โรจนัสถ์ เจริญศรี อดีตทหารเรืออเมริกา กับค็อกเทลแก้วพิเศษที่ชงจากชีวิต

Post Today - - สาระสรรค์ -

นวงการเครื่องดื่ม ปิง-โรจนัสถ์ เจริญศรี หัวหน้ามิกโซโลจิสต์แห่งเอบาร์ (ABar) เลานจ์ สุดชิกแห่งใหม่ ของโรงแรมแบงค็อก แมริออท มารค์ สี ควนีี สป์ ารค์ ไดร้ บั การยอมรบั ในฐานะมกิ โซ โลจิสต์หนุ่มไฟแรง หลังสั่งสมประสบการณ์อยูู่ ตา่ งแดนหลายปี เขานาำ แพสชนั่ และความหลงใหลท่ี มตี ่อของเหลวทุุกชนิดที่สามารถดื่มได้ ยกเวน้ กาแฟ กลับมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักดื่ม ชาวไทย

ใครจะรูู้ว่าเบื้องหลังมาดนิ่งๆ ของปิงยามอยูู่ หลงั เคานเ์ ตอรบ์ ารเ์ พอื่ ผสมเครอ่ื งดมื่ แกว้ พเิ ศษ เตม็ ไปด้วยเรื่องราวมากมายที่น่าค้นหาไม่แพ้ค็อกเทลท เขาชง ปงิ คอื เดก็ หนมุุ่ ทไ่ี มเ่ คยมเี ปา้ หมายในชวี ติ ไม่ เคยรู้สู ึกวา่ ที่ไหนคือบ้านท่แี ท้จริง กลับพาตัวเองมา ยืนอยู่บนจุดท่เี กินฝัน หากเปรียบเทียบเรื่องราวของ เขาเป็นค็อกเทลสักแก้ว คงเป็นค็อกเทลแก้วพิเศษ ที่มีรสชาติกลมกล่อม แค่จิบครั้งแรกก็อยากยกซด จนหมดแก้ว

โลกใบใหม่ของนักเรียนไทยในต่างแดน

ตั้งแต่ 8 ขวบ ปิงต้องผจญภัยในโลกกว้างด้วย การย้ายไปอยูู่ที่สหรัฐอเมริกาทั้งที่ความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษในเวลาน้นั อยู่ใู นระดับติดลบ

“พอเรยี นจบ ป.2 ทบี่ า้ นกส็ ง่ ใหผ้ มไปสหรฐั อเมรกิ า ตอนนั้นคุณุ พ่อผมอยู่ทู ี่วอชิงตัน ด.ี ซี. แต่ผมถููกส่ง ไปอยกูู่ บั คณุุุ ลงุุ ทนี่ วิ ยอรก์ ชว่ งทไี่ ปแรกๆ ภาษาองั กฤษ ของผมอยู่ในขั้นติดลบ พอไปเข้าโรงเรียนที่นู่นู เลย ต้องยอมซ้ำาชั้น 1 ปี อยู่กู ับคณุ ลุงุ ได้ 2 ปี ผมก็ย้าย ไปอยู่กับคุณพ่อ จนกระทั่งเข้าเรียนไฮสกูล ตอนนั้น เรยี กวา่ เปน็ ชว่ งคน้ หาตวั เอง ผมไมไ่ ดม้ คี วามฝนั หรอื เป้าหมายว่าอยากทำาอาชีพอะไร หรือเรียนต่อที่ไหน ผมค้นหาตัวเองด้วยการทำางานหลายอย่าง ตั้งแต่ ทาำ งานรา้ นวดิ โี อ จนกระทงั่ ไปเขา้ คอรส์ เรยี นพยาบาล แตท่ าำ ไปเรม่ิิ รตู้ วั วา่ ไมช่ อบอยกู่ บั คนปว่ ย เลยเบนเขม็ ไปสายเภสัช แต่ทำาไปก็ไม่ชอบอีก” ปิงเปิดฉากเลา่ ถึงวันวานที่ไม่หอมหวานนัก

ชีวิตในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยังไร้จุดหมาย ทำาให้ ปิงได้แต่ใช้ชีวิตไปตามกรอบที่วางไว้ เมื่อเรียนจบ ไฮสกูลก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ทันที่ชีวิต มหาวทิ ยาลยั จะพาเขาไปเจอทางเดนิ ทใี่ ชข่ องชวี ติ ปงิ กไ็ ดพ้ บกบั โฆษณาทพี่ ลกิ ผนั ชวี ติ เขา้ อยา่ งจงั เสยี กอ่ น

“วนั นนั้ ผมดโู ทรทศั นอ์ ยบู่ า้ นเหน็ โฆษณาประกาศ รบั ทหารเรือ วินาทีนั้นผมนึกถงึ ภาพนักบินทหารเรอื ในเรื่อง TOP GUN (นำาแสดงโดย ทอม ครูซ) ดูเท่ สุดๆ ผมตัดสินใจโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นใน โฆษณาทนั ที เจา้ หนา้ ทที่ รี่ บั สายเขาบอกแคว่ า่ คยุ ทาง โทรศัพท์ไม่รู้เรื่องหรอก ให้มาด้วยตัวเองเลยดีกว่า ผมก็ไป (ยิ้ม) ไปถึงเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิทธิประโยชน์ ทท่ี หารจะไดร้ บั มอี ะไรบา้ ง จรงิ ๆ แลว้ สทิ ธปิ ระโยชน์ ทเี่ ขาบอกมากไ็ มไ่ ดท้ าำ ใหผ้ มอยากเปน็ ทหารมากขนึ้ นะ แค่คิดง่ายๆ ว่าลองดูก็ได้ เลยกรอกใบสมัครไป เรียบร้อย ปรากฏว่าได้”

เมื่อพรหมลิขิตบันดาลให้นักศึกษาหนุ่มต้องมา เป็นพลทหาร ปิงก็ยอมรับเส้นทางที่เลือก “ตอนไป สมคั รผมกไ็ มเ่ หน็ วา่ เขามกี ฎเกณฑอ์ ะไรนะ ขอแคเ่ รา ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ จติ ใจก็สมัครไป พอผา่ นการคดั เลือก ผมก็เตรยี มตวั มารายงานตัว ตอนนั้นที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไร จาก วันที่รู้ผล ผมมีเวลาเดือนเศษก่อนจะเข้ากรม ผม ตดั สนิ ใจกลบั มาเทยี่ วเมอื งไทย เพราะเพอื่ นๆ ทเี่ รยี น ไฮสกลู มาดว้ ยกนั พอเรยี นจบกเ็ รมิ่ กลบั มาเมอื งไทย”

ทหารเรือป้ายแดงกับค,าถามในใจ “ฉันมาท,าอะไรที่นี่?”

หลังจากเที่ยวสนุกมาเต็มที่ ก็ถึงเวลาเข้ากรม อาจเพราะเป็นคนไม่คิดมาก อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ปงิ จงึ ไมจ่ าำ เปน็ ตอ้ งเตรยี มตวั และเตรยี มใจอะไรมาก เขาทาำ ตามคาำ แนะนาำ ทไี่ ดร้ บั คอื ไมต่ อ้ งขนของไปมาก แค่เตรียมเสื้อผ้าไปเพียงไม่กี่ชุด เครื่องเล่นซีดีเพลง เงนิ ตดิ ตวั และรปู ถา่ ยสองใบ อยา่ งไรกต็ ามถงึ จะคดิ ว่าเตรียมตัวมาตามคำาแนะนำาแล้ว แต่พอเดินผ่าน ประตูเข้ามายังสถานที่ที่ปิงเรียกว่าเป็น “บู๊ตแคมป์” ทุกอย่างกลับไม่ชิลอย่างที่คิด

“พอเขา้ ไปในบตู๊ แคมป์ เขาจะจบั วดั ตวั กอ่ นเลย จากนั้นทุกคนต้องถูกโกนหัว พอเสร็จผู้คุมจะตรวจ สัมภาระที่เตรียมมา ผมว่าเตรียมมาน้อยแล้วนะ ปรากฏวา่ ถกู ยดึ หมด เหลอื แคร่ ปู ถา่ ยสองใบ พอผา่ น ด่านแรกมา ทหารทุกคนจะต้องเข้าแถวและถอด เสอื้ ผา้ ออกเพอื่ เปลยี่ นเปน็ เครอื่ งแบบทเี่ ตรยี มไว้ จาก ทงั้ หมดทเี่ จอมา ผมโอเคนะ แตต่ อนนเี้ รมิ่ คดิ แลว้ วา่ ฉนั มาทาำ อะไรทนี่ ”่ี พลทหารปงิ เลา่ ดว้ ยนา้ำ เสยี งเนบิ ๆ เจือเสียงหัวเราะเบาๆ ที่เป็นซิกเนเจอร์ประจำาตัว หลังจากนั้นผู้คุมก็พาไปยังห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่มี เตียง 2 ชั้นเรียงเป็นแถวยาว แต่ละคนมีหมอน 1 ใบ ผา้ หม่ 1 ผนื ตอนกลางคนื หอ้ งนจี้ ะเปดิ ไปสแี ดงสลวั เพื่อให้เวรที่ผลัดกันเฝ้าทั้งคืน มองเห็น ขณะที่คนที่ หลับก็ยังหลับได้

“6 โมงเช้าของทุกวันจะมีเสียงประกาศเพื่อปลุก ใหต้ นื่ สาำ หรบั ผมการตนื่ เชา้ ไมม่ ปี ญั หานะ ผมปรบั ตวั ได้ดีพอสมควร หลังจากตื่นนอนทุกคนจะมีเวลา อาบน้ำา 15 นาที ห้องน้ำาเป็นแบบห้องรวม พออาบ เสร็จ เขาจะสอนการแต่งเครื่องแบบ พร้อมทั้งแจ้ง กฎเกณฑ์ต่างๆ สอนวิธีเดินที่ถูกต้อง เพราะกฎเหล็ก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.