จิราพร ขาวสวัสดิ์ ผู้นู ำาในดวงใจ ของผู้แทนการค้านา้ำ มัน ปตท.ทั่วป

Post Today - - หน้าแรก -

การตัดสินใจแตงตั้ง จิราพร ขาวสวัสด์ิ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ คาปลีก (PTTRM) ใหข้ึนมาดํารงตําแหนmง รองกรรมการผูจัดการใหญ หนmวยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท. เมlอเดือน ต.ค. 2560 ที่ผานมา นั้น นับเปนการตัดสินใจที่ถูกตองดวยวิสัยทัศน อันกวางไกลของนักบริหารท่ีชาญฉลาดอยาง ปยสวัสด์ิ อัมระนันทน ประธานกรรมการบริษัท ปตท. และเทวนิ ทร วงศว านชิ ประธานเจา หนา ที่ บรหิ ารและกรรมการผจู ดั การใหญ บรษิ ทั ปตท. ซึ่งกําลังจะพนตาํ แหนmงในเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้

ดวยเปนการแตงตั้งที่ถูกคน ถูกที่ และถกู เวลาไดอยางเหมาะสม จิราพร ขาวสวัสดิ์ นับ เปน ผบู รหิ ารหญงิ คนแรกที่ไดด าํ รงตาํ แหนงm รอง กรรมการผูจัดการใหญหนmวยธุรกิจนา้ํ มัน ปตท. โดยเพียงระยะเวลาไมกี่เดือนที่ดํารงตําแหนmง น้ี เธอก็ไดพิสูจนฝมือใหเปนที่ประจักษวาเธอ เปนผูหญิงที่มากดวยความสามารถ ลุยงานได ในทุกรูปแบบ เปนคนแกรง คนเกง และคนดี ที่กลาหาญ ตัดสินใจไดเฉียบขาดและถูกตอง ดวยความสุจริต ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และ มคี วามจรงิ ใจกบั ผรู ว มงานในทกุ ภาคสว น โดยยดึ หลกั ในการทาํ งานดว ยยทุ ธศาสตรพ ระราชทาน ทพี่ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ย เดช บรมนาถบพติ ร พระราชทานใหแ กเ จา หนา ที่ และขาราชการในหนmวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตและในทองถิ่น ทรุุ กนั ดารทวั่ ประเทศใชเ ปน แนวทางในการยดึ ถอื ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเปนที่ประจักษในผลสัมฤทธิ์ น้ันมานานแลว คือยุทธศาสตรความเขาใจ เขาถึง และพัฒนา

จริ าพร ขาวสวสั ด์ิ์ เปน ชาวกรงุ เทพฯ เกดิ เมlอวันท่ี 16 ม.ค. 2505

สาํ เรจ็ การศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรวี ทิ ยาศาสตร บัณฑิต (การบัญชี) คณะเศรษฐศาสตรและ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Accountancy จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และหลักสูตร MBA-Finance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นอกจากนี้ ยังสําเร็จการศึกษาหลักสูตร พิเศษ 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร SeniorExecutive Program ที่ London Business School มหาวทิ ยาลยั ลอนดอน ประเทศองั กฤษ และหลักสูตรกรรมการบริษัท สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และยังเขารับการอบรมในสถาบัน ตางๆ เพlอหาความรูและประสบการณในการ พัฒนาตนเองและหนmวยงานที่รับผิดชอบอยู ตลอดเวลา

เริ่มทํางานที่ บริษัท ปตท. ต้งั แตป 2530 ในตาํ แหนงm บญั ชี โดยระหวา งนน้ั ไดป ฏบิ ตั หิ นา ที่ เปน หวั หนา หนวm ยปรบั ปรงุ ระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) ของ ปตท. และได ออกแบบระบบขอ มลู บญั ชเี พอl การบรหิ ารธรุ กจิ

ตอ มาไดร บั การยอมรบั และความไวว างใจจาก ผบู งั คบั บญั ชาใหด าํ รงตาํ แหนงm ผชู ว ยกรรมการ ผูจัดการใหญวางแผนหนmวยธุรกิจน้ํามัน ซ่ึง รับผิดชอบดูแลดานกลยุทธและแผนธุรกิจของ หนวm ยธรุ กจิ นา้ํ มนั ปตท. ในป 2555 และตาํ แหนงm กรรมการผูจัดการ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา ปลกี (PTTRM) ในป 2559 ตามลาํ ดบั กอ นจะมา ดาํ รงตาํ แหนงm รองกรรมการผจู ดั การใหญห นวm ย ธุรกิจนา้ํ มัน บริษัท ปตท. ในปจจุบัน

การทเี่ ปน ผหู ญงิ คนแรกเขา มารบั ตาํ แหนง รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจนํ้ามัน ปตท. ซง่ึ ตอ งดแู ลเรอื่ งคลงั ปโ ตรเลยี มและสถานี เติมนํ้ามันอากาศยานที่มีอยู รวมถึงการคาขาย นํ้ามัน ไมวาจะกับสถานีบริการนํ้ามัน LPG อากาศยาน หรือภาครัฐ รวมทั้งธุุรกิจหลอลื่น และธุรกิจคาปลีกตางๆ เหลาน้ีลวนเปนความ ทาทายความสามารถ ความแข็งแกรงของ ผหู ญิงตัวเล็กๆ คนน้แี ทบท้งั สิ้น รวมไปถึงการ บริหารจัดการพนักงาน 1,500 คน ในหนวย ธรุ กจิ นาํ้ มนั สถานบี รกิ ารนาํ้ มนั ปโ ตรเลยี ม 1,400 แหง ทวั่ ประเทศ ตลอดจนคลงั นาํ้ มนั ทกุ แหง ทกุ ภูมิภาคของประเทศ แตดวยยุทธศาสตรท่เี ธอ เชอื่ มนั่ คอื เขา ใจ เขา ถงึ และพฒั นา เพยี งระยะ เวลา 8 เดอื นกวา ๆ ผหู ญงิ ตวั เลก็ ๆ ทขี่ ยนั ทาํ งาน หนัก ทุมเทเพื่อความสําเร็จของหนว ยงานและ องคกรก็ไดรับการยอมรับ นับถือ จากพนักงาน ทุกระดับในหนว ยธรุ กจิ นํ้ามนั และไดก ลายเปน ผูนําในดวงใจที่ผูแทนจําหนายนํ้ามัน ปตท.ทั่ว ประเทศใหความรัก ความศรัทธา เชื่อมั่น และ ไวว างใจอยา งที่ไมเ คยมผี บู รหิ ารระดบั สงู คนใด ใน ปตท. ทําไดมากอน

จากคําบอกเลาของตัวแทนผูคานํ้ามัน ปตท.ทั่วประเทศ ซึ่งไดกลาวถึงการทํางานของ จิราพร ขาวสวัสด์ิ ดวยความชื่นชมและ ศรัทธาอยางเปยมลนวา ทันทีที่เธอเขามาดํารง ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญหนวย ธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. เธอออกเดินสายพบปะ รับฟงปญหาและอุปสรรคตางๆ ของตัวแทน ผคู า นาํ้ มนั ทว่ั ประเทศอยา งไมม วี นั หยดุ สดุ สปั ดาห แลวใชความรูความสามารถและประสบการณ ที่ฝกฝนมาจากการทํางานสายงานดานบัญชี การเงินและความรูเรื่องธุรกิจนํ้ามัน ประกอบ กับความกลาหาญในการตัดสินใจดวยความ สุจริต จริงใจตอการแกปญหาในทุกทางใหกับ ลกู คา อยา งไมท อ ถอย ทาํ ใหจ ริ าพรสามารถแกไข ปญ หาและอปุ สรรคตา งๆ ทเี่ คยมมี าตง้ั แตอ ดตี ในทุกสวนที่เธอรับผิดชอบใหลุลวงไปได และ คลี่คลายอยางรวดเร็วในทามกลางปญหาที่ หลากหลาย

นอกจากยุทธศาสตรการทํางานตามแนว พระราชดาํ ริ เขา ใจ เขา ถงึ และพฒั นาแลว ความ จรงิ ใจตอ ผอู นl ในหนวm ยงานและองคก ร ตลอดจน ความพรอ มทจี่ ะใหค วามชว ยเหลอื เกอ้ื กลู ในทกุ สวนที่ตองการความชวยเหลือ และมีใจใหกับ ทกุุ คน โดยไมไ ดห วงั สงิ่ ใดตอบแทนอยา งจรงิ ใจ ตลอดจนความเอื้อเฟอตอกัน ทําใหเธอเปน ผูบังคับบัญชาและเพlอนรวมงานรวมองคกรที่ ได ใจจากเพlอนรวมงานแทบทุกระดับ

จากความรู ความสามารถ และความ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผูที่อยูใตบังคับ บญั ชาในองคก ร เพอื่ สรา งคนใหเ ปน คนเกง คน ดี มีสํานึกรับผิดชอบตอองคกรโดยรวมและ สังคมรอบดาน การพัฒนาบุคคลในหนวยงาน เพื่อสรางคุณภาพและประสิทธิภาพใหเหมาะ สมกับงาน มีระเบียบวินัย มีสํานึกรับผิดชอบ ตอสวนรวมแลว จิราพรก็ไมเคยที่จะหยุดยั้ง ในการทาํ ตนใหแ บบอยา งผนู าํ ทเี่ ปย มดว ยคณุ ธรรม และจริยธรรมแกคนรุนหลัง ในตลอดระยะ เวลา 30 ปที่ผานมา เธอไดปฏิบัติตัวเปน แบบอยา งทดี่ ีใหผ ทู อี่ ยูใตบ งั คบั บญั ชาไดเ หน็ มา อยา งสมาํ่ เสมอ ไมว า จะเปน การทาํ งานหนกั การ ทุมเททํางานอยางมีเปาหมายเพื่อนําไปสูความ สําเร็จโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก ความมี นาํ้ ใจ ความโปรง ใส ความเออื้ เฟอ เผอื่ แผ ความ เห็นอกเห็นใจ มีเย่ือใยตอกันในลักษณะเอาใจ เขามาใสใจเรา มเี ปา หมายในการทาํ งานทชี่ ดั เจน และมงุ มนั่ ทจี่ ะทาํ ใหง านนน้ั สาํ เรจ็ ไดอ ยา งมคี วาม สุข ความพอใจ คุณสมบัติอันหลาก หลายทรี่ี วมอยใู นตวั ของจริ าพร ตลอด จนความเฉลยี วฉลาดหลกั แหลม มอง

ปญ หาทกุ ดา นอยา งทะลปุ รโุ ปรง และ ความมุงมั่นในการทํางานอยางหนัก เพื่อผลประโยชนของสวนรวมโดย แทจริิง ทําใหจิราพรเม่ือไดเขามา รับผิดชอบในการผลักดัน บริษัท PTTOR ใหเดินไปสูความสําเร็จนั้น งานยากที่สุุด ที่จะทําให PTTOR เกิดขึ้นได คือการทํา อยา งไร ทจี่ ะทาํ ใหต วั แทนจาํ หนา ยนาํ้ มนั ปตท. ทั่วประเทศ ซึ่งเปนเจาของสถานีบริการนํ้ามัน ดวยทุุนทรัพยของตนเอง ยินยอมพรอมใจ ที่จะเขามาเปนสวนหน่ึงของการสรางคาใหกับ PTTOR เพื่อเขาสูการเปนบริษัทเอกชนใน ตลาดหลกั ทรพั ย ภายใตห ลกั การที่ จริ าพรหมาย ม่นั ไวคือื Growthing Together ไปพรอมกับ PTTOR

และจริ าพร ขาวสวสั ดิ์ กท็ าํ ไดส าํ เรจ็ ในระยะ เวลาอัันสั้น เมlอตัวแทนจําหนmายน้ํามัน ปตท. ทั่วประเทศ จาํ นวน 1,200 แหง พรอมใจและ เต็มใจ Growthing Together ไปกับ PTTOR ดวยความรัก ความศรัทธา เชlอมั่น ไววางใจ ในผูนําที่ชlอ จิราพร ขาวสวัสด์ิ อยางแทจริง โดยไมมีเงlอนไข

สําหรับ ชาญศิลป ตรีนุชกร ประธาน เจาหนาที่บริหารและกรรมการผููจัดการใหญ บรษิ ทั ปตท. ซงึ่ จะเขา รบั ตาํ แหนงm ในเดอื น ส.ค.นี้ เปน ลกู หมอ ของ บรษิ ทั ปตท. ทเ่ี คยรว มงานกบั จิราพร ขาวสวัสดิ์ มาโดยตลอด ยอมที่จะรูซ้งึ และประจกั ษในฝม อื ความรคู วามสามารถ และ การทุมเททํางานหนักเพlอองคกรและสวนรวม ของผหญิงเกงและดีคนนี้มามากแลว

ก็ไดแตหวังวา ชาญศิลป ตรีนชุ กร จะรู และตระหนกั ดวี า เพอื่ ความเตบิ โตอยา งมน่ั คง ยงั่ ยนื ของบริษทั ปตท. ควรจะวางตวั จริ าพร ขาวสวสั ดิ์ ทรพั ยากรบคุ คลทมี่ คี า มรี าคาของ ปตท.ผูนี้ไปไว ณ จุดใด เพื่อเปดโอกาสให เธอใชค วามรคู วามสามารถสรา งความแขง็ แกรง ใหกับระบบบริหารจัดการทางการเงินของ ปตท. และสรา งอนาคตอนั สดใสใหก บั PTTOR พรอ มกบั การกา วเดนิ ไปขา งหนา สกู ารแขง ขนั ในตลาดการคาระดับโลกไดอยางเทาเทียม และเต็มภาคภูมิในอนาคต ▪

ภาพสะท้อนความรู้สึก เชอื่ มนั่ ศรทั ธา และไวว้ างใจ ของตวั แทนผจู้ าำ หนา่ ยนา้ำ มนั ปตท.ทั่วประเทศ ท่ีมีต่อ จิราพร ขาวสวัสดิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.