สั่ง‘ZTE’จายคาปรับ

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตทูเดย - ผูนําสหรัฐระบุจะปลด แบนแซดทีอี หากยอมจายคาปรับ 4 หมSนลาน-เปลี่ยนบอรดบริหาร

บลมู เบริ ก รายงานวา ประธานาธบิ ดี โดนลั ด ทรมั ป ของสหรฐั เปด เผยวา สหรฐั จะยอมใหแซดทีอี บริษัทโทรคมนาคม รายใหญข องจนี กลบั มาทาํ ธรุ กจิ ในสหรฐั ได หากจา ยคา ปรบั 1,300 ลา นดอลลาร สหรัฐ (ราว 4.1 หมlนลานบาท) เปลี่ยน คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ ใหการรับประกันความปลอดภัยระดับ สูง หลังสหรัฐประกาศแบนแซดทีอีทํา ธรุ กจิ กบั บรษิ ทั อเมรกิ นั 7 ป ซงึ่ เปน หนงึ่ ในชนวนกอความตึงเครียดขึ้นระหวาง จีนและสหรัฐชวงที่ผานมา

แหลงขาวท่ีเก่ียวของเปดเผยกับ บลูมเบิรกวา ภายใตขอตกลงดังกลาว แซดทอี จี ะตอ งจา งเจา หนา ทฝ่ี า ยดแู ลการ ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายสญั ชาตสิ หรฐั และเมอl บรษิ ทั ทาํ ตามกฎแลว กระทรวงพาณชิ ย สหรฐั จงึ จะคอ ยยกเลกิ มาตรการแบนไป

ท้ังน้ี ทรัมป์เปิดเผยเม่ือสัปดาห์ ท่ผี านมาวาไดส่งั ใหพิจารณาบทลงโทษ แซดทอี แลกเปลย่ี นกบั การยกเลกิ แบน หลงั การหารอื กบั ประธานาธบิ ดี สจี น้ิ ผงิ ของจีน ขณะที่มีคาดการณวาแซดทีอี ซงึ่ ตอ งปด กจิ การหลงั คาํ สงั่ หา มทาํ ธรุ กจิ เสยี่ งขาดทนุ สงู กวา 3,100 ลา นดอลลาร (ราว 9.8 หมlนลานบาท)

อยางไรก็ดี กรณีการจะปลดแบน แซดทีอีกําลังกอความขัดแยงระหวาง ทาํ เนยี บขาวและสภาคองเกรสเกยี่ วกบั นโยบายการคา โดยบลมู เบริ ก รายงานวา สมาชกิ วฒุ สิ ภาบางสว นมองวา แซดทอี เปนภัยคุกคามความมั่นคงสหรัฐ

รายงานระบุวา วุฒิสภาสหรัฐได ออกรางกฎหมายนโยบายกลาโหมเมlอ วันที่ 24 พ.ค.ที่ผานมา ระบุวากอนที่ ทรัมปจะตัดสินใจใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับ แซดทีอี ทรัมปจะตองรับรองกับสภา คองเกรสกอนวาแซดทีอีไมไดฝาฝน กฎหมายสหรัฐในชวงที่ผานมา และ บรษิ ทั ใหค วามรว มมอื กบั ทางการในการ สืบสวนประเด็นตางๆ

กอนหนานี้ เมlอป 2016 แซดทีอี ละเมิดขอตกลงยอมความ โดยฝาฝน คาํ สงั่ ควา่ํ บาตรของสหรฐั และขายสนิ คา ใหอิหรานและเกาหลีเหนือระหวางป 2010-2016 นําไปสูการสั่งปรับ 1,200 ลานดอลลาร (ราว 3.8 หมlนลานบาท) ในป 2017 ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.