คลื่นเสียงอันตราย?

Post Today - - หน้าแรก -

ไฟแนนเชียลไทมสรายงานวา แม แนวคดิ เรอl งอาวธุ เสยี งปรากฏขนึ้ มาเปน เวลาหลายปแ ลว แตจ ากทผี่ า นมา อาวธุ คลนl เสยี งนนั้ ใชในการปอ งกนั ศตั รู และ ไมกอใหเกิดความเสียหายตอรางกาย

“คลนl เสยี งนน้ั ไดร บั การโฆษณาวา เปน อาวธุ ท่ไี มก อ ใหเ กดิ อนั ตราย โดยใชเ พอl หยดุ ยง้ั ฝา ยตรงขา มในทนั ที ขณะทเ่ี ลย่ี ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.