ภาพข่า่าวทรี่รับับไม่่่่ได้้้

Post Today - - สาระสรรค์ - Aขรัว 76

ทานผูอานที่เปนชาวพุทธ คิดเหมือนผมไหมครับ ท่ีรูสึกอเนจอนาถใจ หรือที่ชาวบานเรียกวาทุเรศ แปลวาเห็นแลวขยะแขยง เมื่อเห็นปฏิบัติ การของตํารวจกองปราบที่ทําตอพระพุทธะอิสระ ซึ่งขณะนั้นปฏิญาณ ตนวาเปนพระภิกษุ ครองผาเหลืองอยู

แตตํารวจกองปราบทําเหมือนวาพระพุทธะอิสระเปนโจรราย เปน ภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา และชีวิตผูคน โดยงัดประตูกุฏิ ตลบ มุง เอาปนจี้ เรียกใหลุกจากท่จี ําวัด หรือที่นอนในเวลาเชา ตรู เพื่อจับตัวไป สอบสวน จากน้ันฝากขัง ในขณะที่ศาลทานไมใหประกันตัว ตองสละ ผาเหลือง จําวัดในเรือนจํา อนิจจา

ผมกับพระพุุทธะอิสระนั้นไมเคยมีอะไรเกี่ยวของกัน บางครั้งรูสึกไม ชอบในปฏปิ ทาดว ยซาํ้ แตก ย็ งั ใหค วามเคารพนบั ถอื เมอื่ ทา นผนู ห้ี ม ผา เหลอื ง สัญลักษณพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกวา ธงชัยพระอรหันต และรูสึกยกยองในฐานะผูทําดี มีความรู ความสามารถในการอธิบายหลัก ธรรมะในพระพุทธศาสนาใหชาวบานเขาใจงายๆ รวมทั้งมีจุดยืนมั่นคงใน ความจงรักภักดีตอพระพุทธศาสนา จึงไมแ ปลกใจเมื่อเห็นทานผูน้เี ปนผูนํา ในการเคลื่อนไหวเพื่อปกปองและรักษาพระพุทธศาสนาบอยๆ

เมื่อเห็นตํารวจทํากับทา นในขณะครองผา เหลือง ก็รูสึกเศราใจ เสียใจ และรับไมได การปฏิบัติการของตํารวจที่รับไมไดนั้น เห็นในสื่อทั่วไป เห็น ทีไรชอกชํ้าใจในฐานะชาวพุทธเมื่อน้นั เชน ดูภาพเคลื่อนไหวในทีวีก็ดี อา น จากรายงานขา วก็ดี มีขอมูลสลดใจตรงกันวา ตํารวจคอมมานโดกองปราบ บุกจูโจมปดลอมกุฏิ “พระพุทธะอิสระ” ท่วี ัดออนอย จ.นครปฐม ฐานเปน บุคคลตามหมายจับ โดยกําลังเจาหนาที่มีอาวุธครบมือเขาไปลอมหองแลว เคาะเรยี ก พรอ มกบั แสดงตวั ตามขนั้ ตอน แตไ มม เี สยี งตอบรบั มาจากภายใน กอ นดาํ เนนิ การใชค อ นทบุุ จนประตพู งั แลว บกุ เขา ไปดา นใน ปรากฏวา มปี ระตู หอ งอกี ชนั้ หนงึ่ ทาํ ใหต อ งใชค อ นทบุ พงั เขา ไปอกี กระทงั่ พบเจอ “พระพทุ ธะ อสิ ระ” นอนอยูในมงุุ เจา หนา ทกี่ ร็ บี จโู จมพรอ มตะโกนสงั่ ใหห มอบลงๆๆ จาก นนั้ พระพทุ ธะอสิ ระกล็ กุ ขนึ้ มาจากเตยี งแลว หม จวี ร เจา หนา ทจี่ งึ นาํ หมายจบั ศาลอาญามาแสดง พออา นหมายเสร็จก็คุมุ ตัวไปทันที...

ทานผูอา นครับ ใหลองคิดเปรียบเทียบเรื่องนี้กับผูกอความไมสงบใน 3 จงั หวัดภาคใต ทา นผอู า นและผมไมเคยเหน็ ขา วที่ปรากฏวา ฝายความมั่นคง และตํารวจมีอาวุธครบมือ บุกคนบาน ตลบมุง ปนจี้ จับตัวคนรายมาเลย แมว า คนรา ยจะระเบดิ ทาํ รา ยคนและทรพั ยส นิ ชาวบา นจนไมส ามารถประเมนิ ความฉิบหายได แตขาวที่ปรากฏออกมากลับเปนเรื่องอัศจรรยท่ีฝายความ มั่นคงและตาํ รวจนอกจากไมเคยบกุ คนบา น ยงั ปฏบิ ตั ติ อคนรา ยอยางละมนุ ละมอม ใหเกียรติ แมว า จะฆาคน หลบหนกี ารจับกุมไปสักพักหน่งึ ก็ยังเชิญ กลับมา แถมหาบานใหอยู หาที่ใหทํากิน บอกวา(มัน)กลับตัวแลว (เอาอะไร มาวดั และการันตี) เหมือนเลือกปฏิบตั

ที่วาอยางนี้ มิใชยุยง แตอยากเห็นผูรักษากฎหมายซึ่งเปนชาวพุทธ เชนกัน อยาลําเอียง อยาทําภาพทุเรศใหปรากฏอยูในหัวใจคนไทยและ ชาวพุทธอีกเลย รับไมไดนะครับ ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.