นักักเมกเกอร์์์ไทย สอ่อ่องต้น้นตาำาำ รับัับเมกเกอร์โ์โ์โลก โลกวิทิทยาศาสตร์

Post Today - - สาระสรรค์ - อาทิตย์ ลมูลปลั่ง สาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมอS เหลา เยาวชนนกั เมกเกอรไทยทค่ี ดิ คน นวตั กรรม แกป ญ หา “ความปลอดภยั ในชมุ ชน” มโี อกาสเขา รว ม งาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดง สิ่งประดิษฐของเหลาเมกเกอรระดับโลก ณ เมือง ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตนตาํ รับการ จัดงาน Maker Faire ของโลก

ประสบการณและจินตนาการที่พรอมจะแปร เปลี่ยนเปนไอเดีย นmาจะเปนเปาหมายที่ชวยตอยอด ความคิดใหพวกเขาไดไมนอย เพlอสรางสรรคผลงาน ช้นั ยอดในอนาคต

กุลประภา นาวานุเคราะห ผูชวยผูอํานวย การ สาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ (สวทช.) พรอมดวยผูแทนจากหนmวยงาน พันธมิตร ผูแทนจากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร แหงชาติ (อพวช.) สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) นําคณะอาจารยและนักเรียนจาก โรงเรยี นกรงุ เทพครสิ เตยี นวทิ ยาลยั และวทิ ยาลยั เทคนคิ สุราษฎรธานี ในฐานะสองโรงเรียนผูชนะการประกวด โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ป 2 เมlอตนปท่ผี านมา เดินทางเขารวมงาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ ของเหลาเมกเกอรระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 18-20 พ.ค.ที่ผานมา ณ อารีนา เบย แอเรีย เมือง ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาน้ันถือเปนประเทศตนตํารับการจัด งาน Maker Faire มานานนับ 10 ป เพlอเปนแหลง รวมนักประดิษฐของโลกที่พรอมแบงปนความรู เพlอ ใหนักประดิษฐนําผลงานมาแลกเปลี่ยนแนวคิดการ สรางสรรคผลงานรวมกัน โดยไดเผยแพรลิขสิทธิ์การ จัดงานแสดงสิ่งประดิษฐไปแลวหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยดว ย

กุลประภา เปดเผยวา จากการที่ สวทช. รวม กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต หนวm ยงานพนั ธมติ ร และกลมุ เมกเกอรในประเทศไทย จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวด ของ ประลองไอเดีย” ปที่ 2 ในประเทศไทยเมlอตนป ที่ผานมา และไดผูชนะการประกวดโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ป 2 และได สิทธิรวมงาน Maker Faire Bay Area ประกอบดวย นกั เรยี นสายสามญั ไดแ ก ด.ช.พวิ ฒั น ศภุ วทิ ยา และ ด.ช.ศภุ สทิ ธิ์ พนั นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปท 2 โรงเรยี น กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากผลงาน BCC E-TM อปุ กรณจ ดั ระเบยี บชอ งจราจรบนทอ งถนนเพอS แกไข ปญ หาจราจรตดิ ขดั หนา โรงเรยี น สว นสายอาชวี ศกึ ษา ไดแก เตมีย เนตรพุกกณะ และ วีระพล บุญจันทร นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัย เทคนิคสุราษฎรธานี จากผลงาน ทุนเตือนภัยรองนา้ํ และแนวปะการัง เพSอปองกันแนวปะการังชายฝง จากเรือทองเที่ยวและเรือประมง

ด.ช.พิวัฒน ศุภวิทยา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กลาววา ชอบผลงานสิ่งประดิษฐที่ชlอวา เมคาธอรทัส ซึ่งเปน หุนยนตปลาหมึก ของเลนของเด็ก ซึ่งบางทานอาจ จะมองวาเปนแคของเลนเด็กที่หมุนๆ แลวหนวดของ ปลาหมึกจะหมุนตาม แตแทท่จี ริงแลวมีสวนประกอบ ของการใชแมคคานิค เครlองกล และอิเล็กทรอนิกส มาผสมกันไดอยางลงตัวมากๆ

“การที่เราจะข้ึนรูปชิ้นสวนโลหะใหเปนรูปหนวด ปลาหมึกตองใชขั้นตอนและกระบวนการทํามากๆ สวนกลไกอเิ ล็กทรอนิกสก็ตองเขียนโปรแกรมท่บี ังคับ ทิศทางของหนวดตามแรงที่เราจะหมุน ซึ่งผมคิด วาสิ่งประดิษฐน้ีนอกจากเปนเครlองเลนเด็กแลว ยัง สามารถท่ีจะบงบอกนักเมกเกอร นักประดิษฐ หรือ ผูที่ไมไดเปนนักประดิษฐ ใหเห็นถึงความสําคัญของ การใชกระบวนการเหลานี้มาทําสิ่งประดิษฐ ไมวาจะ เปนหุุนยนต บอรด หรือจะเปนเครlองเลนตางๆ ก็ใช กระบวนการเหลานี้ไดเชนกัน”

เตมีย เนตรพุกกณะ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี กลาววา ชอบผลงานหุุนยนต เพราะเปนการออกแบบที่มี เอกลักษณเฉพาะตัว มีความสมดุลท้งั ดานโครงสราง รปู แบบและการจดั วางสายอปุ กรณต า งๆ แมจ ะระเกะ ระกะไปหนอย แตคือเสนอความเปน Maker ท่เี ปน ชิ้นงาน มีความเฉพาะไมสมบูรณแบบจนเกินไป ทําให มีเสนหของความเปนงานทํามืออยูในชิ้นงาน อยางไร ก็ตาม ดวยความช่ืนชอบสวนตัวท่ีชอบหุนยนต บังคับดวยคนอยูแลว จึงเปนแรงบันดาลใจที่ดีเย่ียม และมองเหน็ ประโยชนท จี่ ะนาํ ไปตอ ยอดในประเทศไทย โดยสามารถนําไปพัฒนาใชคนบังคับยกสิ่งของ ขนาดใหญจากที่หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไมเปลือง แรงงานคน ชวยลดตนทุุนคาใชจายและแรงงานคน ไดอยางดี นอกจากนั้นแลวภายในงานยังมีผลงาน ตางๆ ทั้งหุุนยนตกููภัยและหุนยนตจากอุปกรณเหลือ ทงิ้ การใชแ ผงโซลารเ ซลลท าํ รถแขง การแสดงตน แบบ จากเครื่องพิมพสามมิติ 3D Printing รวมทั้งการ จัดโซนโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเปนนวัตกรแก เด็กและเยาวชน

ผชูู ว ยผอูู าํ นวยการ สวทช. กลา วดว ยวา อยา งไร ก็ตาม การทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้เปนที่นmายินดีแก วงการนักเมกเกอรไทยและประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนlองจากเยาวชนไทยท้ัง 4 คน ไดรับเชิญใหขึ้นพูด นําเสนอผลงานในเวทีใหญระดับโลก โดยนําเสนอผล งานและแนวความคดิ การสรา งสง่ิ ประดษิ ฐเ พอl แกป ญ หา ความปลอดภยั ในชมุุ ชนของพวกเขาใหป รากฏสสู ายตา ชาวโลก ซึ่งเยาวชนไทยทั้ง 4 คน สามารถนาํ เสนอ ผลงานผานไปดวยความราบรlนและไดรับเสียงชlนชม จากเมกเกอรมืออาชีพระดับโลกถึงความกลาคิดกลา ทาํ สงิ่ ทเี่ ปน ประโยชนแ กช มุุ ชนและสงั คมสว นรวม ทงั้ นี้ เชอl วา ประสบการณท เี่ ยาวชนทงั้ 4 คน ไดร บั ครงั้ นคี้ มุ คาอยางยิ่ง ที่ไดเห็นแรงบันดาลใจผานความคิดและ สง่ิ ประดษิ ฐส รา งสรรคส งั คมจากฝม อื เมกเกอรม อื อาชพี ในเวทีระดับโลก ซ่งึ เปนโอกาสท่หี าไดยาก

อยางไรก็ดี ความรวมมือในโครงการดังกลาวถือ เปนขอพิสูจนตามแนวทาง “รัฐรวมเอกชน” เพlอเพ่มิ ขดี ความสามารถการแขง ขนั ของประเทศ เพอl กระตนุ ให เยาวชนไทยสนใจวทิ ยาศาสตรผ า นกจิ กรรมสง เสรมิ การ ศกึ ษาในสาขาวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี วศิ วกรรม และ คณิตศาสตร หรือ “สะเต็ม” ท้งั ในและนอกหองเรียน ซึ่งทุกหนmวยงานควรหันมารวมมือกันสนับสนุนให นกั เรยี น นกั ศกึ ษาทวั่ ประเทศ ใหไดร บั โอกาสทาํ กจิ กรรม เมกเกอรในลกั ษณะ Maker Space ตามนโยบาย “ลด เวลาเรยี น เพม่ิ เวลาร”ู เพอl เพม่ิ ศกั ยภาพเยาวชนทเ่ี ปน กาํ ลงั สาํ คญั ดา นวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และชว ย ตอ ยอดความสาํ เรจ็ ใหเ กดิ วฒั นธรรมแหง การประดษิ ฐ ขยายวงกวา งผลกั ดนั ประเทศไทยสสู งั คมแหง นวตั กรรม 4.0 ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.