‘ออกกำาำาลังังกาย’ สงููงวยัยั และแข็ง็งแรง

Post Today - - สาระสรรค์ - ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ a เครือข่ายพุทธิกา www.budnet.org

มนุษุ ยเราหวาดกลัวความแกและความตาย หากยอนกลับไปนับตั้งแตเริ่มตนมีการบันทึก ทางประวตั ศิ าสตรจ ะพบวา สงิ่ ทมี่ นษุ ยป รารถนา สูงสุดคือ การมีชีวิตอมตะ พวกเขาทุมเท ทรัพยากรมหาศาลเพlอใหไดมาซึ่งความเปน หนุมสาว ไมแกเฒา หรือไมตาย

จนิ๋ ซฮี อ งเตผ พู ชิ ติ แหง ประเทศจนี หมกมนุ ปรารถนาจะมชี วี ติ อมตะ จงึ มพี ระบรมราชโองการ ใหห วั เมอื งและหมบู า นทว่ั ราชอาณาจกั รคน หา ยาอายวุ ฒั นะเปน การใหญ มบี นั ทกึ จากหวั เมอื ง ตา งๆ วา ไมส ามารถหายาอมตะเหลา นนั้ ได และ จิ๋นซีฮองเตสวรรคตดวยวัยเพียง 49 พรรษา

มายคุ นี้ สารคดเี รอl ง Forever Young หรอื “หนมุุ สาวตลอดกาล” ของบบี ซี ที เี่ พงิ่ เผยแพร เมอl เรว็ ๆ นี้ เปด เรอl งดว ยการสมั ภาษณ “ลซิ ” คุณแมท พี่ ยายามคน ควา หาหนทางรกั ษาบตุ ร ชายท่ปี วยเปนโรคเบาหวานชนิด 1 ระหวาง น้นั เธอคนพบขอมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร เก่ียวกับการชะลอความแก เธอจึงผันตัวมา ระดมทุนเพlอทาํ งานวิจัยดังกลาว

“ถา รวู า มหี นทางแตเ ราไมไ ดท าํ กเ็ ทา กบั เปน การฆาตกรรมมนษุ ยชาต”ิ เธอกลา วอยา ง มนั่ ใจและเตม็ ใจใหบ รษิ ทั เทคโนโลยชี วี ภาพนาํ การทดลองทอี่ ยูในขนั้ ทดลองกบั หนมู าใชท ดลอง กับตวั เธอ น่นั คือ การทดลองยืดสวนปลายข องโครโมโซมที่ชlอเทโลเมียร (Telomeres) ที่ จะสน้ั ลงเมอl คนอายมุ ากขน้ึ โดยเชอl วา หากคง ความยาวของเทโลเมียรไวไดจะทําใหมนุษย ออ นเยาวล ง 40% ซงึ่ นกั วทิ ยาศาสตรท า นหนงึ่ บอกวา วธิ กี ารนม้ี คี วามเสยี่ งสงู หากเทโลเมยี ร ยาวเกินไปก็มีความเสี่ยงตอมะเร็งจะเพิ่มข้นึ

สิ่งที่น่าสนใจในสารคดีเรื่องน้ีคือ การ สมั ภาษณน กั ระดมทนุ เพอl ลงทนุ ในธรุ กจิ ใหมท ี่ เรยี กวา สตารท อพั ในแคลฟิ อรเ นยี สหรฐั อเมรกิ า ในภาพรวมมผี สู นใจลงทนุ ดา นนวี้ งเงนิ หลายพนั ลานดอลลารสหรัฐ เฉพาะลอรา เดม่งิ หญงิ สาววยั 23 ป แหง กองทนุ อายยุ นื (Longevity Fund) สามารถระดมทุนไดเกือบ 100 ลาน ดอลลาร เธอบอกวาที่ระดมทุุนไดมากมาย เพราะผูคนยุคนี้เห็นวาความแก “เปนเรlอง นmาหวาดกลัว”

เมื่อเริ่มต้นด้วยเรื่องเงินทองและผล ประโยชน หากความฝน นน้ั เปน จรงิ ผทู จี่ ะเขา ถงึ เทคโนโลยเี หลา นี้ไดก ต็ อ งเปน คนมเี งนิ ทวา หนทางอายุยืนและสุขภาพดีที่ทุกคนทําได ใน ราคาถกู ทสี่ ดุ เหน็ จะเปน การออกกาํ ลงั กายดงั ที่ ฮิปโปเครติส บิดาแหงการแพทยสมัยโบราณ เคยกลาวไววา “การออกกําลังกายคือ ยาทดี่ ที่สุดของมนุษย”

วารสาร Aging Cell ฉบับเดือน มี.ค. 2561 เพิ่งตีพิมพงานวิจัยของนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮมและคิงสคอลเลจ ลอนดอน สหรัฐอาณาจักรวาการออกกําลัง กายอยางสม่ําเสมอ ทําใหรางกายคงความ เปน หนมุ สาวและสขุ ภาพดเี มอl กา วเขา สวู ยั ชรา

ทีมวิจัยเก็บขอมูลสุขภาพในกลุมนักปน จกั รยานทอี่ อกกาํ ลงั อยา งสมา่ํ เสมออายุ 55-79 ป จํานวน 125 คน ผูชาย 41 คน ผูหญิง 84 คน ผูชายตองปนได 100 กิโลเมตร ภายใน 6.5 ชว่ั โมง สว นผหู ญงิ ตอ งปน ได 60 กโิ ลเมตร ภายใน 5.5 ช่วั โมง เปรียบเทียบกับกลุมคน สุขภาพดีที่ไมไดออกกําลังกายสม่ําเสมออายุ 57-80 ป จาํ นวน 75 คน และกลุมคนหนุม สาวสุขภาพดีอายุ 20-36 ป จาํ นวน 55 คน

ผลการทดลองพบวากลุมผูสูงอายุที่ ออกกําลังกายสม่ําเสมอไมมีการสูญเสียมวล และความแข็งแรงของกลามเนื้อ ไขมันและ คอเลสเตอรอลไมเพิ่มข้ึนตามอายุ และใน ผูชายระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรนยังคง ระดับสูง ซึ่งหมายความวาอาจจะหลีกเลี่ยง ภาวะวัยทองในเพศชายได

นอกจากนี้ ระบบภูมิคุมกันยังไมแกเฒา ไปตามวัยอีกดวย โดยดูจากตอมไทมัส ซึ่งทาํ หนา ทผี่ ลติ เซลลภ มู คิ มุุ กนั ชอl ทเี ซลล ซงึ่ มกั จะหด ตัวลงตั้งแตอายุ 20 ป และผลิตทีเซลลลดลง ในกลมุ นกั ปน ทอี่ อกกาํ ลงั กายสมา่ํ เสมอพบวา ตอ มไทมสั ยงั ผลติ ทเี ซลลไดเ ทา กบั คนหนมุ สาว

“เรามีหลักฐานที่หนักแนmนวาการกระตุน ใหคนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอตลอดชั่ว ชีวิตคือ ทางออกท่ีเปนไปไดในการตอกรกับ ปญหาอายุยืนและสุขุ ภาพแย” ศาสตราจารย เจเน็ต ลอรด ผูอาํ นวยการสถาบันการติดเชื้อ และสงู วยั แหง มหาวทิ ยาลยั เบอรม งิ่ แฮม ผรู บั ผิดชอบการวิจัยกลาว

“นักปนไมไดปนเพราะแข็งแรง แตเรา แข็งแรงเพราะการออกกําลังกายเปนสวน หนึ่งที่สําคัญในชีวิต รางกายจะแกอยาง สมเหตุสมผล ปราศจากโรคภัยที่มักเกิดจาก การไมเ คลอl นไหว และการหยดุ เคลอl นไหวจะ ทําใหรางกายเสอl มลง” ศาสตราจารยเกียรติ คุุณนอรเมน ลาซารัส แหงมหาวิทยาลัย คิงสคอลเลจ ซึ่งเปนท้ังนักวิทยาศาสตรและ นักปนมือฉมังกลาว

“คนหาการออกกาํ ลังกายที่คุณชอบและ เหมาะกับคุณ แลวทาํ ใหเปนนิสัย แลวคุณจะ ไดร บั รางวลั ในชว งทา ยของชวี ติ ดว ยการสงู วยั อยางเปนอิสระและยังทาํ สิ่งตางๆ ได”

ในสารคดีขางตน เมlอถูกถามเรlองการ ออกกาํ ลงั กาย ลซิ ผเู ขา รบั การทดลองยดื ความ ยาวเทโลเมยี รห วั เราะและบอกวา เธอไมม เี วลา ออกกําลังกาย

สดุ ทา ยกอ็ ยทู เี่ ราผอู ยากชราอยา งสขุ ภาพดี วา จะเลอื กวธิ ที ง่ี า ยและถกู แตต อ งมวี นิ ยั อยา ง การออกกําลังกายอยางสมา่ํ เสมอ หรือรอยา และวิธีการชะลอความแกที่นักวิทยาศาสตร กลมุ หนงึ่ กาํ ลงั คน ควา วจิ ยั กนั อยา งขะมกั เขมน ซึ่งยังไมรูวาจะถูกนํามาใชเมlอไรและตองใช เงินมากเพียงใด ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.