ภูเก็ตนำา 80 ร้านร่วมมหกรรมแชะ ชิม แชร์

Post Today - - หน้าแรก -

ยังคงเดินหนาจัดกิจกรรมตอเนlองเพlอรณรงคประชาสัมพันธสถาน ประกอบการจาํ หนาm ยอาหารใหเ ปน ทรี่ จู กั อยา งแพรห ลาย ลา สดุ นพ.จริ พนั ธ เตพันธ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “มหกรรม Phuket : City of Gastronomy” แชะ ชิม ชมแชร 80 รานดัง ระหวางวันที่ 1-5 มิ.ย. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ถนนถลาง อ.เมืองภูเก็ต

นพ.จิรพันธ กลาววา กลุมเปาหมายแรก คือ ประชาชนทั่วไป คนภูเก็ต และนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจะไดรับประสบการณ ใหมทานอาหารอรอย รวมถึงรับรูการพัฒนา สรางสรรค อาหารเมนูตางๆ เพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้จะสามารถสรางรายไดที่ดีใหกับตัวผูประกอบการเองตอ ไปไดอยางยั่งยืน ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.