สถานที่ปีนผาจ,าลองใน กรุงเทพฯ

เสริมกายแกร่งและใจกล้า

Post Today - - สาระสรรค์ -

หนา เพราะเวลาปีนเขาคุณอาจจะต้องยกขา สูง หรือเหยียดกว้างเพื่อที่จะข้ามไปสู่อีกจุด หนึ่งให้ได้

รองเท้าแนะนำาเป็นรองเท้าผ้าใบที่มี คุณสมบัติกันลื่นดีใส่กระชับไม่หลุดจากเท้า ง่าย ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ คุณไม่จำาเป็นต้องซื้อ เพราะที่เล่นทุกที่จะมีให้คุณยืมใช้ คุณเพียง แค่หาเพื่อนสักคนไว้เป็นบัดดี้ หรือภาษานัก ปีนผาจะเรียกว่า คลิมเบอร์ (Climber ผู้ปีน) และบีเลเยอร์ (Belayer ผู้ช่วยดึงเชือกอยู่ด้าน ล่าง) สลับกันเล่น ซึ่งทั้งคู่จะต้องเชื่อใจ และ มสี มาธกิ บั การมองผเู้ ลน่ ชว่ ยกนั ดจู ดุ ทมี่ คี วาม เป็นไปได้ในการปีนให้ถึงเป้าหมาย

ฝึกไม่ยากแต่ต้องกล้า

กริช แนะนำาต่อว่า สิ่งที่ยากที่สุดในการ ปีนผาคือความกล้าท่ีจะเอาชนะความกลัว บางคนร่างกายแข็งแรงมากแต่พอปีนขึ้นไปที่ ความสูงประมาณตึก 3 ชั้น เริ่มกลัวความสูง มองลงมาขา้ งลา่ งแลว้ ขาสนั่ ออ่ นแรง รว่ งตกลง มาก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเรา จะสู้กับความกลัวตรงนั้นไม่ได้

วิธีเอาชนะความกลัวคือการฝึกทำาซ้ำาๆ ไปยนื อยตู่ รงจดุ นนั้ ซา้ำ ๆ จนรา่ งกายเรมิ่ ชนิ กบั ความสูง เราจะเร่ิมทรงตัวได้ดีขึ้น ไม่รู้สึก หววิ ๆ เหมอื นกบั เราปนี บนั ไดเปลย่ี นหลอดไฟ ที่บ้านแรกๆ จะรู้สึกหวิวๆ ขาสั่นเพราะ ธรรมชาตมิ นษุ ยจ์ ะเตอื นเรอื่ งอนั ตรายจากการ ตกที่สูงแต่พอปีนครั้งต่อๆ มาความกลัวจะ หายไป เริ่มมีความมั่นใจและทรงตัวได้ดีขึ้น การปีนผาจำาลองก็แบบเดียวกัน

เรม่ิ ตน้ จากการปนี ระดบั ตาำ่ เพอ่ื ใหร้ า่ งกาย คนุ้ ชนิ กบั การปนี ปา่ ย วนั ตอ่ มาคณุ จะรสู้ กึ ปวด เมอ่ื ยไปทง้ั ตวั ใหก้ ลบั มาเลน่ ซาำ้ อกี ครง้ั ความปวด จะหายไปประมาณครง้ั ท่ี 5 เปน็ ตน้ ไปคณุ จะ รสู้ กึ ถงึ ความเปลย่ี นแปลงของรา่ งกาย กลา้ มเนอ้ื มอื มแี รงมากขน้ึ จบั ยดึ เกาะหนิ ไดด้ ขี น้ึ

เสนห่ ข์ องการปนี ผาอยา่ งหนงึ่ กค็ อื สรา้ ง ความตนื่ เตน้ ไดแ้ มเ้ ราจะกลบั ไปเลน่ ทเี่ ดมิ แต่ แค่เปลี่ยนจุดปีนขึ้นแผนการปีนและเส้นทาง ทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่รู้สึกซ้ำาซากและ ทำาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไม่แพ้การออก กำาลังกายประเภทอื่นอย่างแน่นอน

1.เออร์บัน เพลย์กราวด์ คลิม บลิง (Urban Playground Climbing) สขุ มุ วทิ 49/9 โทร. 02-119-7200 เวลา ทำาการ 13.00-22.00 น.

2.พีที คลิมบลิง (P.T. Climbing) ห้างบิ๊กซีลาดพร้าว โทร. 08-98215246, 08-9116-0255 เวลาทำาการ 13.00-21.00 น.

3.ร็อก โดเมน คลิมบลิง ยิม (Rock Domain Climbing Gym) บางนา กม.4 โทร. 02-399-4648 เวลา ทำาการ 10.00-22.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.