คาวาเลียร์ยื้อถึงฎีกา

Post Today - - หน้าแรก -

: สนาม กีฬาแหงใหมออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน มีดไี ซนเปนรูปทรงชาม ภายนอกสรางดวยกระจก ในฟุุตบอลโลกครั้งนี้รองรับคนดููไดถึง 44,442 ทนี่ งั่ แตห ลงั จบทวั รน าเมนตจ ะมกี ารรอื้ ถอนใหเ หลอื เพียง 2.8 หมlนที่นั่งเทาน้นั โดยสแตนดดายซาย จะถูกเปลี่ยนเปนทางเดินและพื้นทสี่สาํ หรับรานคา

12.รอสตอฟ อารีนา (รอสตอฟ-ออนดอน) : สนามใหมความจุ 4.5 หมlนคน ท่จี ะกลาย เปน รงั เหยา ของเอฟซี รอสตอฟ ทมี ดงั ของประเทศ ในอนาคต และจะกลายเปน จดุ ศนู ยก ลางของเมอื ง ซงึ่ รอสตอฟ-ออน-ดอน นบั เปน เมอื งทอ งเทยี่ วทมี่ ชี อl เสียงของแควนรอสตอฟ อีกท้ังยังเปนศูนยกลาง ดานการทองเที่ยว อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมที่ สาํ คัญแหงหนึ่งของประเทศรัสเซีย ▪

เลบรอน เจมส หวงั ระเบดิ ฟอรม เยี่ยมอีกสักครั้ง ในการลาตั๋วเขาชิง ชนะเลิศบาสเกตบอลเอ็นบีเอ สมัย ที่ 8 ติดตอกัน หลังทํา 46 แตมชวย ทีมคลีฟแลนด คาวาเลียร เอาชนะ บอสตัน เซลติกส 109-99 เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. ตีเสมอ 3-3 ตอลม หายใจใหทีมไปตัดสินกันในเกม สุดทาย โดยผูชนะจะเขาไปเจอกับ ฮุสตัน ร็อกเกตส หรือโกลเดน สเตต วอรริเออรส ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.