นำาองค์ก์ รสู่คู่ความยัง่งยนืืน

Post Today - - สาระสรรค์ -

มีนอยคนที่จะรูวาความฝนสูงสุดในชีวิต ของ ผยง ศรีวณิช กรรมการผูจัดการ ธนาคาร กรุงไทย คือ ความรูสึกวาทุกบทบาทที่ตัวเอง ทาํ อยสู ามารถทาํ ประโยชนใหค นอน่ื ทเี่ กย่ี วขอ ง ท้งั โดยตรงและออมมากท่สี ุดุ เทานั้นเอง

เพราะความฝนนี้ทําใหผยงตัดสินใจ สมัครคัดเลือกเปนกรรมการผูจัดการธนาคาร แหงนี้

“มผี ูใหญบ อกผมวา คณุ พอ คณุุ แมผ มเปน ขาราชการรับใชชาติมา เราอยูตรงน้ีทําไม ไมส มคั รจะไดม าทาํ งานใหไดป ระโยชนต รงนบี้ า ง เลยตัดสินใจสมัคร ทุกๆ กาวของการที่เรา ตอยอดใหกับธนาคารกรุงไทย มันมีผลกระทบ กับคนและสังคมเยอะมาก รูสึกดีใจท่ีไดโอกาส และเขา มาตรงนี้ มันทําใหหายเหน่อื ย กอนมัน จะเหน่อื ยตอ” ผยง กลาว

ผยงบอกวา ไมค อ ยมคี นรวู า เขาเคยทาํ งาน ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ไอเอฟซีที) ซึ่งตอนที่เขา ไปทํางานคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ (รมว.คลัง) ทา นเปนผูอํานวยการ อยู ซง่ึ ไดเ คยทาํ งานดว ยกนั จากนนั้ กล็ าออกไป เรียนตอตา งประเทศ

“ตอนเด็กๆ ผมเคยติดตามคุณพอไปพบ คณุ ผดงุ เตชะศรนิ ทร เพอื่ นทา นทเ่ี ปน ผบู รหิ าร อยูท่ธี นาคารนครหลวงไทย และคุณลุงของผม ทานก็เปนกรรมการธนาคาร ผมอาจจะซึมซับ บรรยากาศการทํางานแบงกมาแตเด็ก จึงได ตัดสินใจทําอาชีพนายแบงก” ผยง กลา ว

ผยง เลาวา เมื่อกอนผมทํางานกับสถาบัน การเงนิ ตา งประเทศ กจ็ ะมวี ฒั นธรรมการทาํ งาน อยา งหนง่ึ แตม าทาํ งานทก่ี รงุ ไทย ผมมโี มเมนต ที่ประทับใจ พ่ีๆ พนักงานเครือขายนับเปน ครอบครวั กรงุ ไทยจรงิ ๆ ทาํ ใหเ ราสว นกลางตอ ง ทาํ ใหห วั รถจกั รองคก รเดนิ ไปในทศิ ทางทถี่ กู ตอ ง และตอบโจทยทุกคน

“พวกเราในตางจังหวัด ความรับผิดชอบ สูงมาก ยอมออกจากบานตี 4 เพื่อไปติดต้ัง เครื่องอีดีซีใหทันตามที่รัฐกําหนด 3 จังหวัดใต พนื้ ทสี่ แี ดง มพี นกั งานหญงิ 2 คน มคี นนงึ กาํ ลงั ตงั้ ครรภ ไปตดิ เครอื่ งบนภเู ขา ทมุุ นงึ ไมย อมลง มาบอกวาตองติดตั้งใหเสร็จ กลายเปนทุกคน ไมเปนอันนอนรอเขาลงมา ทําใหเราเห็นความ รูสึกสู ความรับผิดชอบของเขา เราตองมาปรับ หัวรถจักร เราตองนําเขาไปสคู วามรูสึกท่ยี ั่งยืน ใหได” ผยง กลา ว ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.