หมูบานปลอดขยะ

Post Today - - หน้าแรก -

ปจจุบันเกือบทุกหมูบานจะประสบปญหาขยะ โดยเฉพาะเมือง ใหญจ ะประสบปญ หาขยะมากทสี่ ดุ และหลายทอ งทปี่ ญ หาการกาํ จดั ขยะ กอ ใหเ กดิ มลภาวะทางอากาศและทางนา้ํ หากเปน ขยะพษิ กจ็ ะ เปนปญ หาดานสุขภาพในชมุ ชนอีกดว ย หลายทองที่พยายามแกไข ปญ หาขยะใหห มดไป แตก ็ไมส ามารถแกป ญ หาได เนอl งจากคนมคี วาม เห็นแกตัว ขาดความตระหนักในการแกไขปญหาขยะอยางจริงจัง

อารยันต ทาใหญ นายอําเภอตาพระยา จ.สระแกว จึงมี แนวคิดและรณรงคใหชาวบานนําเศษขาว เศษอาหาร เศษผัก ที่ กินไมหมด นํามาใสถังหมัก จากนั้นนํามาหมักทิ้งไวใหเนmาเปอย ก็ จะกลายเปนปุยชีวภาพ นําไปรดพืชผักได โดยไมตองไปซื้อปุยให เปลืองเงิน เพราะแตละวันทุกครัวเรือนจะมีเศษอาหารเหลืออยู แลว ขณะนี้มีหมูบานที่ปลอดขยะอินทรียทําไดเปนผลสําเร็จแลว 100% มี 3 หมูบาน คือ บานทับทิมสยาม 03 บานโคกจาน และ บานแสนสุข อ.ตาพระยา จ.สระแกว

อารยนั ต บอกวา โครงการหมบู า นปลอดขยะอนิ ทรยี ไดแ นวคดิ จาก พรพจน เพ็ญพาส ผวจ.สระแกว เพlอใหชาวบานกําจัดขยะ โดยวิธีการนําเศษอาหาร เศษผัก นํามาหมักไวในถังหมัก ปดฝาไว หากจะทาํ ใหส ลายตวั เรว็ อาจใชอ เี อม็ ชว ยก็ได เมอl เศษอาหารสลาย ตัวก็จะเปนปุยของพืชอยางดี สามารถกําจัดขยะอินทรียได 100% แลว 3 หมูบาน และจะขยายใหครบทุกบาน

อารยันต บอกอีกวา สําหรับถังหมัก ชาวบานจะนําเอาดอก ผลจากกองทุนหมูบานมาซื้อและแจกใหทุกครัวเรือน โดยไมได ใชงบประมาณของทางราชการแตอยางใด สวนขยะที่เปนขวดน้ํา พลาสติก แตละครัวเรือนจะเก็บไว จะมีผูมารับซื้อถึงที่ สามารถนํา มารีไซเคิลได ทั้งนี้หมูบานท่ที ําไดสําเร็จทุกครัวเรือนจะไดประกาศ เกียรติคุณเพlอเปนแบบอยางตอไป

หมูบานปลอดขยะ 100% เปนอีกโครงการที่รัฐบาลควรใช เปนตนแบบแกปญหาขยะลนเมือง ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.