‘เกษตรสมบรู ณ’์ เมอื งรองของดี ล่องแพแลคิ้ง ชิมส้มโอ100ปี

Post Today - - หน้าแรก - Aมัฆวาน วรรณกุล/พรอนันต์ พันเชื้อ

ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายใหป 2561 เปนปทองเที่ยว เมืองรองวิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน เนนสงเสริม กิจกรรมที่มีเสนmหมีเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมและ ประเพณีทองถิ่น

สําหรับ จ.ชัยภูมิ มีทุงดอกกระเจียวเปนสถานที่ ทองเที่ยวที่ขึ้นชlอ และยังสงเสริมการทองเที่ยววิถี ทอ งถนิ่ เชงิ เกษตร ทอ งเทยี่ วแบบสโลวไลฟ หนงึ่ ตาํ บล หนงึ่ แหลง ทอ งเทยี่ ว หนงึ่ ในนนั้ คอื ทบี่ า นบงุ สบิ สี่ หมู 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ เปนแหลงทอง เที่ยวเชิงเกษตร ลอมรอบไปดวยภูเขาสูง

สมาน สุธรรมาภิวัฒน นายก อบต.โนนทอง กลาววา บานบุงสิบสี่ อยูหางจาก จ.ชัยภูมิ 86 กโิ ลเมตร ตามเสน ทางสายเมอื งชยั ภมู -ิ หนองบวั แดงเกษตรสมบรู ณ ลกั ษณะภมู ปิ ระเทศเปน ปา ไมแ ละภเู ขา ถึง 70% ของพื้นที่ เทือกเขาสําคัญคือ ภูนกแซว ภู ผักขะ ภูเขียว และมีภูเขาสูงลอมรอบเรียกวายอดเขา ภคู งิ้ จดุ เทอื กเขาสงู สดุ ของภเู ขยี วมคี วามสงู กวา ระดบั น้ําทะเลถึง 1,300 เมตร มีลําน้ําพรมไหลผานชองเขา มีบรรยากาศสวยงาม โดย อบต.โนนทอง ไดสนับสนุน กลุมตางๆ มาโดยตลอด ไมวาจะเปนการบริการนําเรือ แพออกรับบริการนักทองเที่ยวชมทิวทัศนธรรมชาติ ลอ งแพแลคงิ้ ซงึ่ ถอื วา ต.โนนทอง แหง นโี้ ชคดมี แี หลง ทอ งเทยี่ วที่ทางธรรมชาตอิ ันสวยงามอยแู ลว นอกจาก นั้นก็ยังสนับสนุนกลุมชาวสวนที่ปลูกสมโอ

“ชาวสวนปลูกสมโอสายพันธุแดงภูคิ้ง ซึ่งเปน สมโอพันธุพื้นเมืองที่ขึ้นชSอปลอดสารเคมี มีความ พิเศษของรสชาติหอมหวานไมเหมือนที่อSนๆ เปน สินคาสงออกไปยังตางประเทศของชาวบานบุง สบิ สที่ ปี่ ลกู กนั มาตงั้ แตบ รรพบรุ ษุ สบื ทอดมานมนาน กวา 100 ป ลกั ษณะเนอื้ ของสม โอจะมสี แี ดง รสชาติ หวานอมเปรี้ยว นอกจากนี้ก็ยังมีสมโอพันธุอSนๆ ให เลือกซื้อทั้งทองดี ขาวแตงกวา ขาวใหญ เปนตน”

สําหรับกิจกรรมทองเที่ยว นายก อบต.โนนทอง บอกวา มกี ารนาํ นกั ทอ งเทยี่ วลงเรอื ศกึ ษาวถิ ชี วี ติ ชมุ ชน ชมสวนสมโอกลางน้ํา และหากตองการพักแรม ก็มี โฮมสเตยไวรองรับอีกดวย โดยนักทองเที่ยวสามารถ เที่ยวไดทุกฤดูกาล ไมวาจะเปนหนาแลง หนาฝน หรือ หนาหนาวตามกิจกรรมในทุกฤดูอีกดวย

สาํ หรบั การเดนิ ทาง ถา เรมิ่ จากตวั เมอื งชยั ภมู กม็ งุ ตรงมายงั อ.เกษตรสมบรู ณ ซงึ่ มาได 2 ทาง คอื ชยั ภมู -ิ หนองบัวแดง-เกษตรสมบูรณ ระยะทางประมาณ 86 กโิ ลเมตร หรอื ชยั ภมู -ิ แกง ครอ -ภเู ขยี ว-เกษตรสมบรู ณ ระยะทาง 100 กิโลเมตร จากเกษตรสมบูรณ-เขlอน โนนเขวา ต.โนนทอง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร หรือสอบถามมาไดที่ อบต.โนนทอง 08-95840080 และ 08-9845-2447 ตลอดเวลาราชการ ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.