วิสิสาขบูชููชา จงทำาำาหน้้าทชี่ชาวพุทุทุทธที่ดี

Post Today - - สาระสรรค์ - Aวรธาร ทัดแก้ว woratant@posttoday.com

เทศกาลวิสาขบููชาปนี้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะ ชาวพุทธอาจไมคอยแฮปปสักเทาไรนัก เมื่อ 2-3 วัน ที่ผานมา เจาหนาที่ตํารวจไดปฏิบัติการเต็มสูบขอ หมายจับจากศาลอาญาคดีทุุจริตและประพฤติมิชอบ กลาง สนธิกําลังหลายฝา ยบุกจับกุมพระชั้นผูใหญที่ถูก กลาวหาวามีสวนพัวพันกับคดีฟอกเงินและการทุุจริต เงินอุดหนุนงบประมาณวัด หรือเงินทอนวัด ทั้งที่วัด สามพระยา วัดสัมพันธวงศาราม และวัดสระเกศ

การปฏิบัติการสามารถจับกุมไดเปนบางสวน รูปที่ ถูกจับก็ถูกฝากขัง และพนักงานสอบสวนคัดคานการ ประกันตัว จําตองลาสิกขา ซึ่งเปนเรื่องที่กระเทือนจิตใจ ชาวพทุ ธอยมู ใิ ชน อ ย ขณะพระผูใหญอ กี 3 รปู โดย 2 รปู เปนระดับรองสมเด็จพระราชาคณะและเปนกรรมการ มหาเถรสมาคม เจา หนา ทตี่ าํ รวจยงั ตามตวั ไมเ จอ อยา งไร เสียกอ็ ยากใหทานเหลา นั้นกลับมาสูคดี ลูกตถาคตทําผิด ตองกลา รับผิด ถา คิดวา ตัวเองไมไ ดทําผิดก็ไมตองหนี

มิเพียงเทานั้น เจาหนาท่ีตํารวจกองปราบปราม ไดสนธิกําลังเขาจับกุมตัวพระสุวิทย ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ อดีตเจา อาวาสวัดออนอย จ.นครปฐม และอดีตแกนนํา กปปส.เวทีแจงวัฒนะ ผูตองหาคดี อ้งั ยี่ ซองโจร ที่การด กปปส.รวมทํารา ยรา งกายตํารวจ สันตบิ าล 2 นาย บาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัส รวมท้งั คดี ปลอมพระปรมาภิไธย และใชพระปรมาภิไธยที่มีการ ปลอมข้นึ ที่องคพระเครื่องนาคปรกที่ตัวเองสรา งข้นึ

อีกเหตุการณเจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมพระ 2 รูป ระดบั รองเจา อาวาสและเจา อาวาสท่ี จ.สงิ หบ รุ ทท่ี าํ การ ซื้อขายพระพุทธรูปเกาแกของวัด ตามหมายจับศาล อาญาคดีทุุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ทั้ง 3 เหตุุการณ ไดถูกปฏิบัติการในวันเดียวกัน และเกิดขึ้นในชวงกอนจะถึงวันวิสาขบูชาวันสําคัญของ โลกอันจะมาถึงในวันที่ 29 พ.ค.เพียง 5 วัน แนนอน ขา วนี้ไดเ ผยแพรไ ปทวั่ โลก ยอ มไมเ ปน เรอื่ งดตี อ พระพทุ ธ ศาสนาและยอมสงผลตอภาพลักษณของพระสงฆไทย ในสายตาชาวโลกอยางแนนอน แมวาเรื่องนี้จะเปน เรื่องตัวบุคคลกต็ าม

คดีเก่ียวกับคดีเงินทอนวัดตองดูกันตอไป เราคน ไทยโดยเฉพาะชาวพทุ ธทด่ี ตี อ งหนกั แนน และรจู กั แยกแยะ อยา เหมารวมวา พระทวั่ ประเทศไมด พระสว นใหญป ฏบิ ตั ดีและตั้งใจทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา อีกอยางเมื่อ เกิดเหตุการณแบบนี้ไมมีพระรูปไหนสบายใจ บางรูป จะออกไปบิณฑบาต เรียนหนังสือ หรือไปสอนหนังสือ กย็ งั รสู กึ อายทง้ั ทตี่ วั เองก็ไมไ ดข อ งเกยี่ ว บางรปู ออกจาก วัดก็ถูกญาติโยมบางคนพูดคอนขอดเสียดสีกม็

ชวงนี้ใหหยุดเรื่องนี้ไวแลวหันมาทําหนาที่ของชาว พทุ ธทด่ี เนอ่ื งในวนั วสิ าขบชู าซงึ่ เปน วนั คลา ยวนั ประสตู ตรสั รู และปรนิ พิ พานขององคส มเดจ็ พระสมั มาสมั พทุุ ธ เจาที่จะมาถึงในวันที่ 29 พ.ค.นี้ โดยวัดทุกวัดทั่ว ราชอาณาจักรและในตางประเทศก็จะจัดกิจกรรมตางๆ เชน ทําบุญตักบาตร ฟงเทศน เวียนเทียน ขอใหชาว พุทธไปรวมกิจกรรมพรอมกันที่วัดใกลบา น

สําหรับประชาชนในกรุงเทพฯ สามารถไปรวมงาน เทศกาลวสิ าขบชู าโลก ซง่ึ ทาง กทม.รว มกบั ศนู ยส ง เสรมิ พระพทุ ธศาสนาแหง ประเทศไทย ในพระสงั ฆราชปู ถมั ภ กรมการศาสนา กระทรวงวฒั นธรรม สาํ นกั งานพระพทุ ธ ศาสนาแหงชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมกันจัดขึ้นที่ลานคนเมืองระหวางวันที่ 25-29 พ.ค. งานนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปนประธานเปดงานเมื่อเย็นวันที่ 25 พ.ค.

ขณะที่กิจกรรมก็มีหลายอยาง เชน การเปดให ประชาชนไดเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เทศนม หาชาติ ไหวพ ระพทุ ธรปู สาํ คญั 9 ประเทศอาเซยี น การอภปิ รายถา ยทอดเสยี งวชิ าการทางพระพทุ ธศาสนา การแสดงสงเสริมพระพุทธศาสนาของเด็กเยาวชน ตลอดจนนิทรรศการการสงเสริมพระพุทธศาสนา มกี าร ออกรานขายหนังสือเก่ียวกับศาสนาหลายบูธ เชาวันที่ 29 พ.ค.มพี ธิ ตี กั บาตร ตอนเยน็ เวยี นเทยี นรอบพระบรม สารีริกธาตุ

แมวา พื้นที่จัดงานคอนขา งมีจํากัด แตก็มีกิจกรรม ดีๆ ที่ใหทั้งความรูและธรรมบันเทิง จึงขอเชิญชวน ประชาชนทอี่ ยูในกรงุ เทพฯ พาครอบครวั ไปรว มกจิ กรรม ตางๆ ไหวพระ ทําบุญ ฟงเทศน

ขณะที่ปนี้ประเทศไทยไดเปนเจา ภาพจัดงานเฉลิม ฉลองวันวิสาขบูชาโลก คร้งั ที่ 15 ระหวางวันที่ 25-27 พ.ค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ไดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งหมด 4 กลุม คือ 1.พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย 2.การศึกษาเชิง พุทธกับการเสริมสรางพลังของเยาวชน 3.การอนุรักษ อตั ลกั ษณท างวฒั นธรรมในโลกทเี่ ชอื่ มโยงกนั 4.พระพทุ ธ ศาสนาเพื่อสรางสวัสดิการสังคม

มีเชิญนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงจากทั่วโลกไดมา นําเสนอประสบการณทํางานในเวทีของการเฉลิมฉลอง ครั้งนี้ หนึ่งในนั้นคือ เลียนเชน เชริง โตบเกย (Lyonch hen Tshering Tobgay) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักร ภูฏาน มาปาฐกถาพิเศษในวันที่ 25 พ.ค. ขณะท่พี ิธีเฉลิม ฉลองวันวิสาขบชู าโลก จะจัดอยา งเปนทางการ ณ ศูนย ประชุมสหประชาชาติ ราชดาํ เนนิ นอก ในวนั ที่ 27 พ.ค. ในโอกาสนี้ เทเรซา เมย (Theresa May) นายกรัฐมนตรี อังกฤษ ไดสงสารมารวมในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวัน วสิ าขบชู า วนั สาํ คญั ของโลก หวงั นาํ หลกั ธรรมในพระพทุ ธ ศาสนามาพฒั นาทรพั ยากรมนษุ ยใหเ กดิ สนั ตสิ ขุ ความวา

“ขา พเจา ขอสง ความปรารถนาดมี าถงึ ทา นและชมุ ชน ของทา นใหม คี วามสขุ สวสั ดเี นอื่ งในเทศกาลวนั วสิ าขบชู า เพื่อนอมรําลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของ พระพทุ ธเจา วนั วสิ าขบชู าทาํ ใหเ ราหวนนกึ ถงึ การใหท าน รักษาศีล และการทําความดี ประเภทอ่นื ๆ ลวนแตโลก เราขณะน้กี ําลังตองการอยูมาก

สหราชอาณาจักรเปนประเทศหนึ่งที่รํ่ารวยทาง วฒั นธรรมพทุ ธมากกวา หลายประเทศ เนอ่ื งจากมชี มุ ชน ชาวพุทธจํานวนมากอยูอาศัย พระพุทธศาสนาสอนให เรามีความชํานาญหลายๆ ทางที่สําคัญมาก ยกตัวอยาง การมสี ตแิ ละการรจู กั พงึ่ ตนเอง พระพทุ ธศาสนายงั สอน ใหตระหนักถึงคุณคาและการอนุรักษสิ่งแวดลอมไว ให คนรุนตอไปในกาลขา งหนา ดว ย

ขาพเจาขอใหทุกๆ ทานที่รวมฉลองวันวิสาขบูชา ทั้งในสหราชอาณาจักรและท่ีอื่นๆ โปรดใชโอกาสนี้ ยาํ้ ถงึ ปณธิ านทที่ กุ คนตง้ั ใจเอาไวว า จะใชช วี ติ ทป่ี ระเสรฐิ จะพฒั นาจติ จะแผเ มตตาและจะนาํ ความสงบและความ สามัคคีมาสูมนุษยชาติ”

อยา ลืมนะครับ วันที่ 29 พ.ค. ชาวพุทธทั้งหลาย ถนนทุกสายมุงสูวัดหรือใครจะไปที่ลานคนเมืองก็ตาม สะดวก ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.