ขุนคลังเมียนมาลาออกเซ่นปมทุจริต

Post Today - - หน้าแรก -

ยางกุง - จอวิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ เมียนมา ลาออกจากตําแหนmง แตไมไดเปดเผยสาเหตุ ชัดเจน หลังส่ือท้องถ่ินของเมียนมารายงานว่า จ่อวิน กาํ ลงั ถกู สอบสวนกรณที จุ รติ โดยเมอl ชว งตน เดอื นทผ่ี า น มามีรายงานวาคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของ เมียนมา เขาตรวจคนบานพักของจอวินเพlอหาหลักฐาน และการสอบสวนดาํ เนนิ มาถงึ ขน้ั สดุ ทา ยแลว แมข ณะน้ี ยังไมมีการเปดเผยรายละเอียดกรณีทุจริตดังกลาว แต รอยเตอรส ระบวุ า นาm จะเกย่ี วขอ งกบั การสบื การคอรร ปั ชน่ั ของเจาหนาที่ระดับสูง นับตั้งแตอองซานซูจีกาวขึ้นสู อํานาจเมlอป 2015 ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.