สิ่งที่นักวิ่งควรรู (2)

Post Today - - หน้าแรก - Aรศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ แพทย์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลงั จากทคี่ รงั้ กอ นกลา วถงึ อาการบาดเจบ็ ของกระดกู และขอ ทมี่ ผี ล มาจากการวงิ่ นนั้ ครงั้ นอี้ กี สงิ่ หนงึ่ ทเี่ ปน อาการทางกลา มเนอื้ กเ็ ปน เรอื่ งที่ ไมค วรละเลย โดยเฉพาะภาวะกลา มเนอื้ สลายจากการวงิ่ ตอ เนอ่ื งยาวนาน

ดงั เชน กรณี “ตนู บอดสี้ แลม” ในกจิ กรรมวงิ่ การกศุ ลโครงการกา ว คนละกา ว ซงึ่ ไดร บั การตรวจเลอื ดและพบคา เอนไซมก ลา มเนอื้ ขนึ้ สงู กวา 4,000 U/L (โดยปกตจิ ะมคี า อยรู ะหวา ง 15-220 U/L) คา ทขี่ นึ้ สูงเชนนี้บงบอกถึงภาวะการสลายของกลามเนื้อที่ปนออกมาในเลือด นักวิ่งที่ประสบปญหากลามเนื้อสลาย หากรักษาไมทันทวงทีหรือไม ถกู วธิ กี อ็ าจเสยี ชวี ติ ได ทง้ั นสี้ ามารถสงั เกตอาการเรมิ่ ตน ไดจ ากสขี อง ปส สาวะ หากมสี เี ขม กวา ปกติ ควรดมื่ นาํ้ ใหม ากขนึ้

การรกั ษาอาการบาดเจบ็ จากการวงิ่ นนั้ นกั วงิ่ และคนรอบขา งสามารถ ปฐมพยาบาลไดง า ยๆ ดว ยการใชห ลกั “RICE” ไดแ ก “R” (Rest) การหยดุ พกั เมอื่ เกดิ การบาดเจบ็ “I” (Ice) การใชน าํ้ แขง็ ประคบสว นที่ไดร บั บาดเจบ็ ความเยน็ จะชว ยลดอาการบวมและความเจบ็ ปวดได “C” (Compression) การใชผ า ยดื พนั กระชบั สว นทบี่ าดเจบ็ ไว และ “E” (Elevation) การยก อวยั วะทบี่ าดเจบ็ ใหส งู กวา ระดบั หวั ใจ

ในผปู ว ยทมี่ อี าการรนุ แรงเกนิ กวา ทรี่ า งกายจะเยยี วยาดว ยตนเอง ก็จะใชการสองกลองรักษา เชน อาการหมอนรองกระดูกฉีกบริเวณ หัวเขา พบไดมากในนักวิ่งทั่วไป แพทยจะรักษาดวยการสองกลอง ทาํ ความสะอาดบรเิ วณที่ไดร บั บาดเจบ็ โดยไมจ าํ เปน ตอ งผา ตดั ผปู ว ย สามารถกลบั มาเดนิ ไดเ ปน ปกตภิ ายใน 1 เดอื น และกลบั ไปวงิ่ หรอื เลน กฬี าไดภ ายใน 3 เดอื น แตส าํ หรบั อาการบาดเจบ็ สาหสั ทจี่ าํ เปน ตอ งเขา รบั การผา ตดั มกั เกดิ ขนึ้ กบั นกั กฬี าอาชพี มากกวา คนทวั่ ไป

ยงั มขี อ แนะนาํ เพมิ่ เตมิ อกี 2-3 ประการ สาํ หรบั ผทู ส่ี นใจการออก กาํ ลงั กายดว ยการวงิ่ ประเภทตา งๆ นนั่ คอื การตรวจเชก็ สขุ ภาพรา งกาย การทาํ ความเขา ใจเรอื่ งอตั ราการเตน ของหวั ใจสงู สดุ ทรี่ า งกายจะรบั ได (Maximum Heart Rate)

โดยเราสามารถคาํ นวณไดจ ากสตู ร MaxHR = 220-อายุ ตวั อยา งเชน บคุ คลอายุ 30 ป จะมอี ตั ราการเตน ของหวั ใจสงู สดุ อยทู 190 ครงั้ /นาที (bpm) ซงึ่ การออกกาํ ลงั กายอยา งหนกั ควรมอี ตั ราการเตน ของหวั ใจอยทู ประมาณ 60-80% ของ MaxHR (ไมเ กนิ 152 ครงั้ /นาท)ี เพอื่ ความปลอดภยั

อีกทั้งยังตองเลือกประเภทและลักษณะการวิ่งที่เหมาะกับสภาพ รางกายและวัยของตนเอง รวมถึงการตรวจเช็กสภาพอากาศ และ การเตรยี มพรอ มของเครอื่ งแตง กายและรองเทา วงิ่ ดว ย ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.