งบ’62คงยอด3ลานล.

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตท เูู ดย - สาํ นกั งบฯ เสนอรา ง พ.ร.บ.งบป 2562 เขา ครม. 28 พ.ค.นี้ กอ น “บกิ๊ ต”ู แถลงตอ สนช.7 ม.ิ ย. เล็งขาดดุลท่ี 4.5 แสนลาน

นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผอู าํ นวยการสาํ นกั งบประมาณ เปด เผยวา เตรยี มเสนอรา งพระราชบญั ญตั (พ.ร.บ.) งบประมาณ ประจาํ ป 2562 ใหค ณะรฐั มนตรี (ครม.) อนมุุ ตั ใิ นวนั ที่ 28 พ.ค.น้ี ซึ่งในการปรับปรุงครั้ง สดุ ทา ย มสี ว นราชการและหนว ยงาน อนื่ เสนองบเขา มากวา 1.12 หมนื่ ลา น บาท ซ่งึ พิจารณาแลวเห็นควรใหมี การปรบั ปรงุ เฉพาะรายการทม่ี คี วาม สาํ คญั จาํ เปน เรง ดว น 7,163 ลา นบาท แตท้ังหมดยังอยูในกรอบที่ ครม. อนุมัติไวที่ 3 ลานลานบาท

ทงั้ นี้ หาก ครม.เหน็ ชอบจะเสนอ ตอ สภานติ บิ ญั ญตั แิ หง ชาติ (สนช.) ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจะไดแถลงราย ละเอยี ดรา ง พ.ร.บ.ตอ สภาฯ ในวนั ที่ 7 ม.ิ ย. และ สนช.จะไดพ จิ ารณาวาระ ที่ 1 เพอ่ื รบั รา ง พ.ร.บ. งบประมาณ ในวันเดียวกัน จากนั้นจะเปนการ ตั้งกรรมาธิการพิจารณารางฯ โดย คาดวาจะผานขั้นตอนตางๆ และ นาํ ขนึ้ ทลู เกลา ฯ ถวายได ในตน เดอื น ก.ย. และเร่มิ ใชกฎหมายในวันที่ 1 ต.ค. 2561 ซง่ึ เปน วนั เรม่ิ ปง บประมาณ ใหม

นอกจากน้ี 4 หนว ยงานประกอบ ดว ย กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง ประเทศไทย (ธปท.) สาํ นกั งานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ (สศช.) และสาํ นัก งบประมาณ ประเมนิ มลู คา เศรษฐกจิ (จดี พี )ี ป 2562 ไวท ี่ 17.57 ลา นลา น บาท เพม่ิ ขน้ึ 1.1 ลา นลา นบาท จาก ปกอนหนา หรือเพิ่มข้นึ 6.7%

อยา งไรกต็ าม พบวา ยทุ ธศาสตร การปรบั ปรงุ สมดลุ และพฒั นาระบบ บรหิ ารจดั การภาครฐั ไดร บั งบมากทส่ี ดุ 8.38 แสนลา นบาท สดั สว น 27.9% ตามดว ยยทุ ธศาสตรด า นการพฒั นา และเสรมิ ศกั ยภาพคน 5.6 แสนลา น บาท ยทุ ธศาสตรด า นความสามารถ ในการแขงขัน 4.06 แสนลานบาท ยุุทธศาสตรการแกไขปญหาความ ยากจนและลดความเหลอื่ มลาํ้ 3.97 แสนลา นบาท รายการคา ดาํ เนนิ งาน ภาครฐั 3.5 แสนลา นบาท ยทุ ธศาสตร ความมั่นคง 3.29 แสนลานบาท และการจัดการนาํ้ และเปนมิตรกับ สงิ่ แวดลอ ม 1.17 แสนลา นบาท ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.