หุนยนต ยุคปญญาประดิษฐ (1)

Post Today - - หน้าแรก - Aสัก กอแสงเรือง

โลกกาํ ลงั เขา สยู คุ AI Artificial Intelligence โดยมี สหรฐั จนี อนิ เดยี เปน ผนู าํ ระดบั โลก สรา งและพฒั นาหนุ ยนตใหท าํ ไดท กุ อยา ง

สหรฐั นนั้ เปน ตน กาํ เนดิ บรษิ ทั เทคโนโลยี เฟซบกุ อเมซอน กเู กลิ เทสลา ใช AI แทนมนษุ ย ใชในดา นการเกษตร การแพทย รถยนตไรค นขบั

รฐั บาลจนี ไดท มุ เงนิ มหาศาล เพอื่ พฒั นาเปน ศนู ยก ลาง AI ใน อนาคตอนั ใกล และภาคเอกชน ไดร ว มพฒั นา อาทิ เทนเซนต ไปต ู แจค็ หมา เวบ็ ไซตอ -ี คอมเมริ ซ อาลบี าบา ตอ ไป ซอี ีโอจะถกู แทนทดี่ ว ยหนุ ยนต

อินเดีย เปนประเทศเอาตซอรส ดานไอทีเปนธุรกิจขนาดยักษ มูลคามหาศาล มีแรงงานที่เกี่ยวของกวา 4 ลานคน เชน Infoaya, Tata Consultancy Services, ดอยซแ บงก IBM Lockheed Martin ไมโครซอฟท กองทพั สหรฐั ฯลฯ

เหตผุ ลของการใชห นุ ยนต

1.คา จา งแรงงานสงู ขน้ึ อยา งตอ เนอ่ื ง ขณะทหี่ นุ ยนตม คี า ใชจ า ย คงทหี่ รอื ลดลง

2.ปญ หาสงั คมสงู อายเุ พมิ่ ขนึ้ ทาํ ใหป ระสทิ ธภิ าพแรงงานลดลง แตห นุ ยนตก ลบั มปี ระสทิ ธภิ าพเพมิ่ ขนึ้

จงึ เกดิ กระแสสงั คม โรโบเทค เปน นวตั กรรมแหง อนาคต เดอื น ธ.ค. 2558 บรษิ ทั เอเอก็ ซเ อ อนิ เวสเมน ท เมเนเจอร เรมิ่ บรหิ ารกองทนุ แรกทเี่ นน ลงทนุ ในธรุ กจิ ประเภท โรโบตกิ ส จบั กลมุ เปา หมายตลาดญปี่ นุ ซงึ่ ประสบความสาํ เรจ็ ดี

เดอื น ธ.ค. 2558 จดั ตงั้ กองทนุ รวมทวั่ ไป

กองทนุ เหมอื นชดุ แรก

หนุ โรโบตกิ ส มผี ลกาํ ไรคอ นขา งสงู

คาดกนั วา อกี 10 ปข า งหนา จะเกดิ การเปลยี่ นแปลงอยา งมาก ดา นอ-ี คอมเมริ ซ คลาวด บกิ๊ ดาตา และ AI

แมห นุ ยนตจ ะมคี วามเปน อจั ฉรยิ ะ เชน มนษุ ย แตไ มส ามารถคดิ นอกกรอบ สว นมนษุ ยม คี วามสามารถคดิ นอกกรอบได พรอ มทมี ผจู ดั การ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.