‘วนันั ชยัยั ถนอมศักักักด’ิ’์ิ หลวงปู่ท่ทู่ วดช่ว่ว่วยชีวีวีวิติติต

Post Today - - สาระสรรค์ - Aเอกชยั จน่ั ทอง

ชวนมาเลาะเลียบศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ยานเสาชิงชา แตไมไดพาไปชิมไปไหวพระ อยาเพิ่ง เขา ใจผดิ กนั ไปนะทา นผอู า น วนั นจ้ี ะพาไปสอ งพระของ รักของหวง ที่ตองการันตีบอกกันตรงนี้เลยวาบุคคล เจาของพระเครlองไมเคยเปดให ใครชมมากอนเลย ไมรอชาขอไปเปดอกหยิบแวนขยายไปสองพระของ “เอราวณั 3” วนั ชยั ถนอมศกั ดิ์ หรอื พแี่ ขก รองปลดั กรุงเทพมหานคร ท่เี รียกวา จัดเต็มและหวงมากท่สี ุด

กอ นจะไปชมพระเครอl ง เรามาทาํ ความรจู กั ผชู ายคน นกี้ นั กอ น “พแ่ี ขก” เปน คน อ.ฉวาง จ.นครศรธี รรมราช รบั ราชการครงั้ แรกป 2525 ตาํ แหนงm นติ กิ รกองรายได ของกรงุ เทพฯ ถดั มาป 2535 หวั หนา ฝา ยปกครอง สนง. เขตตลิ่งชัน ป 2537 หัวหนา ฝายทะเบียน สนง.เขต มีนบุรี ป 2539 หัวหนา หองนายพิจิตต รัตตกุล อดีต ผูวา ฯ กทม. ถดั มาป 2542 เปนผูตรวจ 8 ป 2548 ผูอํานวยการ สนง.เขตคลองเตย ป 2549 ผูอํานวย การ สนง.บางคอแหลม ป 2558 ผอู าํ นวยการสาํ นกั ผงั เมืองฯ ป 2560 ขยับน่งั รองปลัด กทม. จนถึงปจจุบัน

ไมรอชา รองปลัด กทม.หยิบสรอยพระใหชม กอ นบอกวา พระเครอl งทสี่ วมคลอ งคอประจาํ นน้ั องค แรกหลวงปทู วด รนุ หลงั เตารดี วดั ชา งให 2.ชานหมาก หลวงพอ ทา นคลา ย วาจาสทิ ธิ์ วดั สวนขนั และ 3.สมเดจ็ โต วดั ระฆงั ป 2411 สมยั รชั กาลที่ 5 ทกุ วนั นแ้ี ขวนตดิ ตวั อยูเสมอ และไมเคยใหใครดูเลย เปนครั้งแรกที่ให ดูแบบน้ี

สําหรับหลวงปูทวด ไดรับจากคุณพอ หลัง ตัดสินใจเดินทางออกจากบานป 2517 เขามาผจญ ชีวิตเรียนตอที่โรงเรียนวัดราชาฯ ในกรุงเทพฯ “พอ เตือนเสมอกอนนําพระสวมคอใหตั้งนะโม 3 จบ แลว ตั้งใจถือศีล 1 ขอ พระพุทธคุณจึงคุมครองตัวเรา ถา เราไมมีศีลพระทานก็ไมคุมครอง ผมเลือกถือศีลการ ไมโกหก ไมพูดเท็จ ซlอสัตยสุจริต จริงใจ ไมนินทาใคร เชlอวา จะไมทําใหเกิดเรlองกับใคร”

กระทั่งมีโอกาสกลับบานเกิด บอกกับพอวาเรา ถอื ศลี ไมโ กหกตามทพี่ อ ใหเ ลอื กปฏบิ ตั ศิ ลี ขอ ใดขอ หนง่ึ จากน้นั คุณพอใหชานหมากหลวงพอทานคลา ย วาจา สิทธิ์ ไวติดตวั เพราะเราเลือกถือศีลปฏิบัติดวยการไม โกหก ไมพูดเท็จ สวนพระสมเด็จโต ไดจ ากชาวบานที่ ใหมาแทนคําขอบคุณ

วันชัย ยังเลาเสริมวา สมัยเรียนนิติศาสตร มหาวทิ ยาลยั รามคาํ แหง มโี อกาสลงไปชว ยเหลอื ประชาชน ในตา งจงั หวดั ชว ยไกลเ กลยี่ คดคี วามหลายคดจี นสาํ เรจ็ ชาวบา นจึงลงขันกันนําเงินมาให แตเขา ใจวา ชาวบา น เดือดรอนอยูแลวจึงตอบปฏิเสธไปตลอด สุดทา ยชาว บานนําพระมาใหเปนของขวัญแทนคําขอบคุณ จนมี พระสะสมเรlอยมาจํานวนมากต้งั แตยังเรียน

นอกจากน้ี วันชัย ยังเคยรอดตายมาแลว สมยั เรยี นมหาวทิ ยาลยั รามคาํ แหง เรอl งการเกบ็ คา คมุ ครอง แบง เปน กก กว นชดั เจนวา ใครเกบ็ ตรงจดุ ไหน วนั ชยั เกบ็ อยูพักหนึ่งกอนตัดสินใจเลิก กระท่งั วันหนึ่งจะไปหอง สมุดในมหาวิทยาลัยฯ เพlออา นหนังสือ กลุมุ อlนที่เกบ็ เงินคาคุมุ ครองคิดวา เราจะไปเก็บเงินตรงนั้น กระทั่ง ตกค่ําถูกดักตีจนสลบ ตอนนั้นกําหลวงปูทวดองคนี้ไว ในมือ จนฟนตlนปรากฏพระหาย

“ตอ มาพยายามนกึ วา พระหายไปไหน จงึ ทอ งนะโม 3 จบ นกึ ถงึ พระทา น คดิ ในใจวา ถา เปน ของเรา และเรา เปน คนดขี อใหเ จอพระองคน ี้ ไปหาบรเิ วณดา นหลงั ปา ย ชlอมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏวาเจอหลวงปูทวดอยูใตเทา เราจดุ เดยี วกนั กบั ทถี่ กู ตี ตรงนถี้ อื วา คนพลกุ พลา นมาก ถือวาโชคดีท่เี จอพระ เชlอวาพุทธคุณของหลวงปูทวด คุมครองเราใหปลอดภัย”

วนั ชัย ยงั ใหแ งค ดิ วา คนท่นี บั ถอื และสวมใสพ ระ บูชาพระ นmาจะมีแนวความคิดตามหลักศาสนาพุทธ ที่ เปน องคแ ทนพระพทุุ ธเจา แทนพระรตั นตรยั ทสี่ ง่ั สอน แตความดี ดังนั้นถาทําดีปฏิบัติดีตามหลักศาสนา คิด วา พระที่สวมใสจะคุมครองเรา โดยเฉพาะคําพูดจะ เปนเกราะปองกันตัวดีที่สุด

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาตลอดและ บริหารหลักในการทํางานคือ สัจจะ ความอดทน ประหยัด ซlอสัตย ท้งั 4 ขอนี้ จะเปนเครlองปองกัน ตัวเองไดดีที่สุด ▪

วนันันชัยัยัยั ถนอมศกัักักักดิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.