“อาร์ม” รั้งท่ี 5 ร่วม

Post Today - - หน้าแรก -

9.วอลโกกราด อารีนา (วอลโกกราด) : สนามเกาแก กอสรางเมlอป 1958 ในชlอ เซ็นทรัล สเตเดี้ยม กอนจะมีการรื้อสรางใหม จนมีความจุุ 45,568 คน โดยทัวรนาเมนตนี้ใชงานเพียงรอบ แบงกลุุมเทานั้น

10.เซ็นทรัล สเตเดี้ยม (เยคาเตรินเบิรก) : สนามกีฬาอเนกประสงค กอตั้งเมlอป 1957 ซงึ่ เดมิ ทสี นามแหง นจี้ ไุ ด 2.7 หมนl ทนี่ งั่ ซงึ่ ไมเ พยี งพอ ตอการเปนสนามแขงขันในฟุตบอลโลก รัสเซียจึง ไดป รบั ปรงุ ใหมจ นมคี วามจุ 35,696 ทน่ี งั่ โดยสรา ง อัฒจันทรช่วั คราวเพlอใหรองรับแฟนบอล

11.มอรโดเวีย อารีนา (ซารันสค)

กิรเดช อภิบาลรัตน เก็บเพ่มิ 3 อันเดอรพาร 69 ผานครึ่งทางกอลฟ บีเอ็มดับเบิลยู พีจีเอ แชมเปยนชิพ สกอรรวม 7 อันเดอรพาร 137 รั้ง อันดับ 5 รวม ขณะที่ตาํ แหนmงผูนํา เปนของ รอรี แม็คอิลรอย ทสี่ กอร รวม 12 อันเดอรพาร 132 ท้งิ อันดับ 2 รวม 3 ช็อต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.