ยอ้ นรอยเสยี งประหลาดควิ บา

Post Today - - หน้าแรก - สุภีม ทองศรี นรินรัตน์ พรหมพิทักษ์

a“คลนS เสยี ง” หรอื เสยี งประหลาดลกึ ลบั ไดหวนกลับมาสรางความหวาดหวั่นให บรรดานักการทูตสหรัฐในตางแดนอีก ครงั้ หลงั มรี ายงานวา เจา หนา ทคี่ นหนงึ่ ของสถานกงสุลสหรัฐในเมืองกวางโจว ของจนี มอี าการปว ยทางสมอง เนอl งจาก ไดยินและรูสึกถึงคลlนเสียงประหลาด จนเกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ และ ไมสามารถนอนหลับได

จนิ นี ลี โฆษกสถานทตู สหรฐั ในกรงุ ปก กงิ่ เปด เผยวา เจา หนา ทคี่ นดงั กลา ว ทํางานอยูในกวางโจว และรองเรียนวา มีอาการปวยทางกายหลายโรค ตั้งแต ชว งปลายป 2017 จนถงึ เดอื น เม.ย.ปน

แม้ขณะนี้ยังไม่พบกรณีอื่นๆ ที่ คลายคลึงกันก็ตามในจีน แตเหตุดัง กลา วสง ผลใหก ระทรวงการตา งประเทศ สหรฐั ออกแถลงการณเ ตอื น “ระวงั เสยี ง ประหลาด” ตามมาในเวลาไลเลี่ยกัน

“ขณะที่อยูในจีน หากคุณไดยิน เสยี งแหลมสงู หรอื สมั ผสั ปรากฏการณ การไดยินผิดปกติ จากเสียงประหลาด หรือเสียงบาดหู จงอยาพยายามหาตน เสยี ง แตใหถ อยหา งออกมาจากบรเิ วณ ที่ไดย นิ เสยี ง” แถลงการณส ว นหนงึ่ จาก กระทรวงการตางประเทศสหรัฐระบุ

อยางไรก็ดี แถลงการณที่ออก มาจากสหรัฐไมไดมีสวนที่อางวา เจา หนา ทสี่ งสยั วา ทางการจนี เปน ฝา ย ใชอ าวธุ ลบั โจมตี แตถ า ยงั ไมม กี ารคน พบสาเหตุของการปวยที่แทจริงได เรlองนี้อาจกลายเปนปมที่เพิ่มความ ขดั แยง ในขณะทปี่ ก กงิ่ และวอชงิ ตนั กําลังงัดขอกันเรlองการคา และการ ลงทุน อีกทั้งสหรัฐก็ไมไววางใจจีน ในหลายดาน

ไมค พอมเพโอ รฐั มนตรตี า งประเทศ สหรฐั เปด เผยวา เหตกุ ารณในจนี มคี วาม “คลา ยคลงึ อยา งมาก” และ “สอดคลอ ง” กบั สง่ิ ทน่ี กั การทตู สหรฐั ประสบในควิ บา เมอl เดอื น พ.ย. 2016 โดยนกั การทตู สหรฐั หลายรายในกรงุ ฮาวานา ควิ บา ไดย นิ เสยี งประหลาดและมอี านภุ าพรนุ แรง จน ทาํ ใหผ ูไดย นิ เสยี งดงั กลา วมอี าการปว ย หลากหลายอาการ เชน ปวดหวั วงิ เวยี น ศรี ษะและสญู เสยี การไดย นิ

ทงั้ นี้ คลนl เสยี งประหลาดในควิ บา ทาํ ใหช าวอเมรกิ นั ปว ยทงั้ หมด 24 คน โดยกลมุ คนทปี่ ว ยสว น ใหญเ ปน ทตู และบางสว นเปน คู สมรสของทูต

อยางไรก็ตาม ถึงสหรัฐ ยังไมสามารถยืนยันสาเหตุ ทแี่ ทจ รงิ ของเจา หนา ที่ ซงึ่ ปว ย จากควิ บา แตก ส็ งสยั วา รฐั บาล ควิ บาเปน ผอู ยเู บอ้ื งหลงั หรอื อยา งนอ ย คิวบาก็ทราบวาใครเปนผูลงมือกระทํา และเชอl วา เหตกุ ารณท เี่ กดิ ขนึ้ คอื ความ รบั ผดิ ชอบของควิ บาถงึ ขนั้ สงั่ ขบั นกั การ ทูตคิวบาอยางนอย 17 คน ออกนอก ประเทศ ทําใหความสัมพันธกับคิวบา ในรัฐบาลของทรัมปแยลงไปอีก ขณะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.