รัฐนิวยอร์ก เลิกใช้ถุงพลาสติก Green Project

Post Today - - หน้าแรก - Aพริบพันดำว ภำพ เอเอฟพี

ความเคลื่อนไหวของการเลิกใช ถงุ พลาสตกิ ในเมอื ง รฐั และประเทศ ตา งๆ ทวั่ โลก กาํ ลงั เรมิ่ จดุ ประกายให ติดขึ้น หลังจากที่มีความพยายามมา ยาวนานในทศวรรษที่ผานมา แตก็มี ความคืบหนานอยมาก

สาํ หรบั ในปส องปน สญั ญาณดๆี กป็ รากฏขนึ้ มาอยา งเปน รปู ธรรมชดั เจน

อีกดานหนึ่งในสหรัฐอเมริกา การขบั เคลอื่ นการเลกิ ใชถ งุ พลาสตกิ กเ็ รมิ่ ขยายวงออกไปเรอื่ ยๆ เมอื่ ปลาย เดอื น เม.ย. 2561 ทผี่ า นมา แอนดรวู ควั โม ผวู า การรฐั นวิ ยอรก สหรฐั อเมรกิ า ไดออกมาแถลงการณเปดเผยราง กฎหมายฉบับใหม ซึ่งมีใจความหลัก เกี่ยวกับการหามใชถุงพลาสติกแบบ ใชครั้งเดียวทั่วรัฐนิวยอรก

รางกฎหมายฉบับนี้จะหามการ แจกจา ยถงุ พลาสตกิ แบบใชค รงั้ เดยี ว ตามรานคาตางๆ ยกเวนถุงเสื้อผา ถุงขยะ และถุงที่ใชหอหุมหรือบรรจุ อาหาร หากรา งกฎหมายไดร บั การอนมุ ตั จะมผี ลบงั คบั ใชในวนั ที่ 1 ม.ค. 2019

คําแถลงการณถึงรางกฎหมาย ฉบบั นี้ไดน าํ เสนอวา มาตรการดงั กลา ว เปนความพยายามตอตานการใช ถุงพลาสติก ซึ่งสงผลกระทบตอ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและ ทางนาํ้ หากรา งกฎหมายดงั กลา ว ผา น ความเหน็ ชอบของรฐั สภารฐั นวิ ยอรก จะมสี ว นรว มกบั รฐั แคลฟิ อรเ นยี โดย รฐั แคลฟิ อรเ นยี ไดร บั ความเหน็ ชอบใน การหา มใชถ งุ พลาสตกิ ในรฐั ในตงั้ แต ป 2016 นอกจากนี้แลวในสวนของ รฐั ฮาวายโดยพฤตนิ ยั ไดม กี ารหา มใช ถุงพลาสติกดังกลาวแลวทั่วพื้นที่

หากยอ นกลบั ไปกอ นหนา น้ี ความ เคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอมใน รัฐนิวยอรก เมื่อเฉพาะเจาะจงลงไป ที่มหานครนิวยอรก ในรัฐนิวยอรก แหงนี้ ซึ่งมีคาครองชีพสูงที่สุดใน สหรัฐอเมริกาและสูงติดอันดับโลก ไดมีการรณรงคใหใชถุงหรือบรรจุ ภณั ฑท รี่ กั ษาสงิ่ แวดลอ มอยเู ปน เนอื งๆ ทั้งรานคา รานอาหาร และผูบริโภค พยายามที่จะจัดการเกี่ยวกับขยะถุง พลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สงิ่ แวดลอ มของมหานครแหง นี้ใหก า ว เขาสูความเปนสีเขียว (Green) โดย เคยผา นรา งกฎหมายในป 2017 เพอื่ กาํ หนดการจดั เกบ็ เงนิ 5 เซนต เปน คา ถงุ พลาสตกิ หรอื ถงุ กระดาษบรรจขุ องชาํ

ในครงั้ นนั้ สภามหานครนวิ ยอรก แถลงวา ชาวนวิ ยอรก ใชถ งุ ใสข องกนั ถึงปละ 9,370 ใบ สวนใหญนํากลับ ไปใชใหมไ มไ ด ถงุ พลาสตกิ ทาํ ใหเ กดิ ปญ หามากมาย ทงั้ ทอ ระบายนาํ้ อดุ ตนั และนครนวิ ยอรก ตอ งเสยี เงนิ คา ขนสง ขยะปล ะประมาณ 12.5 ลา นดอลลาร หรือราว 443.75 ลานบาท

สภามหานครนวิ ยอรก เหน็ ชอบ กฎหมายทมี่ วี ตั ถปุ ระสงคต อ งการลด ขยะในเมอื ง ดว ยการกาํ หนดวา ตงั้ แต เดือน ต.ค. 2017 เปนตนไป ลูกคาที่ ตอ งการถงุ ชอ็ ปปง ทงั้ ถงุ กระดาษและ ถงุ พลาสตกิ จะตอ งจา ยเงนิ อยา งนอ ย 5 เซนต หลังจากรัฐแคลิฟอรเนีย และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีกฎหมาย แบบนี้แลว

คาดวา กฎหมายฉบบั นถี้ กู บงั คบั ใช จะชว ยลดขยะจากถงุ พลาสตกิ และ ถงุ กระดาษในนครนวิ ยอรก ลงได 60% ทั้งยังเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนอัน ยง่ิ ใหญข องนายกเทศมนตรี บิล เดอ บลาสิโอ ที่ตองการใหนิวยอรกเปน เมืองปลอดขยะภายในป 2030

แตท า ยสดุ กล็ ม ลงกลางคนั เมอื่ กฎหมายฉบับนี้ถูกผูวาการรัฐ และ สมาชิกวุฒิสภาแหงรัฐไดระงับการ บังคับใชไว

ผา นไปเพยี ง 1 ป ดว ยภาพรวม ที่ใหญข นึ้ ทงั้ รฐั ไมจ าํ เพาะแคม หานคร นิวยอรก ก็มีความเคลื่อนไหวทาง สงิ่ แวดลอ มในการเลกิ ใชถ งุ พลาสตกิ ทสี่ าํ คญั อยา งมาก ทจี่ ะเปน โรลโมเดล หรือตัวอยางใหกับที่อื่นๆ ทั่วโลก ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.