อัลตราซาวด์

Post Today - - หน้าแรก -

ที่รัฐบาลคิวบายืนกรานปฏิเสธขอกลาว หาจากสหรัฐ

ดานหนังสือพิมพนิวยอรกไทมส รายงานวา แมก ระทงั่ บรรดาผเู ชยี่ วชาญ กย็ งั มคี วามเหน็ ไมต รงกนั เกยี่ วกบั สาเหตุ ของอาการปว ย โดยผเู ชยี่ วชาญสว นหนง่ึ เชlอวาการปวยอาจมาจากอุปกรณคลlน เสยี งทเี่ ปน ไปไดว า กอ เสยี งประหลาดดงั กลา วทงั้ แบบตงั้ ใจ หรอื ไมต งั้ ใจ แตก ม็ ผี เชยี่ วชาญอกี สว นหนงึ่ เชอl วา อาการปว ย อาจเกิดขึ้นเพราะการสะกดจิต

แม้การใช้คล่ืนเสียงโจมตีท่ีคิวบา เกดิ ขน้ึ นานกวา 1 ปแ ลว แตจ นถงึ ตอน น้ฝี ายสอบสวนของสหรัฐยังไมเขาใกล การระบุสาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณ : ความถี่สูงกวา 2 หมlนเฮิรตซ

- ระบุเปาหมายไดงายกวา

- สามารถสงเสียงผานกําแพงได

- เสี่ยงสงผลกระทบตอบุคคลอlนๆ นอกเปาหมาย รวมถึงผูลงมือใชเสียง ดังกลาวโจมตีเอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.