ทำ น ย ระหว่างวันที่ 27พ.ค.-2 มิ.ย. 2561

Post Today - - สาระสรรค์ - เรื่อง : พรายพรรณ โคบุตร

ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 21 มี.ค.-20 เม.ย.

ควรรบี จดั การงานทตี่ อ้ งการเหน็ ผลลพั ธช์ ดั เจนเสยี กอ่ น อาจเกิดการปะทะกันทางความคิดจากหลายฝ่าย คุณไม่จำาเป็นต้องโอน อ่อนตามไอเดียของคนอื่นจนเสียหลักการสำาคัญไป สำาหรับการเงิน โดย รวมแล้วไม่เลวนัก คุณจะแปลกใจที่สามารถทำาเงินได้จากงานอดิเรก หรอื สงิ่ ทคี่ ณุ รกั ชอบ สว่ นสขุ ภาพ ตอ้ งดแู ลตวั เองหนอ่ ย พกั ผอ่ นใหพ้ อและ อย่าเครียด ด้านความรัก คนโสดอย่าผลีผลาม ต้องดูจังหวะให้ดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.