิว ระหวางเดินทาง นั้นขอแนะนําใหทานสูดหายใจเขาลึกๆ อัด อากาศใหเ ตม็ ปอด เพราะอากาศแถบนมี้ สี าร Phytoncide จากตน ฮโิ นะกิ ทชี่ ว ยเพมิ่ ความ เยาววัย และเพิ่มภูมิคุมกันอีกดวย ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.