รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

S low Life

Post Today - - สาระสรรค์ - เรื่อง : ภาดนุ

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ หรืออาจารย์หน่า (วัย 48 ป)ี ปจั จบุ นั เปน็ อาจารยค์ ณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการ มีพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเองและครอบครัว รวมทั้งอยาก แบ่งปันสู่ผู้อื่น เธอจึงเริ่มสนใจในเรื่องเกษตรกรรมและ ลงมือทำาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนความฝันเริ่ม เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

“เดิมทีดิฉันเป็นอดีตรองคณบดี คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบงั ในสมยั ทอี่ าจารยโ์ ก้ (ผศ.พเิ ชฐ โสวทิ ย สกลุ ) เปน็ คณบดี คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ซง่ึ ตาำ แหนง่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.