กรอบ

Post Today - - สาระสรรค์ - Aธนพล บางยี่ขัน

เชาวันเปดเทอม บรรยากาศเดิมๆ วนเวียน กลบั มา สภาพการจราจรอนั แออดั ความวนุ วาย เสียงเจี๊ยวจาวปนกระจองอแง คละเคลากัน จนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในฤดูเปดเทอม

เสยี งผปู กครองทา นหนง่ึ แวว เขา หมู าแบบ ไกลๆ แตพ อจบั คยี เ วริ ด ไดเ ปน คาํ อาทิ เรยี นรู รอบตัว ความสุข ซึ่งไมรูวาลูกชายตัวเล็กที่ กําลังงวนอยูกับการผูกเชือกรองเทาดวยตัว เองจะรบั รคู วามหมายของมนั มากนอ ยแคไ หน

ไดย นิ อยา งนแี้ ลว อารมณค วามคดิ มนั พลงุุ พลา นจนนาm ตกใจ จนถงึ ขนั้ ตอ งขอเหลยี วกลบั ไปดูหนาคุณผูปกครอง

บุคลิกภายนอกก็ดูไมแตกตางจาก คณุุ พอ ทมี่ าสง เดก็ คนอนl ๆ แตจ ากคาํ พดู คาํ จา สะทอ นใหเ หน็ ทงั้ รปู แบบมมุ มองการใชช วี ติ ที่ แตกตางจากคนกระแสหลักก็วาได

แนmนอนวาคานิยมท่ีผานมา หลายคน ปลกู ฝง ใหเ ดก็ ๆ เรยี นเกง ๆ ไดท ห่ี นง่ึ สอบไดเ กรด ดๆี ถอื เปน เปา หมายทง่ี า ยตอ การจบั ตอ ง เดก็ ๆ ฟง แลว เขา ใจ มองเหน็ เปา หมายขา งหนา วา คอื อะไร แมในชวี ติ จรงิ การเรยี นรสู ง่ิ รอบตวั อยา งมี ความสขุ จะเปน ประโยชนก บั เดก็ ทจ่ี ะใชช วี ติ ตอ ไปในอนาคตเสยี มากกวา เรอl งคะแนน

ยงิ่ ทผี่ า นมาเราเคยเหน็ แนวคาํ ถามขอ สอบ ของเด็กสมัยน้ีที่ถูกวิพากษวิจารณกันอยาง กวางขวางในโซเชียลมีเดียดวยแลว การจะ ปรับหางเสือใหเด็กๆ มุงหนาไปสูวิถีทางที่จะ ทําใหไดคะแนนมากที่สุด อาจทําใหกาวไป ผดิ ทิศผิดทาง

ต่างจากเป้าหมายเรื่อง เรียนรู้ หรือ ความสุข ซึ่งเอาเขาจริงไมรูวาจะสามารถหา ไดจากสถานศึกษาเวลานี้มากนอยแคไหน แตถาทําไดก็จะเปนประโยชนในวันขางหนา กับเด็กมากกวา

การแขงขัน กวดวิชา เรียนพิเศษ จากที่ เคยเปนเรlองของเด็กโตๆ ถูกยัดเยียดมาให เด็กอนุบาล กลายเปนปญหาท่ีผูหลักผูใหญ ในบานเมืองอยากแกไข จนลาสุุดมีความ พยายามที่จะยกเลิกการสอบเขาชั้น ป.1 แก ปญ หาความเครียดในเด็ก

ไมแ ปลกทดี่ ชั นชี วี้ ดั ตา งๆ ซงึ่ มนษุ ยเ ราเคย คดิ คน กนั เพอl จะไดม หี ลกั วดั ทจี่ บั ตอ งได สดุ ทา ย จะกลายมาเปน “กรอบ” ท่พี ันธนาการตัวเอง ให โคจรอยรู อบดชั นชี วี้ ดั ตา งๆ แถมยงั มองขา ม รูปแบบความรูสึกจริงๆ ที่จับตองไดดวยซา้ํ

หนงึ่ ในรปู ธรรมทช่ี ดั เจนคอื เรอl ง จดี พี ซง่ึ เปน หนงึ่ ในดชั นที นี่ าํ มาใชส าํ หรบั การชว้ี ดั การ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ วา เตบิ โตมากนอ ยแคไ หน ในแตล ะชว งเวลา และกลายเปน โจทยท หี่ ลาย รฐั บาลพยายามในกลยทุ ธต า งๆ เพอl ปม ตวั เลข จดี พี อนั จะเปน การยนื ยนั ความสามารถในการ บรหิ ารงานของรฐั บาล รวมทง้ั ยงั เปน การแสดง ใหเ หน็ ถงึ ภาวะกนิ ดอี ยดู ขี องประชาชนอกี ดว ย

ทวา ปรากฏการณที่เกิดข้นึ ในระยะหลัง จะเห็นวาความสัมพันธระหวางจีดีพีที่เติบโต กบั สภาพปากทอ งของชาวบา นดจู ะไมไ ดไปทาง เดียวกัน จากปจจัยตัวแปรการคิดคาํ นวณซึ่ง ใหน้ําหนักความสาํ คัญแตกตางกันไป

ยงั ไมร วมกบั ประเดน็ เรอl งความเหลอl มลาํ้ ในสงั คมทแ่ี ตกตา งกนั มาก ในวนั ทจ่ี ดี พี สี งู จงึ อาจหมายถึงกลุมคนเพียงแคลําดับตนๆ ใน สงั คมทจ่ี ะรบั รคู วามกนิ ดอี ยดู อนั สะทอ นผา น จีดีพีที่พุงสูงขึ้นเทานั้น

ปรากฏการณการไมสะทอนสภาพที่ แทจริง จึงเห็นบรรยากาศที่รัฐบาลออกมา การันตีการเติบโตของเศรษฐกิจ สวนทางกบั เสียงบนของประชาชนที่ยังตองเผชิญชะตา กับปญ หาปากทองที่แยลงเรlอยๆ

ปญหานี้ทําใหหลายประเทศเริ่มคิดกาว พนจากกรอบของจีดีพี และปรับเปลี่ยนไปใช ดชั นตี วั อนl เพอl จะไดต อบโจทยก ารใชช วี ติ ของ คนในสังคมที่ควรจะเปน

เทรนดโลกจงึ กาํ ลงั พดู ถงึ จพี ไี อ (Genuine Progress Indicator) ท่ี 20 กวาประเทศ เริ่มปรับใช โดยนาํ เอาปจจัยเรlอง เหลlอมลา้ํ สาธารณสขุ สงิ่ แวดลอ ม ฯลฯ เขา ไปเปน ตวั แปร ในการคาํ นวณ อนั จะไดส ะทอ นความตอ งการ ที่แทจริงในดัชนีชี้วัดที่ใชเปนเปาหมายตอไป

ปญหาหลายอยางที่ดูจะแกกันไมตกน้ัน บางครั้งเราอาจจะตองยอมถอยกลับมาต้ัง หลกั และปรบั เปลย่ี นเปา หมายเสยี ใหมเ พอl ให เดนิ ทางถกู ตอ งตอบโจทยค วามตอ งการมากกวา วนเวยี นอยใู นกรอบเดมิ จนไมอ าจกา วไปไหนได ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.