Nside Art

Post Today - - สาระสรรค์ - เรื่อง : พริบพันดาว ภาพ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

I เนืองแน่นจริงๆ สำ หรับผู้คนที่เข้ ชม นิทรรศก ร Caravaggio OPERA OMNIA ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห นคร ร่วมกับ สถ นเอกอัครร ชทูตอิต ลีประจำ ประเทศไทย และ Rai Com จดั ขนึ้ ซงึ่ เปน็ ก ร รวบรวมผลง นของศิลปินอิต เลียนชื่อดัง มเิ กลนั เจโล เมรซี ด ค ร วจั โจ (Michelangelo Merisi da Caravaggio) ม จัดแสดง

นทิ รรศก รนเ้ี ปน็ สว่ นหนง่ึ ของอติ เลยี น เฟสตวิ ลั ประเทศไทย ประจำ ปี 2561 เพอ่ื ฉลอง ว ระครบรอบ 150 ปี ก รสถ ปน คว มสมั พนั ธ์ ท งก รทตู ระหว่ งประเทศอติ ลแี ละประเทศไทย

ว่ ไปแลว้ แมจ้ ะเปน็ ก รรวบรวมผลง น จ กก รบันทึกผลง นและผลิตสำ เน จ ก จิตรกรรมต้นฉบับด้วยเทคโนโลยี HD Digital Reproduction โดยมีภัณฑ รักษ์รับเชิญคือ อันโตนโิ อ เป ลชุ ชี คดั สรรผลง นกว่ 40 ชนิ้ ซึ่งถูกรวบรวมจ กก รสะสมของพิพิธภัณฑ์ สำ คัญทั่วโลก เช่น จ ก หอศิลป์อุฟฟิซี เมือง ฟลอเรนซ์ พพิ ธิ ภณั ฑล์ ฟู วร์ กรงุ ป รสี พพิ ธิ ภณั ฑ์ แห่งช ติ ในกรุงลอนดอน หอศิลป์บอร์เกเซ กรุงโรม หรือกระทั่งพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิทัน เมืองนิวยอร์ก เป็นต้น

ทง้ั หมดนเี้ ปน็ ก รรวบรวมผลง น จ กที่ ต่ งๆ เข้ ม ไวด้ ว้ ยกนั เพอ่ื ใหเ้ หน็ คว มตอ่ เนอ่ื ง ของผลง นและก รทำ ง นของศิลปิน ซึ่งก็ เหน็ พลงั ในตวั ภ พทศี่ ลิ ปนิ สร้ งสรรคอ์ อกม ในแงม่ มุ สนุ ทรยี ภ พเพอ่ื ก รศกึ ษ ในขนั้ แนะนำ ง นศิลปะของศิลปินคนนี้ได้ดีทีเดียว

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นักเขียน-นัก ม นษุ ยวทิ ย อ จ รยป์ ระจำ คณะสงั คมวทิ ย และม นษุ ยวทิ ย มห วทิ ย ลยั ธรรมศ สตร์ ได้เขียนคว มคิดเห็นผ่ นเฟซบุ๊ก Suddan Wisudthiluck ของเข เอง ในหวั ขอ้ “Invisible Caravaggio?!” ส ม รถโน้มนำ และต้งั ข้อ สงั เกตถงึ นทิ รรศก รศลิ ปะครง้ั นไ้ี วน้ สนใจม ก

“...ฉะนนั้ อธิบ ยกันต่อม ว่ ง นศิลปะ ที่ผ่ นเทคโนโลยีก รผลิตซ้ำ (จ กก รพิมพ์ เชน่ ภ พโปสเตอรโ์ มน ลซิ ภ พถ่ ย ภ พยนตร์ หรือเชน่ ในกรณีของ HD Digital Printing ง น ของค ร วจั โจทจี่ ดั แสดงในหอศลิ ปก์ รงุ เทพฯ อยู่ตอนนี้) จึงแตกต่ งอย่ งสิ้นเชิงกับง น ต้นฉบับซึ่งเป็นสิ่งมีหนึ่งเดียว เป็นวัตถุซึ่งมี มูลค่ คว มขลัง (Ritual Value) เพร ะง น ผลติ ซำ้ ยอ่ มข ดสญู ซง่ึ ประก ยเรอื งรอง/กลน่ิ อ ย (Aura) ที่มีอยู่แต่ในวัตถุต้นฉบับ (ดังที่เร มัก จะได้ยินคนที่พูดถึงประสบก รณ์เผชิญหน้ กับรอยยิ้มลึกลับของโมน ลิซ่ ในพิพิธภัณฑ์ ลฟู วร์ และฝแี ปรงของแวนโกะ๊ หอ์ นั รนุ แรงทรง พลังที่ถ โถมม ยังดวงใจของผู้ชม)

ขอกลับม ที่ง นนิทรรศก ร Caravaggio OPERA OMNIA : The HD Digital Printing by the work of Caravaggio นี่อ จเป็น เวทที ที่ ใหผ้ ชู้ มช วไทยไดใ้ ครค่ รวญเกยี่ วกบั ‘ง นศลิ ปะในยคุ ของก รผลติ ซ้ำ แบบจกั รกล’ และครุ่นคิดเกี่ยวกับพลังหรือข้อจำ กัดของ ภ ษ ไทยในก รถอดมโนทัศน์ที่ซับซ้อนจ ก ภ ษ อื่นสู่ ‘ภ ษ แม่’ ของเร

ถ้ ถ มผมเองว่ คิดกับง นนิทรรศก ร ค ร วัจโจอย่ งไร ก็ขอตอบว่ ง นนี้ยังคงมี คุณสมบัติที่ให้คว มประทับใจ เร้ ผัสสะและ อ รมณ์และมีส่วนเพิ่มประก ยเรืองรองและ กระตนุ้ ใหป้ ร รถน ในกลนิ่ อ ยของง นตน้ ฉบบั ที่จะพย ย มอย่ งถึงที่สุดห กจะเป็นไปได้ เพื่อได้ยืนอยู่เบื้องหน้ ‘ง นต้นฉบับ’ ของค ร วัจโจ รับแสงแห่งประก ยเรืองรองและซึม ซ่ นเอ กลิ่นอ ยของอัจฉริยภ พแห่งศิลปิน ให้ได้สักครั้งหนึ่ง...”

อย่ งทว่ี นทิ รรศก รยงั ไดร้ วบรวมผลง น ชิ้นสำ คัญที่สุดของศิลปิน เช่น “Bacchus” และ “Medusa” รวมถงึ ผลง นทหี่ ชมไดย้ ก เช่น “Boy Bitten by a Lizard” หรือผลง น “Saint Matthew and the Angel” ซึ่งปกติ ติดตั้งอยู่ในโบสถ์ซ นลุยจิ เด ฟร นเชสิ กรุงโรม ที่ส ม รถชมได้จ กระยะไกลและ ด้วยแสงสว่ งที่เพียงพอเท่ นั้น

ภ พทุกภ พของ ค ร วัจโจ แสดงให้ เห็นคว มส ม รถในก รเขียนภ พที่เหมือน จริง จนส ม รถบอกได้ว่ อะไรเป็นอะไร ค ร วัจโจใช้ลักษณะก รเขียนที่เรียกว่ ภ พ สว่ งในคว มมืด ลักษณะที่หนักกว่ ก รใช้ ค่ ต่ งแสง (Chiaroscuro) ช่วยเพิ่มคว ม ชดั เจนของภ พยงิ่ ขนึ้ ขณะเดยี วกนั กย็ งั รกั ษ ร ยละเอยี ดของคว มเปน็ จรงิ ทที่ ใหก้ รสอื่ คว มหม ยท งคว มรู้สึกรุนแรงหนักขึ้น

ไปสมั ผสั และเสพง นจำ ลองศลิ ปะระดบั โลกในคว มละเอียดสูงของนิทรรศก ร Caravaggio OPERA OMNIA จะจัดแสดง ไปถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2561 ณ ห้องนิทรรศก ร หลัก ชั้น 7 เวล 10.00-21.00 น. สอบถ ม โทร. 02-214-6630

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.