ปรากฏการณ์ท้องฟ้า (27 พ.ค.–3 มิ.ย.)

Post Today - - สาระสรรค์ -

หลังดวงอาทิตยตกลับขอบฟาไปแลว เวลา หัวคํ่าเราจะเห็นดาวเคราะหสวางสองดวง ดาว ศกุ รอ ยูในกลมุ ดาวคนคบู นฟา ดา นทศิ ตะวนั ตกและ ดาวพฤหัสบดีอยูในกลุมดาวคันชั่งบนฟาดานทิศ ตะวนั ออก โดยสงั เกตไดว า ดาวศกุ รส วา งกวา ดาว พฤหัสบดี

ดาวศกุ รอ ยทู างทศิ ตะวนั ตกจงึ คอ ยๆ เคลอ่ื น ตํ่าลงและตกลับขอบฟากอนดาวพฤหัสบดี ตั้งแตเวลาประมาณ 3 ทุุม สวนดาวพฤหัสบดีจะ เคลื่อนสูงขึ้นจนถึงจุุดสูงสุุดบนทองฟาดานทิศใต ในเวลาประมาณ 4 ทุมครึ่ง หลังจากนั้นคอยๆ เคลื่อนตํ่าลงจนตกลับขอบฟาทางทิศตะวันตกใน เวลาตี 4 ครึ่ง

ดาวเคราะหอ กี สองดวงทจ่ี ะปรากฏเหนอื ขอบ ฟาในเวลากลางคืน คือดาวเสารและดาวอังคาร ดาวเสารอ ยูในกลมุ ดาวคนยงิ ธนู เรมิ่ เหน็ อยเู หนอื ขอบฟาทิศตะวันออก เยื้องไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต ตั้งแต 3 ทุุม หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง ดาว อังคารซึ่งอยููในกลุมุ ดาวแพะทะเลจะขึ้นตามมา

เราเรมิ่ สงั เกตดาวองั คารไดด ตี งั้ แตป ระมาณ 5 ทุุม หรือหลังจากนั้นเล็กนอยเปนตนไป ดาว อังคารมีความสวางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะนี้ สวางกวาดาวฤกษท่ีสวางที่สุุดบนทองฟา เปน เพราะดาวอังคารกําลังเขาใกลโลกมากขึ้นทุกวัน จะใกลกันที่สุุดในปลายเดือน ก.ค.นี้

ดาวพุธเปนดาวเคราะหที่ไมเห็นในชวงนี้ เนื่องจากกําลังเคลื่อนเขาใกลดวงอาทิตยมากขึ้น ในมุุมมองจากโลก ดาวพุุธจะอยูแนวเดียวกับ ดวงอาทิตยในวันที่ 6 มิ.ย. หลังจากนั้นมีโอกาส เห็นไดเมื่อปรากฏบนทองฟาเวลาหัวคํ่าราวกลาง เดือน มิ.ย.

ตน สปั ดาหย งั เปน ชว งปลายขา งขนึ้ ดวงจนั ทร สวา งเกอื บเตม็ ดวงอยบู นทอ งฟา ดา นทศิ ตะวนั ออก ในเวลาหวั คาํ่ คนื วนั อาทติ ยท ี่ 27 พ.ค. จะเหน็ ดวง จนั ทรอ ยูใกลด าวพฤหสั บดี เขา ใกลก นั ทส่ี ดุ ในชว ง เชามืดของวันที่ 28 พ.ค. โดยอยูหางกันท่รี ะยะ 3 องศา กอนดวงจันทรตกในเวลาตี 4 ครงึ่

ดวงจันทรสวางเต็มดวงในวันที่ 29 พ.ค. ซงึ่ ตรงกับวันวิสาขบูชา หลังจากนั้นเขาสูขางแรม คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. หลังดาวเสารข้นึ แลว จะเห็นดวงจันทรอยูใกลดาวเสาร เขาใกลกัน ที่สุดในเวลาเชามืดของวันศุกรที่ 1 มิ.ย. หางกนั ที่ระยะ 3 องศา ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.