เก็บเงินจากอนาคต

ท.ทหารอดออม

Post Today - - หน้าแรก - จักรพันธ์ นาทันริ

aมีเงินเทาไหรใหพอใชหลังเกษียณ เปนคําถามท่ี เกดิ ขน้ึ กบั ทกุ สาขาอาชพี แลว ตอ งเกบ็ เงนิ ในปจ จบุ นั เทา ไหรจึงจะเพียงพอใชสําหรับชีวิตหลังเกษียณ

ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารยประจําภาค วิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน (มข.) กลา ววา โครงการเงนิ ออมจากอนาคต เปน โปรแกรมและขนั้ ตอนที่ใชห ลกั วชิ าการมาใชในการ ดําเนินชีวิตประจําวัน ดวยการสํารวจวาทําไมกําลังพล ของหนวm ยแหง นมี้ กี ารออมทนี่ อ ย ซง่ึ คน พบคาํ ตอบ คอื การใหความสําคัญกับปจจุบัน

“คนทวั่ ไปใหค วามสาํ คญั กบั ปจ จบุ นั มากกวา อนาคต โดยไมม องถงึ เงนิ ออมในอนาคต และมองวา การใชเ งนิ ในปจจุบันนั้นประโยชนจะเกิดขึ้นทันที เราจึงเปลี่ยน แนวความคิดในการออมเงินใหม โดยไมดึงเงินที่มีอยู ในปจ จบุ นั มาออมเพมิ่ เปลย่ี นมาเปน ดงึ เงนิ จากอนาคต มาออมเพมิ่ แทน หกั จากสว นเงนิ เดอื นทเี่ พม่ิ ขนึ้ มาออม เพมิ่ ” ผศ.ดร.ภมู สิ ทิ ธิ์ เรมิ่ ตน อธบิ ายถงึ “โครงการเงนิ ออมจากอนาคต” ซึ่งเริ่มนํารองที่ กองพันที่ 3 กรม ทหารราบที่ 8 หรือ ร.8 พัน 3 คายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแกน หนmวยกําลังรบหลักของภาคอีสาน

หลกั การของโครงการเงนิ ออมจากอนาคต แนวทาง การดาํ เนนิ งานคอื เงนิ เดอื นทหารทกุ นายจะมกี ารปรบั ขึ้นปละ 2 ครั้ง ประมาณ 4.0-4.5% จากฐานปจจุบัน แลวนําเงินเดือนสวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาเปนเงินออม โดย ออมในสัดสวน 10-15-20% ของเงินเดือนที่ปรับขึ้น ซึ่งจะทําใหเมlอเกษียณอายุราชการในอีก 20 ปขาง หนา เงินออมโดยวิธีนี้จะไดมากกวาการออมแบบเดิม

“หนวT ยนมี้ กี ารบงั คบั ออมขนั้ ตา่ํ จากสหกรณข อง หนวT ยคนละ 700 บาท/เดอื น แตจ ากขอ มลู ยอ นหลงั 4-5 ป พบวา การออมขนั้ ตา่ํ กย็ งั คงออมเทา เดมิ ทงั้ ที่ เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกป แมจะออมทุกเดือนแตก็เปน ยอดเงินเดิม คือเดือนละ 700 บาท เราจึงเปลี่ยน แนวคดิ ในการออมเงนิ ใหม ไมด งึ เงนิ ทมี่ อี ยูในปจ จบุ นั มาออมเพมิ่ เปลย่ี นมาเปน ดงึ เงนิ จากอนาคตมาออม เพมิ่ แทน หกั จากเงนิ เดอื นสว นทเี่ พมิ่ ขนึ้ มาออมเพมิ่ เขากจ็ ะไมร สู กึ เสยี อะไร หากหกั เงนิ ออมจากอนาคต หรือเงินที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 10-15% ก็จะมีเงินออม วัยเกษียณประมาณคนละ 1 ลานบาท ทําใหทหาร หนวT ยนสี้ นใจเขา รว มโครงการอยา งมาก และมที หาร หนวT ยขา งเคยี งประสานขอเขา รว มโครงการ หรอื การ จดั ทาํ โครงการเฉพาะของแตล ะหนวT ยเพมิ่ ขนึ้ ดว ย”

พ.ต.อนุชา มหาลีวีรัศมี นายประจําโรงเรียน เสนาธิการทหารบก ซึ่งเปนผูริเริ่มโครงการตั้งแตเมlอ ครั้งดํารงตําแหนmง ผบ.รอย ประจํา ร.8 พัน 3 ในฐานะ อดีตผูจัดการสหกรณออมทรัพย ร.8 พัน 3 กลาววา กําลังพลที่เกษียณอายุราชการ หรือสมัครใจออกจาก การรับราชการ มีเงินเก็บสะสมที่คอนขางนอย ถายัง คงใชวิธีเดิมในการออมเงิน จะมีเงินเก็บไมพอเพียง คาใชจายในอนาคต

“การสรา งแรงจงู ใจในการออม เรมิ่ ตน จากการ ชี้ใหเ หน็ วา ปญ หาในอดตี เกดิ อะไรขน้ึ ในอนาคตเรา จะไปอยางไร วิธีการนําเสนอ คือ การใชรูปแบบ กราฟทห่ี นวT ยฯ ไดป ระสานงานกบั คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มาแสดงใหกําลังพลทุกคน เห็นวาถาใชวิธีเงินออมแบบเดิม เมSอเกษียณแลว จะมีเงินเก็บเพียงแค 200,000-300,000 บาท แต ถาเขารวมโครงการออมเงินจากอนาคต ระยะการ ออม 20-30 ป โดยเนนไปที่กลุมเปาหมายกําลังพล อายุนอยที่เพิ่งเขารับราชการไมนาน และเมSอถึงวัย เกษียณจะมีเงินออมประมาณ 1 ลานบาท”

พ.ต.อนุชา อธิบายวา กองทัพบกจะขึ้นเงินเดือน ใหก าํ ลงั พลปล ะ 2 ครงั้ คดิ จากฐานเงนิ เดอื น 1.5 หมนl บาท ปรับขึ้นเงินเดือน 4.5% จะเปนจํานวน 675 บาท หากเกบ็ เพมิ่ 20% ของเงนิ เดอื นทเี่ พมิ่ ขนึ้ กจ็ ะมจี าํ นวน เพียง 135 บาท คงเหลือเงินเดือนที่ปรับขึ้นอีก 540 บาท ซึ่งจะไดใชในชีวิตประจําวัน ทําใหไมรูสึกวาเสีย อะไร ไมตองลดการบริโภคในปจจุบัน เงินเดือนที่เพิ่ม ขึ้นก็ยังไดรับเชนเดิม เพียงแตหักสวนหนึ่งสมทบเงิน ออม ดงั นนั้ ทกุ ครงั้ ทเี่ งนิ เดอื นเพมิ่ จาํ นวนเงนิ ออมตอ เดอื นกจ็ ะเพมิ่ ขนึ้ ตามไปดว ยในทกุ ๆ ป จนถงึ วนั เกษยี ณ อายุราชการก็จะมีเงินเก็บมากกวาการออมแบบเดิม

ดาน จ.ส.อ.พงศพันธ พงษจอหอ รองผูบังคับ หมวดปนเล็ก ร.8 พัน 3 กลาววา ไดเขารวมโครงการ โดยหกั เงนิ ทเี่ พมิ่ ขนึ้ 15% ถา คาํ นวณอายรุ าชการทเี่ หลอื อกี 20 ป พอเกษยี ณจะมเี งนิ เกบ็ อยทู รี่ าวๆ 1 ลา นบาท แมกองทัพบกจะมีการจัดทําโครงการออมเดิมคือ การ ออมของ กบข.และการออมของสหกรณ แตการออม รูปแบบใหมนี้เปนเงินที่หักจากในอนาคต โดยไมไดรับ ผลกระทบจากรายรับที่มีอยูและรายจายที่เปนปจจุบัน ซงึ่ เปน ขอ ดขี องการดาํ รงชวี ติ ในปจ จบุ นั มนั่ ใจวา ในวยั เกษยี ณอายรุ าชการจะมเี งนิ เกบ็ หลกั ลา นบาทเลยทเี ดยี ว

เปน อกี หนงึ่ โครงการทนี่ าm สนใจ สาํ หรบั ทหารหาญ ซึ่งจะไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุราชการ ▪

พ.ต.อนุชา มหาลีวีรัศมี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.