“ทรัมป์” กลับลำาหันคุยโสมแดง

Post Today - - หน้าแรก -

วอชิงตัน ดี.ซี. - ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรัฐ เปดเผยวา อาจกลับไปเจรจากับ คิมจองอึน ผูนําสูงสุดของเกาหลีเหนือ ในวันที่ 12 มิ.ย. ตามที่เคย วางแผนไวก อ นหนา นี้ นบั เปน การเปลย่ี นทา ทหี ลงั ประกาศ ยกเลกิ การประชมุ ดงั กลา วไปกอ นหนา นี้ โดยระบวุ า รฐั บาล เปยงยางแสดงทาทีเปนปรปกษกับสหรัฐอยางเปดเผย ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี มุนแจอิน ของเกาหลีใต และคิมจองอึน ผูนําสูงสุดของเกาหลีเหนือ จัดประชุม รวมกันแบบไมคาดคิดที่เขตปลอดอาวุธบริเวณหมูบาน ปน มนุ จอมเปน เวลา 2 ชวั่ โมงวานน้ี เพอl หารอื กรณที รมั ป ยกเลิกการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือ ยุโรป (อียู) ที่มีผลบังคับเมlอวันที่ 25 พ.ค. โดยอางวา ทงั้ สองบรษิ ทั บบี บงั คบั ใหผ ูใชต อ งยอมทาํ ตามขอ กาํ หนด ใหมของบริษัท ซึ่งการฟองรองดังกลาวเสี่ยงทําใหกูเกิล และเฟซบกุ อาจตอ งจา ยคา ปรบั รวมกนั ถงึ 7,000 ลา นยโู ร (ราว 2.6 แสนลานบาท) ดานกูเกิลและเฟซบุก ชี้แจงวา ในชวง 18 เดือนที่ผานมา บริษัทพยายามช้ีแจงเกี่ยว กับนโยบายใหมมาโดยตลอด เพlอสรางความเขาใจใหผู บริโภค รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบเครlองมือตางๆ เพlอให ผูใชส ามารถควบคมุ ความปลอดภัยของขอ มลู สว นตวั ได มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการแชร ถายโอน หรือลบขอมูล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.