เรียียนรู้

จากการจบัับฉลามวาฬ

Post Today - - สาระสรรค์ - ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจําคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

aเรื่องการจับฉลามวาฬกลายเปนประเด็นสาํ คัญท่สี ังคมให ความสนใจ ผมจึงอยากขยายความในกรณีนี้วาเราเรียนรู อะไรบางและสามารถนํามาตอยอดไดอยางไร

อนั ดบั แรก กรณที เ่ี กดิ ขนึ้ จบลงได เพราะปจ จยั 3 ประการ ประการแรก เรามีกฎหมายที่ทันสมัย เพราะสมัยกอนเรามี ปญหามากกับคําวา “หามจับ” เน่อื งจากเจา หนาที่ตองไปเจอ ตอนจับเทานั้น

เมื่อกฎหมายที่ทันสมัยถูกนํามาใช ทําใหมีคําวา “หาม นําข้ึนเรือ” จึงชวยไดมากในกรณีนี้ เพราะถาเปนแบบสมัย กอน เราอาจทําอะไรไมได จับไปก็หลุด เพราะกฎหมายมี ชองวา ง

ประการที่สอง เรามีระบบที่ทันสมัยแตกอนเรือประมง จํานวนมากไมไดลงทะเบียน ไมสามารถติดตามไดวา ไปตรง ไหนบา ง ตอนนี้เรายกระดับ มีดาวเทียมติดตามเรือ มีระบบ PIPO (Port In-Port Out) ชวยติดตามวาเรือชื่อใดไปขึ้น ทาไหนบาง เจาหนาที่จึงไปรอที่ทาโดยไมตองสืบอะไรให มากความ ก็เพราะระบบที่ทันสมัยนี่แหละครบั

ทั้งกฎหมายทันสมัยและระบบทันสมัย เกิดมาจากการ ทํางานอยางหนักของทุกฝายรวมกัน เพื่อแกปญหาประมง ใบเหลือง หรือประมง IUU เพราะฉะน้นั เราสามารถตอยอด ได โดยบอกกับชาวโลกวา ประเทศไทยมีระบบท่ีดีในการ คุมครองสัตวหายากของโลก และเมื่อเกิดเหตุ เราจัดการได รวดเร็ว และมีโทษที่รุนแรง

ตอนนี้เรากําลังอยูชวงลุนปลดล็อกประมงใบเหลือง กรณีนี้หากนําไปใช นาจะไดผลมาก เพราะประมงใบเหลือง คือประมงทําลายลางทรัพยากร เนนยํ้าอีกครั้ง ฉลามวาฬ คือปลาใหญที่สุดในโลก อยูในบัญชี CITES และทุุกคน ทวั่ โลกหวงใย หากประเทศไทยแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ จะชว ยไดอีกเยอะครับ

ปจจัยสุดทาย คนไทยรักทะเล ไมวามีระบบดีแคไหน กฎหมายเฉียบขาดเทาใด ถาขาดพี่ๆ นักดํานํ้าผููรักทะเล เหลา นนั้ ตดิ ตามจนไดภ าพและหลกั ฐาน แจง ขา วขนึ้ ออนไลน และถา คนไทยไมส นใจทะเล ขา วนกี้ ็ไมม ีใครสนใจ แตค นไทย รกั ทะเลครบั และรกั ทะเลมากๆ เพราะฉะนน้ั เรอื่ งนจ้ี งึ กลาย เปนประเด็นระดับประเทศท่โี ดงดังจนทราบกันไปท่วั

เมื่อนํา 3 เรื่องมารวมกัน เราจะเห็นวาเราทําอะไรไป เยอะ มีความคืบหนาเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม มีอีก 2 เร่ือง ที่เรายังทําได

เรื่องแรก ครม.มีมติใหฉลามวาฬเปนสัตวสงวน ผานมา 2 ป เรายังใชไดแ คคําวา “วา ที่” เพราะกระบวนการ ประกาศใชมันยังไมสําเร็จ หากเราเรงรัดตรงนี้ จะเขาเปา มากๆ ครับ

เรื่องสอง ยังมีสัตวหายากอีกหลายชนิด เชน ฉลาม หัวคอน ปลานกแกวหัวโหนก ท่ีคนท่ัวโลกสนใจ อยูใน CITES แตยังไมไดมีกฎหมายใดๆ คุมครอง มีคนรักทะเล สง ภาพมาใหผ มมากมาย ผมก็ไมร จู ะทาํ ยงั ไง มนั ไมม กี ฎหมาย แตกรณีฉลามวาฬ แสดงใหเห็นชัดเจนวา เม่ือมีกฎหมาย เราทําอะไรได...เยอะ

เพราะฉะนั้น คงตองฝากความหวังไวกับทุกฝายที่ เกี่ยวของ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในการชวยกัน ผลักดันใหถึงที่สุดุ

ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาเรากําลังกาวไปขางหนา ทั้ง เรื่องการตอบสนองตอโลกในเรื่องสัตวหายาก ท้ังการรักษา ปลาใหญท สี่ ดุ ในโลกทมี่ มี ลู คา มหาศาลตอ การทอ งเทย่ี ว และ มีคามากกวานั้นในเรื่องความรูสึกของคนรักทะเล

เรามาถูกทางแลว และยังตองกา วตอไปครับ ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.