เชิญิญไหว้พ้ ระธาตุเุเุ มือืองเหนือือือ ช่ว่่วงวันันันวิสิสิสาขบููชูชา

Post Today - - สาระสรรค์ - สมาน สุดโต

aพระธรรมราชานุุวัตรเชิญชวนประชาชน ไหวพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทองถิ่นเมือง เหนือ ในเทศกาลสัปดาหสงเสริมพระพุุทธ ศาสนา เนlองในวันวิสาขบูชา ที่เริ่มมาตั้งแต วันที่ 24 พ.ค. 2561 เพราะเมืองเหนือเปนที่ ตงั้ พระบรมสารรี กิ ธาตจุ าํ นวนมาก แตล ะแหง ลวนแตมีตาํ นานยอนหลังไปหลายรอยป

พระธรรมราชานุวัตร เจาอาวาสวัด พระแกว ซึ่งเปนวัดแรกพบพระพุทธมหามณี รตั นปฏมิ ากร หรอื พระแกว มรกต เปน พระพทุ ธ รูปคูบานคูเมืองของประเทศไทย ปจจุบัน ประดิษฐานอยูในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือวัดพระแกว) ดํารงตําแหนmงเจาคณะ ภาค 6 ดวย เมตตาเลาเรlองประวัติความเปน มาของพระบรมสารีริกธาตุุวา สืบเนlองจาก สมเด็จพระสัมมาสัมพุุทธเจามิไดแตงตั้งผู ใดเปนศาสนทายาท ดังนั้นตัวแทนพระพุทธ องคอยางหนึ่ง (นอกจากพระธรรมวินัย) คือ พระบรมสารีริกธาตุ และทางเมืองเหนือนั้น มีพระบรมสารีริกธาตุใุ นหลายจังหวัดดวยกัน

การทพี่ ระธรรมราชานวุ ตั รยกเรอl งนมี้ าเลา กส็ บื เนอl งมาจาก สภุ ชยั วรี ะภชุ งค เลขาธกิ าร สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เชญิ กรรมการ สมาชิก และสlอมวลชนกวา 70 ทาน เดินทาง ไหวพระธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิตางๆ นับจากพระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธ ชนิ ราช จ.พษิ ณโุ ลก ลงไปถงึ จ.นาm น แพร และ ลาํ ปาง เมlอวันที่ 19-25 พ.ค. 2561

พระธาตุตางๆ ท่ีไดไปไหวนั้น ประกอบ ดวย พระธาตุชอแฮ จ.แพร พระธาตุแชแหง จ.นmาน พระธาตุพญาภู จ.นmาน พระมหาเจดีย พทุ ธคยา (จาํ ลอง) ทวี่ ัดจองคํา จ.ลําปาง พระ ธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย พระธาตุวัดเจดีย หลวง จ.เชียงราย พระธาตุผาเงา จ.เชยี งราย พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย พระธาตุเจาจาม เทวี นครนmาน และพระมหาเจดียชเวดากอง (จําลอง) ที่ทาขี้เหล็ก เมียนมา

สว นพระพทธรปู ศกั ดส์ิ ทิ ธใ์ิ นวดั ภาคเหนอื นนั้ ไดแ ก พระพทุ ธชนิ ราช จ.พษิ ณโุ ลก พระเจา อุนเมือง วัดพระธาตุชอแฮ พระเจาฝนแสน หา วัดพญาวัด จ.นmาน พระพุทธนันทบุรีศรี ศากยมุนี และวัดภูมินทร จ.นmาน พระเจาตน หลวง วดั ศรโี คมคาํ จ.พะเยา อนสุ าวรยี พ อ ขนุ เมง็ รายมหาราช จ.เชยี งราย พระพทุ ธรปู หยก และพระเจา ลา นทอง วดั พระแกว จ.เชยี งราย พระพุทธบาทที่ไปไหว ไดแก พระพุทธบาท จ.สระบุรี

สุภชัย กลาววา การที่สถาบันโพธิคยา วิชชาลัย 980 ทําโครงการนี้ขึ้นมาก็เพlอจะ เตรียมจัดโครงการธรรมยาตรา คร้งั ที่ 2 ใน พ.ศ. 2562 โดยจะครอบคลมุุ ประเทศลมุ แมน า้ํ โขงและประเทศจนี ทตี่ ดิ กบั แมน า้ํ โขง เชน สบิ สองปน นา เปน ตน ทงั้ นี้ สถาบนั โพธคิ ยาไดจ ดั ธรรมยาตราลมุ แมน า้ํ โขงครงั้ แรก เมอl วนั ที่ 24 พ.ค. 2560-4 มิ.ย. 2560 ตามดวยไหวพระ ธาตุภาคอีสาน เมlอวันที่ 21-24 ก.ย. 2560

อยา งไรกต็ าม พระธรรมราชานวุ ตั รไดเ ลา ประวัติความเปนมาของเชียงแสนวา เปนนคร ชาติแหงแรกของชาตไิ ทยและเก่ยี วโยงถึงเจา ผูครองนครยุคแรก มีพระนามวา พญาสิงหน วตั ทเี่ ดนิ ทางมาจากกรงุ ราชคฤห ดนิ แดนภารต โดยเดินทางผานอาหม ทาลี่ หนองแส ที่พีลอ โกะ ปกครอง จากนนั้ ก็ใชเ สน ทางแมน า้ํ โขง เดนิ ทาง จนกระทั่งไดสถาปนาเมืองขึ้นมา เรียกวา โยนกนาคพนั ธสุ งิ หนวตั นิ คร ขนึ้ ทลี่ มุ แมน า้ํ โขง ดินแดนที่ราบในเมืองเชียงราย ใน พ.ศ. 1117

และพระพุทธรูปท่ีงดงามเปนที่หนึ่ง ที่ เรียกวา สิงห 1 สิงห 2 และสิงห 3 นั้น มี ที่มาจากพระนามเจาผูครองนคร พระนามวา สิงหนวัติ นเี่ อง

ขอเพม่ิ เตมิ ขอ มลู จากวกี พิ เี ดยี วา อาณาจกั ร โยนกนาคนครนมี้ พี ระเจา แผน ดนิ หลายพระองค เชน พระเจาพังคราช พระเจาพรหม พระเจา ชัยศิริ ตอมาประมาณ พ.ศ. 1552 อาณาจักร โยนกนาคนครในสมัยพระเจามหาชัยชนะได เกดิ นา้ํ ทว มฉบั พลนั เนอl งมาจากพนงั กนั้ นา้ํ หรอื เขlอนเหนือนา้ํ พังทลายลง จนทาํ ใหที่ต้งั เมือง กลายเปน หนองนา้ํ ใหญ (เขา ใจวา จะเปน บรเิ วณ ทเี่ รยี กวา เวยี งหนองลม บา นทา ขา วเปลอื ก ซง่ึ อยไู มห า งจากทะเลสาบเชยี งแสน และบรเิ วณ ที่น้ําแมกกตอกับแมน้ําโขง ใกลวัดพระธาตุ ผาเงาและพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย) จน เปน เหตใุุ หบ รรดาราชวงศก ษตั รยิ แ ละขนุุุ นาง ของโยนกนาคนครเสียชีวิตดวยเหตุน้ําทวม เมอื งทงั้ หมด พวกชาวบา นทเี่ หลอื รอดชวี ติ ได ประชมุุ ปรกึ ษากนั เลอื กตงั้ ใหค นกลมุุ หนงึ่ ทมี่ ใิ ช เชื้อสายราชวงศขึ้นดูแลพวกตน เรียกวา ขุนุ แตงเมือง และเรียกชุมชนแหงน้นั วา “เวียง ปรึกษา” เปนเวลาตอไปอีก 94 ป อาณาจักร โยนกนาคนครจึงส้ินสุดลงเพราะเกิดแผนดิน ไหวในสมัยพระมหาชัย

ตอนตนพุุทธศตวรรษที่ 18 พญามังราย (หรือพอขุนเม็งราย) ผูสืบเชื้อสายมาจาก ผูครองเมืองเงินยางเชียงแสน ไดทรงทําการ รวบรวมอาณาจกั รลา นนาไทยทกี่ ระจดั กระจาย ใหเ ปน ปก แผน ขนึ้ มาใหม และทาํ การสรา งเมอื ง เชยี งรายเมอl พ.ศ. 1805 ครง้ั นนั้ พระองคท รง ยกทพั เขา ยดึ เอาอาณาจกั รหรภิ ญุ ชยั จากพวก มอญเชื้อสายของพระนางจามเทวีได ใน พ.ศ. 1835 แลว ทาํ การตง้ั อาณาจกั รใหมข น้ึ เรยี กชอl วา อาณาจักรลานนา

เรlองราวของอาณาจักรแหงนี้มีปรากฏ ในตํานานสุวรรณโคมคํา หิรัญนครเงินยาง เชียงแสน ตาํ นานพระธาตุดอยตุง ตํานานสิง หนวัติกุมาร ตํานานเมืองพะเยา ตํานานเมือง เชียงใหม และวรรณคดีลานชาง เรlองทาวฮุงุ หรอื เจือง รวมทั้งพงศาวดารโยนก เรยี บเรียง โดย พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุุนนาค)

ดังนั้น เทศกาลสงเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพlอเปนมงคลแกชีวิต ขอเชิญ ขึ้นเหนือไปไหวพระธาตุุตางๆ ที่งดงามและ ศกั ดส์ิ ทิ ธค์ิ บู า นคเู มอื งทางเมอื งเหนอื นน้ั เทอญ ▪

พระพุทธรูปวัดสวนตาล

พระธรรมวรนายก (ซาย) พระธรรมราชานุวัตร (ขวา)

วินัย วีระภุชงค มอบยารักษาโรคแกเจาหนาที่หออัตลักษณนครนาน

พระธาตุวัดเจดียหลวง

พระธาตุแชแหง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.