เปิดเวทีการประกวดวงดนตรีระดับมัธยม

Post Today - - หน้าแรก -

สายลุย! ไมคุยใหเสียเวลา เรียนดี เรียนเดน เกงดานดนตรีตองรีบไป สมคั รเขา รว มโครงการเวทกี ารประกวดวงดนตรรี ะดบั มธั ยม “GOLD CITY THAILAND BAND KNOCKOUT 2018” ภายใตคอนเซ็ปต “LET’S GO” ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท (วง 1 แสนบาท โรงเรียน 1 แสนบาท)

สุรศักดิ์ จินาพันธ กรรมการผูจัดการบริษัท โกลด ซิตี้ กลาววา บริษัท เลง็ เหน็ วา ปจ จบุ นั เยาวชนไทยใชเ วลากบั การเรยี นหนงั สอื หนกั มาก ประมาณ 10-14 ชวั่ โมง/วนั ซงึ่ ดนตรเี ปน อกี หนงึ่ กจิ กรรมทเี่ ยาวชนใหค วามสนใจมาก ทสี่ ดุ เมอl พกั จากการเรยี น จงึ เปด โครงการประกวดวงดนตรรี ะดบั มธั ยมศกึ ษา ขึ้นมาทั่วประเทศ

“หลายคนทปี่ ระสบความสาํ เรจ็ ในวนั นี้ ลว นเปน คนทกี่ ลา ตดั สนิ ใจกลา ลงมอื ทาํ ในสงิ่ ทตี่ นรกั อยากเหน็ เดก็ ไทยยคุ ใหมล กุ ขนึ้ มาลยุ ในสง่ิ ทตี่ นรกั ทมุ งบประมาณ 5 ลานบาท ในชวงเปดเทอมใหม สนับสนุนเวทีการประกวด วงดนตรีมัธยมระดับประเทศ”

สนใจอยา รรี อ สมคั รตามไดท E-mail : goldcity.tbk2018@gmail.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.